دانشگاه خیام، اولین دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی ایران

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکمیل پرسشنامه سلامت روان دانشجویان ۱۴۰۰
مراسم فارغ التحصیلی عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه خیام
انتخابات دانشجویی شرکت در انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی
سیستم آموزش مجازی دانشجویان
جهت ورود به سیستم آموزش مجازی دانشجویان کلیک فرمایید.
مشاهده کامل اخبار
محوطه پردیس شماره یک دانشگاه
دانشگاه خیام در یک نگاه
جدول شهریه ها
خبرهای تصویری
۱-چنانچه قبولی دانشجويی را سازمان سنجش آموزش کشورمنتفی اعلام کند شهريه ثابت و متغير آن نيمسال بايد به دانشجو مسترد گردد بخشنامه (۲۷/۶/۷۸-۲۴۵۴/۱/۲۴)
۲- دانشجويان مهمان نصف شهريه ثابت را به دانشگاه مبدا وشهريه كامل ثابت ومتغير را به دانشگاه مقصد پرداخت نمايند. بخشنامه (۴/۱۸۶۰۹۷ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲)
۳- دانشجويان انتقالي يا دانشجويان منصرف از تحصيل موظف است شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغير (در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تا سقف ۱۶ واحد نظري و مقطع كارشناسي ارشد تا سقف ۸ واحد نظري ) را به دانشگاه و موسسه مبدا پرداخت نمايند. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
تبصره: چنانچه دانشجوي منصرف ازتحصيل پس از نامنويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را اعلام نمايد. شهريه پرداختي آن نيمسال بعنوان هزينه انصراف محسوب ميشود.
۴- در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۵- در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي وي مكلف است به ازاي هريك از واحدهاي قابل قبول پنج درصد شهريه ثابت آن نيمسال را به موسسه و دانشگاه مبدا پرداخت نمايد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۶- درصورت حذف اضطراری هردرس شهريه متغيرآن مسترد نمیگردد. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۷- شهريه ثابت ترم تابستانی ۵۰%شهريه ثابت تعيين شده برای هر نيمسال تحصيلی است. بخشنامه(۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۸- استفاده دانشجو از فرصت معرفي به استاد برابر با ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي مستلزم پرداخت نصف شهريه ثابت خواهد بود. (۰۶/۰۵/۹۴- ۸۶۱۹۸/۲۴/۲)
۹- چنانچه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پايان نامه و كازآموزي يا پروژه حداقل ۶ واحد باشد دانشجو موظف است شهريه ثابت و متغير دروس آن ترم را پرداخت نمايد.
۱۰- شهريه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز طبق آيين نامه آموزشي مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه ميگردد.
فرم های دکتری
فرم های کارشناسی ارشد
فرم گزارش فعاليتهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضاء هيات علمی دانشگاه خيام
فرم ها و درخواست مرتبط با کارآموزی و کارورزی دانشجویان معماری
شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم ارزشیابی پایان نامه شهرسازی
راهنمای شیوه نگارش گزارش طرح نهایی معماری و شهرسازی
فرایند ارایه پیشنهاده تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (توسط مدیر گروه ها و اساتید)
فرایند ارایه پیشنهاده تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (توسط دانشجو)
فرم ها و درخواست های مرتبط با سمینار ارشد گروه کامپیوتر
دستورالعمل های مورد نیاز جهت تدوین پایان نامه کارشناسی گروه برق و کامپیوتر
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده فارغ التحصيلي پس از اعلام آخرين نمره
مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه (گواهینامه دائم) پایان تحصیلات
معرفی نامه و راهنمای بیمه حوادث دانشجویی
آیین نامه تدوين و نگارش پايان نامه گروه مکانیک و صنایع
فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی گروه مکانیک و صنایع
فرم دفاعیه کارشناسی معماری
فرمت تحویل شیت A۳ دفاع پایان نامه کارشناسی معماری
رویدادهای پیش رو
رویدادی پیش رو یافت نشد .
رویدادهای پیش رو
رویدادی پیش رو یافت نشد .
همایش ها و کنفرانس ها