گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره
فاطمه شهامت ده سرخ
استادیار
گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۴۵
  f.shahamat
معرفی
اعضای هیات علمی
    اطلاعیه مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
    سمینار و یا جلسه دفاع مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
خبری مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها