جدول شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت علوم

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
جدول شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت علوم
دانشگاه خیام / جدول شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت علوم
شهريه سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 1401)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 16,178,543
871,282 1,244,645 1,306,616
1,057,810 3,111,152
2 فنی مهندسی 20,534,033
871,282 1,244,645 1,493,451
1,244,645 3,111,152
3 سایر گروه های آموزشی 17,422,881
871,282 1,244,645 1,493,451
1,244,645 3,111,152


شهريه سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 1401)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 28,623,459 4,977,965
14,311,729 17,856,056
2 سایر گروه های آموزشی 32,167,477 5,724,691
14,311,729 17,856,056


شهريه سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 1401)
ردیف دکتری شهریه ثابت شهريه هر واحد نظری شهريه هر واحد عملی
1 همه گروه های آموزشی 215,711,861 32,356,779 43,142,372

شهريه سال تحصيلي 1401-1400 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 1400)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 10,968,504
590,700 843,827 885,841
717,159 2,109,255
2 فنی مهندسی 13,921,378
590,700 843,827 1,012,509
843,827 2,109,255
3 سایر گروه های آموزشی 11,812,123
590,700 843,827 1,012,509
843,827 2,109,255


شهريه سال تحصيلي 1401-1400 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 1400)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 19,405,735 3,374,892
9,702,867 12,105,801
2 سایر گروه های آموزشی 21,808,459 3,881,146
9,702,867 12,105,801

شهريه سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 99)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 8,437,311
454,384 649,098 681,416
551,661 1,622,504
2 فنی مهندسی 10,708,752
454,384 649,098 778,853
649,098 1,622,504
3 سایر گروه های آموزشی 9,086,248
454,384 649,098 778,853
649,098 1,622,504


شهريه سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 99)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 14,927,488 2,596,071
7,463,744 9,312,155
2 سایر گروه های آموزشی 16,775,737 2,985,497
7,463,744 9,312,155

شهريه سال تحصيلي 99-98 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 98)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 7,060,511
380,238 543,178 570,223
461,641 1,357,744
2 فنی مهندسی 8,961,299
380,238 543,178 651,760
543,178 1,357,744
3 سایر گروه های آموزشی 7,603,555
380,238 543,178 651,760
543,178 1,357,744


شهريه سال تحصيلي 99-98 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 98)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 12,491,622 2,172,444
6,245,811 7,792,598
2 سایر گروه های آموزشی 14,038,274 2,498,324
6,245,811 7,792,598

طبق مصوبه هیات امنا دانشگاه خیام مورخ 97/4/11 شهریه سال تحصیلی 98-97 به صورت زیر می باشد:
"با افزایش شهریه ثابت و متغیر دانشجویان کلیه دوره ها به استثناء دوره دکتری تخصصی ورودی 97 به میزان 15 درصد و افزایش شهریه متغیر ورودی های 96 و ما قبل به میزان 15 درصد موافقت به عمل آمد. با افزایش شهریه دانشجویان دکتری تخصصی به میزان 14 درصد موافقت گردید. افزایش های پیش بینی شده شامل هزینه های فرهنگی-دانشجویی نیز می باشد."
شهريه سال تحصيلي 98-97 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 97)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 6,034,625
324,990 464,255 487,370
394,565 1,160,465
2 فنی مهندسی 7,659,230
324,990 464,255 557,060
464,255 1,160,465
3 سایر گروه های آموزشی 6,498,765
324,990 464,255 557,060
464,255 1,160,465


شهريه سال تحصيلي 98-97 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 97)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 10,676,600 1,856,790
5,338,300 6,660,340
2 سایر گروه های آموزشی 11,998,525 2,135,320
5,338,300 6,660,340

شهريه سال تحصيلي 97-96 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 96)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 5,247,000
283,000 404,000 424,000
343,000 1,009,000
2 فنی مهندسی 6,660,000
283,000 404,000 484,000
404,000 1,009,000
3 سایر گروه های آموزشی 5,651,000
283,000 404,000 484,000
404,000 1,009,000


شهريه سال تحصيلي 97-96 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 96)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 9,284,000 1,615,000
4,642,000 5,791,000
2 سایر گروه های آموزشی 10,434,000 1,857,000
4,642,000 5,791,000
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۷۲۹۵۳ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی