نظارت و ارزشیابی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نظارت و ارزشیابی
دانشگاه خیام / نظارت و ارزشیابی

عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خیام

1- در پایان هر نیمسال تحصیلی از دروسی که توسط اعضای محترم هیات علمی ارائه میگردد نظر سنجی دانشجویی بعمل می آید و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج استخراج گردیده و به اطلاع اعضای محترم هیات علمی ، مدیران محترم گروه، معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه میرسد.

2- پس از استخراج نتایج ارزیابیها ، فهرستی از اعضاء محترم هیئت علمی که به لحاظ نتایج نظرسنجی ها ممتاز تشخیص داده شده و همچنین برخی از اعضای محترم هیات علمی که نتایج نظرسنجیهای آنها بر یادآوری و تذکر برخی موارد اشعار دارد تهیه و جهت تصمیمات مقتضی به معاونت محترم آموزشی دانشگاه ارسال میگردد.

3- فرمهای گردآوری اطلاعات(فرمهای نظرسنجی)هر از چندی مورد بازنگری و تغییرات ضروری قرار میگیرد. پرونده اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت و یا ارتقاء و ترفیع مورد بررسی قرار گرفته و پس از تهیه گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه و نیز کمیته های تخصصی دانشگاه ارسال میگردد.

4- جلسات شورای نظارت و ارزیابی و کمیته های تخصصی آن در طول سال به طور مرتب برگزار میگردد.

5- اطلاعات موجود در رایانه دفتر نظارت و ارزیابی  بر اساس آخرین احکام صادر شده توسط دانشگاه در مورد اعضای هیات علمی همواره به روز میگردد.

6- شکایات و انتقادهای دانشجویان در صورت وجود پیگیری و مورد بررسی قرار میگیرند.

7-این دفتر همیشه آماده پاسخگوئی به نظرات، سوالات و ابهامات اعضای محترم هیات علمی در رابطه با فرآیند نظارت و ارزیابی میباشد.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۵۰۹۰ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی