صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - احمد عراقی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
احمد عراقی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۹
a.araghi
کارشناسی ارشد
1362
حسابداری
شهید بهشتی
کارشناسی
1350
حسابداری
شهید بهشتی
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها