صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ژاله فرزانه حسن زاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ژاله فرزانه حسن زاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
j.farzanehhasanzadeh
دکتری
1397
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد
1389
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
مدیریت بازرگانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, A model for the competitiveness development of manufacturing firms in entrepreneurial exports, Journal for Global Business Advancement, Vol. 15, 2023, PP. 505-535
2. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, Competitiveness development model of manufacturing firms from dynamic capabilities perspectives, Global Business and Economics Review, Vol. 24, 2021, PP. 70-106
3. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, A model for the competitiveness development of SMEs: from dynamic capabilities perspective & international entrepreneurship theory, Management and Business Research Quarterly, Vol. 2, 2020, PP. 25-48
4. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, THE COMPETITIVENESS DEVELOPMENT MODEL OF, South Asian Journal of Marketing & Management Research, Vol. 10, 2020, PP. 1-27
5. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, EFFECTIVE FACTORS ON GREEN BRAND EQUITY FROM A RESOURCE-BASED VIEW, South Asian Journal of Marketing & Management Research, Vol. 10, 2020, PP. 17-24
مقاله های کنفرانس داخلی
1. ژاله فرزانه حسن زاده، مدل ترکیبی قابلیت دوسوتوانی سازمانی از دیدگاه استراتژیک، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، دی 11-11, 1400
2. ژاله فرزانه حسن زاده، مدل ارزش ویژه برند با رویکرد دو سو توانی سازمانی استراتژیک، هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، دی 11-11, 1400
3. ژاله فرزانه حسن زاده، مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه استراتژیک و قابلیت های پویا، هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارافرینی، دی 11-11, 1400
4. ژاله فرزانه حسن زاده و زهره دهشکی شاهرخ، ارائه مدلی در رابطه با وفاداری به مراکز خرید بر اساس ارزش ویژه مرکز خرید، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، دی 11-11, 1398
5. ژاله فرزانه حسن زاده، الگوی توسعه ی بهره وری در محیط پویای بین الملل از دید رقابت پذیری، کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی، دی 11-11, 1396
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, A model for reducing organizational communication apprehension based on sex & years of work, https://civilica.com/doc/1797665/, January 18-18, 2023
2. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, A green brand equity model in electronic industry, دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد, January 20-20, 2022
3. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, An Examination of the relationship among political climate, organizational justice & communication apprehension, 12th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development, January 11-11, 2022
کتاب های چاپ شده
1. ژاله فرزانه حسن زاده، آسیب شناسی رقابت پذیری (ویژه بنگاههای کوچک و متوسط)، 1398
2. ژاله فرزانه حسن زاده، مدلهای کسب و کار ویژه دانش پذیران دوره های mba و dba، 1399
3. ژاله فرزانه حسن زاده، 62 نکته برای موفقیت در مشاوره، 1400
4. ژاله فرزانه حسن زاده، مدیریت برند و تبلیغات ویژه دانش پذیران دوره های MBA و DBA، 1401
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها