صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ابوالقاسم بزرگنیا

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ابوالقاسم بزرگنیا
استاد
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۰
a.bozorgnia
دکتری
1976
آمار و احتمالات
شفیلد انگلستان
کارشناسی ارشد
1974
ریاضی
شفیلد انگلستان
کارشناسی
1336
ریاضی
دانشسرای عالی تهران
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. سمیرا نایبان, ابوالقاسم بزرگ نیا، استنیاط بر مبنای سانسور هیبرید نوع I و II، نشریه دانشجویی آمار (ندا)، شماره 6، 1387، صفحات 31-38
2. شمشیری مهران, ابوالقاسم بزرگ نیا، مقایسه روش های برآورد چندک ها، اندیشه آماری، شماره 11، 1385، صفحات 30-37
3. A.Kheyri, M.Amini, H.Jabbari, a gh bozorgnia, Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 89, 2019, PP. 2373-2392
4. A.kheyri, M.Amini, H.Jabbari, a gh bozorgnia, Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application, Journal of the Iranian Statistical Society, Vol. 18, 2019, PP. 21-37
5. H. ahmadzade, M. amini, S.M.taheri, a gh bozorgnia, Some probabilistic inequalities for fuzzy random variables, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 14, 2017, PP. 119-134
6. Habib Naderi, Przemysław Matuła, Mohammad Amini, a gh bozorgnia, On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Vol. 110, 2016, PP. 771-782
7. Hamed Ahmadzade, Mohammad Amini, Seyed Mahmoud Taheri, a gh bozorgnia, Maximal inequalities and some convergence theorems for fuzzy random variable, Kybernetika, Vol. 52, 2016, PP. 307-328
8. H. Ahmadzad, M. Amini, S. M. Taheri, a gh bozorgnia, Negative Dependence for Fuzzy Random Variables: Basic Definitions and Some Limit Theorems, Filomat, Vol. 30, 2016, PP. 2535-2549
9. H. Naderi, M. Amini, a gh bozorgnia, Complete Convergence for Weighted Sums of Weakly Negative Dependent of Random Variables, Filomat, Vol. 30, 2015, PP. 3177-3186
10. Ranjbar. v, Amini.m, a gh bozorgnia, Asymptotic behavior of product of two heavy-tailed dependent random variables, Acta Mathematica Sinica-English series, Vol. 29, 2013, PP. 335-364
11. M. AMINI, H. R. NILI SAN, a gh bozorgnia, Complete convergence of moving-average processes under negative dependence sub-gaussian assumptions, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 38, 2012, PP. 843-852
12. N.Eghbal, M.Amini, a gh bozorgnia, On the Kolmogorov inequalities for quadratic forms of dependent uniformly bounded random variables, Statistics & Probabiliy Letters, Vol. 81, 2011, PP. 1112-1120
13. N.Eghbal, M.Amini, a gh bozorgnia, Some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence random variables, Statistics & Probabiliy Letters, Vol. 80, 2010, PP. 587-591
14. M.Bolbolian, N.Eghbal, M.Amini, a gh bozorgnia, as pects of dependence in guadras auge family, Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 39, 2010, PP. 2094-2107
15. N.Sani, H.R.Amini, a gh bozorgnia, the almost sure convergence for weighted sums of dependent random variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 20, 2009, PP. 67-72
16. H.R. Nili Sani, M. Amini, a gh bozorgnia, The almost sure convergence of weighted sums of ND r.v.s, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 20, 2009, PP. 67-72
17. V.Ranjbar, M.Amini, a gh bozorgnia, Asymptotic Behavior of Convolution of Dependent Random Variables with Heavy-Tailed Distributions, Thai Journal of Mathematics, Vol. 7, 2009, PP. 21-34
18. N. Asadian, M. Amini, a gh bozorgnia, Some Concepts of Negative Dependence for Bivariate Distributions with Applications, Journal of Mathematical Extension, Vol. 4, 2009, PP. 43-59
19. V. Ranjbar, Y.M. Amini, a gh bozorgnia, Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative Dependent Random Variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 19, 2008, PP. 357-363
20. N. Asadian, M. Amini, a gh bozorgnia, Aspects of Dependence in Lomax Distribution, Journal of the Korean Statistical Society, Vol. 35, 2008, PP. 1-12
21. M. Amini, H.R. Nili Sani, a gh bozorgnia, Complete Convergence and Some Maximal Inequalities for Weighted Sums of Random Variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 18, 2007, PP. 311-316
22. F.razavi, M.amini, a gh bozorgnia, Moment inequalities and applications for negative dependence random variables, Research Journal Of University Of Isfahan Science, Vol. 26, 2007, PP. 7-11
23. M. Amini, H. Zarei, a gh bozorgnia, Some strong limit theorems of weighted sums for negatively dependent generalized Gaussian random variables, Statistics & Probabiliy Letters, Vol. 77, 2007, PP. 1106-1110
24. N. Asadian, V. Fakoor, a gh bozorgnia, Rosenthal’s Type Inequalities for Negatively Orthant Dependent Random Variables, Journal of the Iranian Statistical Society, Vol. 5, 2006, PP. 69-75
25. Amini M, a gh bozorgnia, some Maximal inequalities for random variables and applications, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Vol. 30, 2006, PP. 363-367
26. H.R.Nili sani, H.A.Azarnoosh, a gh bozorgnia, On the convergence Rate of the Law of Large Numbers for Sums of Dependent Random Variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 17, 2006, PP. 259-264
27. Mohammad Amini, a gh bozorgnia, Zarei H, Estimates for tail probabilities of bilinear forms in negatively dependent subgaussian random variables, Pakistan Journal of Statistics, Vol. 21, 2005, PP. 249-255
28. M. Amini, a gh bozorgnia, H. Zarei, Some probability inequalities for Q.F of ND subgaussian random variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 16, 2005, PP. 63-67
29. M.amini, a gh bozorgnia, some strong limit theorems of weighted sums for negative dependent generalized Gaussian random variables, Statistics & Probabiliy Letters, Vol. 1, 2005, PP. 1-1
30. H.R. Nili Sani, M. Amini, a gh bozorgnia, Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 16, 2005, PP. 261-265
31. Amini M, a gh bozorgnia, Zarei H, Strong convergence for weighted sums of Negatively Dependent Random Variables, WSEAS Transactions of Mathematics, Vol. 3, 2004, PP. 637-640
32. z.shokouh ghazani, a gh bozorgnia, On strong Laws Of Large Numbers For Random Elements In Separable Banach spaces of Type P, Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences. Mathematics series, Vol. 1, 2004, PP. 1-1
33. Mohammad Amini, Hassan Ali Azarnoosh, a gh bozorgnia, The strong law of large numbers for ND generalized Gaussian random variables, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 22, 2004, PP. 893-901
34. H.R. Nili Sani, a gh bozorgnia, On the laws of large numbers for dependent random variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 14, 2003, PP. 271-275
35. M. amini, a gh bozorgnia, Complete convergence for negatively dependent random variables, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Vol. 16, 2003, PP. 121-126
36. Mohammad Amini Dehak, a gh bozorgnia, Some strong limit theorems for negatively dependent random variables, (INTERNATIONAL ECONOMICS STUDIES (RESEARCH BULLETIN OF ISFAHAN UNIVERSITY (HUMANITIES), Vol. 16, 2002, PP. 1-1
37. M.amini, a gh bozorgnia, some strong limit theorems for ND random variables, پژوهشی دانشگاه اصفهان, Vol. 16, 2002, PP. 1-1
38. Robert L. Taylor, Ronald F. Patterson, a gh bozorgnia, A strong law of large numbers for arrays of rowwise negatively dependent random variables, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 20, 2002, PP. 643-656
39. Amini M, a gh bozorgnia, Sub - Gaussian techniques in proving some strong limit theorems, WSEAS Transactions on Systems, Vol. 1, 2002, PP. 1-1
40. M.Amini Dehak, a gh bozorgnia, Extension of Hajek - Renyi inequality for ND random variables.(2002).WSEAS Transactions on Mathematics, WSEAS Transactions of Mathematics, Vol. 1, 2002, PP. 19-21
41. amini, a gh bozorgnia, Convergence of weighted sums of random variables, WSEAS Transactions on Systems, Vol. 1, 2002, PP. 6-9
42. R.L. TAYLOR, R.F. PATTERSON, a gh bozorgnia, Weak laws of large numbers for arrays of rawwise negatively depended random variables, JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND STOCHASTIC ANALYSIS, Vol. 14, 2001, PP. 227-236
43. a gh bozorgnia, Gandomi, Noorbaloochi, Linex Bayes Estimation of Weibull Distribution, ( Advances and applications in statistics (Adv Appl Stat, Vol. 1, 2001, PP. 101-118
44. Ronald F. Patterson, Wendy D. Smith, Robert L. Taylor, a gh bozorgnia, Limit theorems for negatively dependent random variables, Journal Nonlinear Analysis and Application, Vol. 47, 2001, PP. 1283-1295
45. a gh bozorgnia, A S.L.L.N. for arrays of rowwise N.D r.v’s, J.stochastic processes, Vol. 1, 2001, PP. 1-1
46. M. Amini, a gh bozorgnia, The strong law of large numbers and asymptotic behavior of Quantiles for ND random variables, Applied Mathematics and Computational Intelligence, Vol. 1, 2001, PP. 57-60
48. R.L. Talor, R.F. Patterson, a gh bozorgnia, Weak laws of large numbers for negatively dependent random variables in Banach space, JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND STOCHASTIC ANALYSIS, Vol. 14, 2001, PP. 227-236
49. M. Amini, a gh bozorgnia, Negatively dependent bounded random Variable probability inequalities and the S.L.L.N Journal of App, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Vol. 13, 2000, PP. 261-267
50. Mohammad Amini, Azarnoosh H.A, a gh bozorgnia, The almost sure convergence of weighted sums of ND r.v.s, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 10, 2000, PP. 112-116
51. a gh bozorgnia, The strong laws of large numbers for N.D r.v’s, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 28, 2000, PP. 1-1
52. M.Amini, H.A.Azarnoosh, a gh bozorgnia, The almost sure convergence of weighted sums of negatively dependent random variables, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol. 10, 1999, PP. 112-116
53. a gh bozorgnia, Probobility inequalities for N.D bounded r.v’s, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, Vol. 1, 1999, PP. 1-1
54. M.Amini, H.A.Azarnosh, a gh bozorgnia, The almost sure convergence of weighted sums, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Vol. 1, 1999, PP. 112-116
55. a gh bozorgnia, Ronald F.Patterson, Robert l.Talor, Chung type strong laws for arrays of random elements and bootstrapping, Journal Stochastic Analysis and Applications, Vol. 15, 1997, PP. 651-699
56. a gh bozorgnia, moving average and complete covergence, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 1, 1994, PP. 37-42
57. a gh bozorgnia, On strong laws of large numbers for arrays of rowwise independent random elements, International Journal of Mathematics, Vol. 1, 1993, PP. 541-587
58. a gh bozorgnia, strong laws of large numbers for arrays of conditionally independent r.v.s, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Vol. 1, 1993, PP. 1-9
59. Ronald Frank Patterson, a gh bozorgnia, Robert lee Taylor, On strong laws of large numbers for arrays of rowwise independent random elements, JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND STOCHASTIC ANALYSIS, Vol. 6, 1993, PP. 1-10
60. a gh bozorgnia, M. BHASKARA RAO, Some comments on a result of Hans on strong convergence of sequences of random elements in separable Banach spaces, Mathematica Slovaca, Vol. 39, 1989, PP. 191-197
61. a gh bozorgnia, Bhaskara,Rao.M, Measurability and convergence theorems for random elements in Banach space in terms of total subsets of linear functionals, Bull. Inst. Math., Acad. Sin, Vol. 1, 1986, PP. 383-416
62. a gh bozorgnia, Bhaskara Rao, A note on some characterizations of various type of convergence, Bull. Inst. Math., Acad. Sin, Vol. 14, 1986, PP. 289-298
64. a gh bozorgnia, Bhaskara Rao, On summability methods and limit theorems for Banach space valued random variables, Bull. Inst. Math., Acad. Sin, Vol. 7, 1979, PP. 1-6
65. a gh bozorgnia, Bhaskara,Rao.M, Limit theorems for weighted sums of random elements in separable Banach spares, Journal of Multivariate Analysis, Vol. 9, 1979, PP. 428-433
66. a gh bozorgnia, M. Bhaskara Rao, A strong law of large numbers for subsequences of random elements in separable Banach space, The Annals of Probability, Vol. 7, 1979, PP. 156-158
67. a gh bozorgnia, Bhaskara,Rao.M, On Weak Orthogonality and a Strong Law of Large Numbers, Bulletin Polish Acad. Sci. Math, Vol. 1, 1978, PP. 1014-1024
68. a gh bozorgnia, M.Bhaskara Rao, Some remarks on the strong law of large numbers for Banach-space valued weakly integrable random variables, Journal of Multivariate Analysis, Vol. 8, 1978, PP. 579-583
69. M.jafari, H.R.Nili sani, O.rabiei, a gh bozorgnia, Some inequalities for WWND banach valued random elements by M jafari, Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences. Mathematics series, Vol. 1, 0, PP. 1-1
مقالات کنفرانس های داخلی
1. مریم حیدری, ابوالقاسم بزرگ نیا, ملیحه ابراهیم پور، انواع مختلف همگرایی در فضای باناخ، 1395
5. a gh bozorgnia, Limit theorem for dependent r.r.s, 1996
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. ابوالقاسم بزرگ نیا,صادقی، مبانی بررسیهای نمونه‌ای، 1348
2. ابوالقاسم بزرگ نیا,مجتبی حسینیون، آمارگیری نمونه‌ای، 1366
3. ابوالقاسم بزرگ نیا، تجزیه و تحلیل سریهای زمانی و پیش بینی، 1366
4. مجتبی حسینیون,ابوالقاسم بزرگ نیا، روش های نمونه گیری، 1366
5. تقی عدالتی,ابوالقاسم بزرگ نیا، تخصیص داده ها و تجزیه و تحلیل خطا برای علوم فیزیکی، 1366
6. ابوالقاسم بزرگ نیا، استنباط آماری چند متغیره، 1366
7. ابوالقاسم بزرگ نیا، حل المسائل آنالیز ریاضی (جلد1)، 1366
8. ابوالقاسم بزرگ نیا، حل المسائل آنالیز ریاضی (جلد2)، 1366
9. ابوالقاسم بزرگ نیا، کاربرد الگوهای احتمال، 1367
10. ابوالقاسم بزرگ نیا، نظریه آمار جلد 1، 1367
11. ابوالقاسم بزرگ نیا,محمدرضا رجب زاده مقدم، جبر خطی: به‌انضمام راهنمایی در حل مسائل، 1367
12. ابوالقاسم بزرگ نیا,بهمن هنری، معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری، 1368
13. هنری خضربیگی,ابوالقاسم بزرگ نیا، معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری، 1368
14. ابوالقاسم بزرگ نیا، نظریه آمار جلد 2، 1368
15. اسداله نیکنام,ابوالقاسم بزرگ نیا، مبانی آنالیز از دیدگاه توپولوژی، 1368
16. حسن صادقی,تقی عدالتی,ابوالقاسم بزرگ نیا، مبانی فیزیک ریاضی، 1368
17. ابوالقاسم بزرگ نیا، تحلیل فراوانی وقایع و ریسک در هیدرولوژی، 1369
18. اسدالله نیکنام,ابوالقاسم بزرگ نیا، مبانی ریاضیات، 1369
19. ناصررضا ارقامی,ابوالقاسم بزرگ نیا، آمار چندمتغیره کاربردی، 1369
20. ابوالقاسم بزرگ نیا، آنالیز چند متغیره، 1369
21. ابوالقاسم بزرگ نیا,علی‌اکبر سرافراز، طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزی، 1370
22. ابوالقاسم بزرگ نیا، سریهای زمانی و پیش بینی، 1370
23. ابوالقاسم بزرگ نیا,علی مشکانی، الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی، 1372
24. حسینعلی نیرومند,ابوالقاسم بزرگ نیا، مقدمه‌ای بر تحلیل سریهای زمانی، 1372
25. دکتر مشکانی,ابوالقاسم بزرگ نیا، آمار گسسته، 1372
26. ابوالقاسم بزرگ نیا,دکتر وحیدیان، مقدمه ای بر نظریه کنترل، 1372
27. علی وحیدیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، مقدمه‌ای بر نظریه کنترل و کنترل بهینه، 1372
28. فائزه توتونیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، الگوریتمهای عددی: محاسبات در علوم و مهندسی، 1373
29. ابوالقاسم بزرگ نیا,رضائی پژند، کنترل کیفیت در هیدرولژی، 1373
30. ابوالقاسم بزرگ نیا,دکتر توتونیان، آنالیز عددی، 1373
31. محمدصادق تهرانیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، آمار کاربردی (همراه با برنامه‌های کامپیوتری)، 1374
32. دکتر آذرنوش,دکتر مشکانی,ابوالقاسم بزرگ نیا، اولین درس در احتمال، 1374
33. حسینعلی نیرومند,ابوالقاسم بزرگ نیا، سریهای زمانی، 1374
34. محمد رضایی پژند,فهیم آشکار,ابوالقاسم بزرگ نیا، خانواده توزیع گاما و توزیعهای منشعب از آن جهت کاربرد در هیدرولوژی، 1374
35. اسدی,ابوالقاسم بزرگ نیا، آمار و احتمال در مهندسی، 1374
36. ابوالقاسم بزرگ نیا، نظریه مدرن احتمال، 1375
37. غلامحسین شاهکار,ابوالقاسم بزرگ نیا، طرح آزمایشها (‎۱)، 1375
38. ابوالقاسم بزرگ نیا,مجید اسدی، مقدمه ای بر آمار و احتمال، 1375
39. ابوالقاسم بزرگ نیا,آذرنوش,مشکانی,نیرومند، نخستین درس احتمال، 1376
40. ابوالقاسم بزرگ نیا,حامدرضا طارقیان، کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت با استفاده از روشهای آماری، 1376
41. اصغر کرایه‌چیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، ریاضیات مهندسی، 1377
42. غلامحسین شاهکار,ابوالقاسم بزرگ نیا، مبانی احتمال، 1377
43. ابوالقاسم بزرگ نیا,تهرانیان، آمار کاربردی، 1377
44. ابوالقاسم بزرگ نیا,غلامحسین شاهکار، تحلیل رگرسیونی کاربردی، 1378
45. ابوالقاسم بزرگ نیا,دکتر طارقیان، کنترل کیفیت آماری، 1378
46. علی وحیدیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، ریاضیات عمومی و هندسه تحلیلی، 1378
47. ابوالقاسم بزرگ نیا,دکتر وحیدیان، ریاضیات مقدماتی، 1378
48. ابوالقاسم بزرگ نیا,انیس ایرانمنش، نخستین درس آمار، 1378
49. عباس قیصری غلامی,ابوالقاسم بزرگ نیا، چگونه مساله را با کامپیوتر حل کنیم، 1379
50. شاهکار,ابوالقاسم بزرگ نیا، فرایندهای تصادفی، 1380
51. ابوالقاسم بزرگ نیا,حجت رضایی پژند، تحلیل بقاء، 1380
52. ناصررضا ارقامی,سنجری,ابوالقاسم بزرگ نیا، مقدمه‌ای بر بررسیهای نمونه‌ای، 1380
53. دکتر ارقامی,ابوالقاسم بزرگ نیا، بررسیهای نمونه ای، 1380
54. دکتر صادقی,ابوالقاسم بزرگ نیا، مقدمه ای بر نمونه گیری، 1380
55. ابوالقاسم بزرگ نیا,غلامحسین شاهکار، مبانی آمار و احتمال، 1380
56. حجت رضایی‌پژند,ابوالقاسم بزرگ نیا، تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن، 1381
57. حسنعلی آذرنوش,ابوالقاسم بزرگ نیا,علی مشکانی، مقدمه‌ای بر احتمال و آمار ریاضی، 1381
58. حسنعلی آذرنوش,ابوالقاسم بزرگ نیا، مدل‌های خطی برای آمار، 1382
59. ابوالقاسم بزرگ نیا,حجت رضایی پژند، جبر خطی و کاربردهای آن، 1382
60. جلال الدین ایزدیان,ابوالقاسم بزرگ نیا، معادلات دیفرانسیل جزئی، 1382
61. ابوالقاسم بزرگ نیا,منصور مصداقی، روشهای رگرسیون در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، 1383
62. محمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا,محمد حسین دهقان، مقدمه‌ای بر سریهای زمانی و پیش‌بینی، 1384
63. ابوالقاسم بزرگ نیا,محمد امینی، مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی، 1384
64. آذرنوش,ابوالقاسم بزرگ نیا، طرح آزمایشها، 1384
65. محمدحسین علامتساز,ابوالقاسم بزرگ نیا، نظریه احتمال مدرن، 1384
66. ابوالقاسم بزرگ نیا,غلامحسین شاهکار، راهنمای حل مسائل مبانی احتمال، 1384
67. حسینعلی نیرومند,ابوالقاسم بزرگ نیا، سریهای زمانی، 1385
68. حسنعلی آذرنوش,ابوالقاسم بزرگ نیا، نخستین درس در طرح آزمایش‌ها (به شیوه مدلهای خطی)، 1385
69. ابوالقاسم بزرگ نیا,محمد امینی، مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی، 1386
70. مصطفی خرمی,ابوالقاسم بزرگ نیا، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با نرم‌افزار 14 MINITAB، 1386
71. ابوالقاسم بزرگ نیا,منصوره صائمی بجستانی، ترکیبات مقدماتی، 1386
72. ابوالقاسم بزرگ نیا,ثریا طالبی، آنالیز تابعی و مسائل کاربردی، 1388
73. غلامرضا محتشمی برزادران,حمید رضا نیلی ثانی,ابوالقاسم بزرگ نیا، ریاضیات پیشرفته (برای رشته های علوم و مهندسی)، 1392
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها