صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - احمد عراقی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
احمد عراقی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۲۰۰
a.araghi
کارشناسی ارشد
1362
حسابداری
شهید بهشتی
کارشناسی
1350
حسابداری
شهید بهشتی
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها