صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید علی اصغر موسوی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید علی اصغر موسوی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۵
a.a.moussavi
کارشناسی ارشد
1377
پژوهشگری علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1353
جامعه شناسی
شهید بهشتی
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها