صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید علی اصغر موسوی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید علی اصغر موسوی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۵
a.a.moussavi
کارشناسی ارشد
1377
پژوهشگری علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1353
جامعه شناسی
شهید بهشتی
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها