صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی رضایی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی رضایی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۰
a.rezaee
کارشناسی ارشد
1384
کامپیوتر-هوش مصنوعی
صنعتی شریف
کارشناسی
1381
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرحسین صالح آبادی, تکتم غفاریان مبهوت, علی رضایی، زمانبندی منابع در محاسبات مه به روش الگوریتم ازدحام ذرات مبتنی بر اتوماتای یادگیر، 1398
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. روش تدریس، طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
2. طرح پژوهشی : سرویس ابری داوری آنلاین سوالات برنامه نویسی و کارگروه ACM
3. همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمند سازی
رساله های دکتری
1 مهران اسمعیلی مهربان کارشناسی طراحی و پیاده سازی فرانت ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
2 مصطفی فخرائی کارشناسی طراحی و پیاده سازی سرور ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
3 امید افخمی پوستچی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
4 حمید سالارمرادی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
5 ارین سخائی کارشناسی سیستم کنترل و مونیتورینگ اسکادا 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
6 امیرحسین شکری کارشناسی پیاده سازی ظاهر پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
7 رضا یزدی کارشناسی پیاده سازی پس زمینه پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
8 مرتضی کریمی کارشناسی پیاده سازی وبسایت گروه مهندسی کامپیوتر 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
9 مسعود خیابانی کارشناسی ناپیوسته طراحی وبسایت مسابقات برنامه نویسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
10 سمیرا خادمی اول کاخکی کارشناسی طراحی وبسایت آتلیه عکاسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
11 محمد وفادارنیا کارشناسی بات تلگرامی مدیریت کانال -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
12 رضا سالکی کارشناسی ناپیوسته پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
13 سمیّه زهانی کارشناسی ناپیوسته پرتال فروشگاه ماشین -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 مهران اسمعیلی مهربان کارشناسی طراحی و پیاده سازی فرانت ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
2 مصطفی فخرائی کارشناسی طراحی و پیاده سازی سرور ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
3 رضا یزدی کارشناسی پیاده سازی پس زمینه پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
4 امید افخمی پوستچی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
5 حمید سالارمرادی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
6 ارین سخائی کارشناسی سیستم کنترل و مونیتورینگ اسکادا 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
7 امیرحسین شکری کارشناسی پیاده سازی ظاهر پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
8 مسعود خیابانی کارشناسی ناپیوسته طراحی وبسایت مسابقات برنامه نویسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
9 سمیرا خادمی اول کاخکی کارشناسی طراحی وبسایت آتلیه عکاسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
10 مرتضی کریمی کارشناسی پیاده سازی وبسایت گروه مهندسی کامپیوتر 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
11 رضا سالکی کارشناسی ناپیوسته پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
12 سمیّه زهانی کارشناسی ناپیوسته پرتال فروشگاه ماشین -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
13 محمد وفادارنیا کارشناسی بات تلگرامی مدیریت کانال -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها