صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علیرضا عابدیان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علیرضا عابدیان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۰
a.abedian
دکتری
1391
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1373
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. رضا بهرامی تربتی، علی رضا عابدیان، امیر الهامی، محدثه سادات رضایی، تعابیر شاعرانه معشوق در شعر رهی معیری، اولین همایش ادبیات معاصر فارسی، دی 12-12, 1395
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها