صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علیرضا عابدیان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علیرضا عابدیان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۰
a.abedian
دکتری
1391
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1373
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. رضا بهرامی تربتی، علی رضا عابدیان، امیر الهامی و محدثه سادات رضایی، تعابیر شاعرانه معشوق در شعر رهی معیری، اولین همایش ادبیات معاصر فارسی، دی 12-12, 1395
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها