صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علیرضا عابدیان

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علیرضا عابدیان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۰
a.abedian
دکتری
1391
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1373
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
1. رضا بهرامی تربتی, علی رضا عابدیان, امیر الهامی, محدثه سادات رضایی، تعابیر شاعرانه معشوق در شعر رهی معیری، 1395
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها