صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امیرحسین کیوانی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امیرحسین کیوانی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۶
a.keivani
دکتری
1394
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1386
عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
1383
عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. امیرحسین کیوانی، بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب، نشریه علمی پژوهشی شریف، شماره 2، 1391، صفحات 105-113
مقاله های نشریه خارجی
2. Amirhossein Keivani, Forced vibration analysis of a dam-reservoir interaction problem in frequency domain, Coupled Systems Mechanics, Vol. 3, 2014, PP. 385-403
3. Amirhossein Keivani, A closed form solution for a fluid -structure system: shear beam -compressible fluid, Coupled Systems Mechanics, Vol. 2, 2013, PP. 127-146
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Amirhossein Keivani, Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution, پانزدهمین کنگره جهانی مهندسی زلزله, January 24-28, 2012
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 سیدحمیدرضا طباطبائی فاطمی کارشناسی ارشد بهبود عملکرد دمایی بتن گوگردی با افزودنی های شیمیایی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها