صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امیرحسین کیوانی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امیرحسین کیوانی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۸
a.keivani
دکتری
1394
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1386
عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
1383
عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. امیرحسین کیوانی، بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب، نشریه علمی پژوهشی شریف، شماره 2، 1391، صفحات 105-113
2. Amirhossein Keivani, Forced vibration analysis of a dam-reservoir interaction problem in frequency domain, Coupled Systems Mechanics, Vol. 3, 2014, PP. 385-403
3. Amirhossein Keivani, A closed form solution for a fluid -structure system: shear beam -compressible fluid, Coupled Systems Mechanics, Vol. 2, 2013, PP. 127-146
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 سیدحمیدرضا طباطبائی فاطمی کارشناسی ارشد بهبود عملکرد دمایی بتن گوگردی با افزودنی های شیمیایی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها