صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آرش سعادت نیا

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرش سعادت نیا
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۹۲
a.saadarnia
دکتری
1392
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد
1389
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. amir rashidlamir,mostafa dastani, ,mohammadreza bassami, Effect of Cardiac Rehabilitation Training on ABCA1 Expression in Lymphocytes of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Operation, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Vol. 20, 2018, PP. 1-6
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها