صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آذین خداوردی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آذین خداوردی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۵
a.khodaverdi
کارشناسی ارشد
1396
مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران
کارشناسی
1392
مهندسی برق
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها