صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ابراهیم براتی باقرآباد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ابراهیم براتی باقرآباد
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۹
e.barati
دکتری
1389
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1383
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1381
مکانیک-حرارت و سیالات
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. سیدامید حقانی پیوندی،ابراهیم براتی باقرآباد، شبیه سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتشسوزی داخل تونلها، مهندسی مکانیک امیرکبیر، شماره 53، 1399، صفحات 1-20
2. مهدی رفعتی زرکک،ابراهیم براتی باقرآباد،جواد ابوالفضلی، بررسی عددی استحصال انرژی از پدیده ارتعاشات القایی گردابه در سیلندر دایروی با قطاع های متفاوت در اعداد رینولدزپایین، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره 19، 1397، صفحات 1688-1695
مقاله های نشریه خارجی
3. Matin Ghadiri,seyyed omid haghani peyvandi,Erfan Emam-jomeh,, Experimental investigation on laminar convective heat transfer of nano ferrofluids under constant and alternating magnetic field, Aut Journal of Mechanical Engineering, Vol. 1, 2020, PP. 1-33
4. H. R. Karbasian,J. A. Esfahani,, Effect of acceleration on dynamic stall of airfoil in unsteady operating conditions, Wind Energy, Vol. 19, 2016, PP. 17-33
5. H.R. Karbasian,J.A. Esfahani,, The power extraction by flapping foil hydrokinetic turbine in swing arm mode, Renewable Energy, Vol. 88, 2016, PP. 130-142
6. H.R. Karbasian,J.A. Esfahani,, Simulation of power extraction from tidal currents by flapping foil hydrokinetic turbines in tandem formation, Renewable Energy, Vol. 81, 2015, PP. 816-824
7. J.A. Esfahani, ,H.R. Karbasian, Fluid structures of flapping airfoil with elliptical motion trajectory, Computers and Fluids, Vol. 108, 2015, PP. 142-155
8. J.A. Esfahani,H.R. Karbasian,, Proposed kinematic model for fish-like swimming with two pitch motions, Ocean Engineering, Vol. 104, 2015, PP. 319-328
9. Javad Abolfazli Esfahani,Vahid Hoseini,, Three-dimensional analytical solution for transport problem during convection drying using Green's function method, Applied Thermal Engineering, Vol. 85, 2015, PP. 264-277
10. ,Halabian, Mahdi,Karimi, Alireza,Navidbakhsh, Mahdi, Numerical Evaluation of Stenosis Location Effects on Hemodynamics and Shear Stress Through Curved Artery, Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, Vol. 4, 2014, PP. 358-366
11. J.A. Esfahani,H. Majdi,, Analytical two-dimensional analysis of the transport phenomena occurring during convective drying: Apple slices, Journal of Food Engineering, Vol. 123, 2014, PP. 87-93
13. J.A. Esfahani, ,H.R. Karbasian, Effect of caudal on hydrodynamic performance of flapping foil in fish-like swimming, Applied Ocean Research, Vol. 42, 2013, PP. 32-42
14. ,Hamid Reza Karbasian,Javad Abolfazli Esfahani, Optimization of flapping-wing micro aircrafts based on the kinematic parameters using genetic algorithm method, INCAS Bulletin, Vol. 5, 2013, PP. 3-12
15. Esfahani, J. A, ,Karbasian, H. R, 7- Comparative investigations in the effect of angle of attack profile on hydrodynamic performance of bio-inspired foil, Journal of Naval Architecture and Marine Engineering, Vol. 10, 2013, PP. 99-108
16. Hamid R. Karbasian,Javad A. Esfahani,Aref F. Kangarshahi,, Protection of bend from erosion caused by gas-particle flows in Town Border Station, CFD Letters, Vol. 5, 2013, PP. 185-192
17. Mahdi Abolfazli Esfahani,Hamid Reza Karbasian,, Mimicking the Insects Flying to Improve the Performance of Flapping Micro Air Vehicles, Acta Biologica Malaysiana, Vol. 2, 2013, PP. 64-70
18. Mahdi Abolfazli, ,Hamid Reza Karbasian, Optimization of Propulsion in Flapping Micro Air Vehicles Using Genetic Algorithm Method, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Vol. 7, 2013, PP. 1-1
19. ,J.A. Esfahani, Mathematical simulation of convective drying: Spatially distributed temperature and moisture in carrot slab, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 56, 2012, PP. 86-94
20. ,J.A. Esfahani, A new solution approach for simultaneous heat and mass transfer during convective drying of mango, Journal of Food Engineering, Vol. 102, 2011, PP. 302-309
مقاله های کنفرانس داخلی
6. ابراهیم براتی باقرآباد، شهره جلالی، سید ایمان پیش بین، حسین معین، مقایسه دو سیستم مرکزی و مستقل جهت گرمایش ساختمان های مسکونی بلند مرتبه از منظر اقتصادی و مصرف انرژی، 1394
7. حسین مجدی عبداله آباد، جواد ابوالفضلی اصفهانی، ابراهیم براتی باقرآباد، حل تحلیلی دوبعدی انتقال حرارت و جرم با ضرایب همرفت ثابت: خشک کردن جسم مرطوب، 1391
8. محمد معاونیان، ابراهیم براتی باقرآباد، کنترل دبی جرمی در جریان الکترواستیک در ریزمجراهای زیستی، 1391
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها