صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ابراهیم براتی باقرآباد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ابراهیم براتی باقرآباد
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۹
e.barati
دکتری
1389
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1383
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1381
مکانیک-حرارت و سیالات
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. سیدامید حقانی پیوندی و ابراهیم براتی باقرآباد، شبیه سازی عددی استفاده همزمان تهویه طولی و مکش دود از سقف در آتشسوزی داخل تونلها، مهندسی مکانیک امیرکبیر، شماره 53، 1399، صفحات 1-20
2. سیدامید حقانی پیوندی و ابراهیم براتی باقرآباد، بررسی عددی تاثیر مکان قرارگیری دمنده بر بیشینه دما و گسترش جریان دود در آتش سوزی داخل تونل ها، مهندسی مکانیک امیرکبیر، شماره 52، 1399، صفحات 3241-3256
3. حسین غلامزاده ثانی، ابراهیم براتی باقرآباد، علیرضا رضائی و مهدی رفعتی زرکک، پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات برای تشخیص خرابی در اجزاء یاتاقان غلتشی، مطالعه موردی : الکتروموتور فن آسیای مواد خام، فنی مهندسی مدرس، شماره 20، 1398، صفحات 67-76
4. مهدی رفعتی زرکک، ابراهیم براتی باقرآباد و جواد ابوالفضلی، بررسی عددی استحصال انرژی از پدیده ارتعاشات القایی گردابه در سیلندر دایروی با قطاع های متفاوت در اعداد رینولدزپایین، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره 19، 1397، صفحات 1688-1695
مقاله های نشریه خارجی
5. Matin Ghadiri, seyyed omid haghani peyvandi, Erfan Emam-jomeh and, Experimental investigation on laminar convective heat transfer of nano ferrofluids under constant and alternating magnetic field, Aut Journal of Mechanical Engineering, Vol. 1, 2020, PP. 1-33
6. H. R. Karbasian, J. A. Esfahani and, Effect of acceleration on dynamic stall of airfoil in unsteady operating conditions, Wind Energy, Vol. 19, 2016, PP. 17-33
7. H.R. Karbasian, J.A. Esfahani and, The power extraction by flapping foil hydrokinetic turbine in swing arm mode, Renewable Energy, Vol. 88, 2016, PP. 130-142
8. H.R. Karbasian, J.A. Esfahani and, Simulation of power extraction from tidal currents by flapping foil hydrokinetic turbines in tandem formation, Renewable Energy, Vol. 81, 2015, PP. 816-824
9. J.A. Esfahani, and H.R. Karbasian, Fluid structures of flapping airfoil with elliptical motion trajectory, Computers and Fluids, Vol. 108, 2015, PP. 142-155
10. J.A. Esfahani, H.R. Karbasian and, Proposed kinematic model for fish-like swimming with two pitch motions, Ocean Engineering, Vol. 104, 2015, PP. 319-328
11. Javad Abolfazli Esfahani, Vahid Hoseini and, Three-dimensional analytical solution for transport problem during convection drying using Green's function method, Applied Thermal Engineering, Vol. 85, 2015, PP. 264-277
12. , Halabian, Mahdi and Mahdi, Numerical Evaluation of Stenosis Location Effects on Hemodynamics and Shear Stress Through Curved Artery, Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, Vol. 4, 2014, PP. 358-366
13. J.A. Esfahani, H. Majdi and, Analytical two-dimensional analysis of the transport phenomena occurring during convective drying: Apple slices, Journal of Food Engineering, Vol. 123, 2014, PP. 87-93
15. J.A. Esfahani, and H.R. Karbasian, Effect of caudal on hydrodynamic performance of flapping foil in fish-like swimming, Applied Ocean Research, Vol. 42, 2013, PP. 32-42
16. , Hamid Reza Karbasian and Javad Abolfazli Esfahani, Optimization of flapping-wing micro aircrafts based on the kinematic parameters using genetic algorithm method, INCAS Bulletin, Vol. 5, 2013, PP. 3-12
17. Esfahani, J. A and H. R, 7- Comparative investigations in the effect of angle of attack profile on hydrodynamic performance of bio-inspired foil, Journal of Naval Architecture and Marine Engineering, Vol. 10, 2013, PP. 99-108
18. Hamid R. Karbasian, Javad A. Esfahani, Aref F. Kangarshahi and, Protection of bend from erosion caused by gas-particle flows in Town Border Station, CFD Letters, Vol. 5, 2013, PP. 185-192
19. Mahdi Abolfazli Esfahani, Hamid Reza Karbasian and, Mimicking the Insects Flying to Improve the Performance of Flapping Micro Air Vehicles, Acta Biologica Malaysiana, Vol. 2, 2013, PP. 64-70
20. Mahdi Abolfazli, and Hamid Reza Karbasian, Optimization of Propulsion in Flapping Micro Air Vehicles Using Genetic Algorithm Method, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Vol. 7, 2013, PP. 1-1
21. and J.A. Esfahani, Mathematical simulation of convective drying: Spatially distributed temperature and moisture in carrot slab, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 56, 2012, PP. 86-94
22. and J.A. Esfahani, A new solution approach for simultaneous heat and mass transfer during convective drying of mango, Journal of Food Engineering, Vol. 102, 2011, PP. 302-309
مقاله های کنفرانس داخلی
1. مسعود روشن فکر و ابراهیم براتی باقرآباد، بهینه سازی سامانه روانکاری یک موتور خودرویی برای استفاده به عنوان یک موتور برون نصب دریایی، دومین همایش پیشرانه های دریایی، دی 11-11, 1397
2. سیدامید حقانی پیوندی و ابراهیم براتی باقرآباد، بررسی تأثیر پروفیل سرعت جریان ورودی روی سرعت بحرانی با افزایش ارتفاع منبع آتش درآتش سوزی داخل تونل ها، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، دی 11-11, 1396
3. امیررضا رؤفیان و ابراهیم براتی باقرآباد، بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر روی توان خروجی ترموالکتریک های مولد در حالت پایا، بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، دی 11-11, 1396
4. سیدامید حقانی پیوندی و ابراهیم براتی باقرآباد، بررسی اثر جریان ورودی با پروفیل سهموی روی سرعت بحرانی درآتش سوزی داخل تونل ها، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دی 12-12, 1395
5. علی اصغر میرزائی و ابراهیم براتی باقرآباد، شبیه سازی و تحلیل مصرف انرژی و تاثیرات کاهش دمای طرح داخل،تغییر نوع شیشه و اضافه کردن عایق حرارتی در ساختمان اداری با نرم افزار دیزاین بیلدر، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دی 12-12, 1395
6. ابراهیم براتی باقرآباد، شهره جلالی، سید ایمان پیش بین و حسین معین، مقایسه دو سیستم مرکزی و مستقل جهت گرمایش ساختمان های مسکونی بلند مرتبه از منظر اقتصادی و مصرف انرژی، بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، دی 11-11, 1394
7. حسین مجدی عبداله آباد، جواد ابوالفضلی اصفهانی و ابراهیم براتی باقرآباد، حل تحلیلی دوبعدی انتقال حرارت و جرم با ضرایب همرفت ثابت: خشک کردن جسم مرطوب، بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دی 12-12, 1391
8. محمد معاونیان و ابراهیم براتی باقرآباد، کنترل دبی جرمی در جریان الکترواستیک در ریزمجراهای زیستی، بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دی 12-12, 1391
9. , iman pishbin, shohre jalili and ali ajilian, Techno-Economic Comparison of Central and Separated Heating-Cooling for High Rise Residential Building, سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی, January 13-14, 2015
10. Hamed Naeimy, and Mahdi Halabian, Mathematical modeling of combined convective and microwave drying for potato matrix, هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک, January 19-21, 2013
11. , J. A. Esfahani and H.R. Karbasian, 3- Investigations on optimization of kinematics parameters of oscillating foil for energy extraction from tidal current flows, International Conference on Chemical Engineering (ICCE'12, January 24-26, 2012
12. and M Halabian, Numerical Study on Steady Non-Newtonian Flow of S-Shaped Artery with Stenosis, چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران Chemical engineering congress,2012, January 16-18, 2012
13. and J. A. Esfahani, Analytical evaluation of spatially distributed temperature and moisture of cylindrical carrot during convective drying, The 14th Conference of chemical Engineeringچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, January 16-18, 2012
14. , Effects of applied surface temperature and geometrical dimensions on skin injuries, The 14th Conference of chemical Engineeringچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, January 16-18, 2012
15. and M.Halabian, Numerical Evaluation of Stenosis Effects on Hemodynamics and Shear Stress through Curved Artery, 20th, Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, January 16-18, 2012
16. h.r Karbasian, J. A. Esfahani and, The maximum energy extraction efficiency of an airfoil and its optimum operation conditions in aero/hydro kinetic energy converters, The 14th Conference of chemical Engineeringچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, January 13-18, 2012
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها