صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه صالحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه صالحی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۶
f.salehi
دکتری
1384
نجوم اختر فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1375
نجوم اختر فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1372
فیزیک کاربردی حالت جامد
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Sayyed Mohammad Reza Ghoreysh, dr jamshid ghanbari and, The Effect of the Circumstellar Material on the Light Curves of Eclipsing Binary Systems, PASA - Publications of the Astronomical Society of Australia, Vol. 28, 2011, PP. 200-298
2. Sayyed Mohammad Reza Ghoreyshi, dr jamshid ghanbari and, An Accretion-Disc Model for the Algol-Type Eclipsing Binary System AV Del, PASA - Publications of the Astronomical Society of Australia, Vol. 28, 2011, PP. 38-45
3. , Reanalysis of the light curve of the eclipsing binary system DM Per, The Journal of Damghan University of Basic Sciences, Vol. 1, 2008, PP. 225-234
4. Sayyed Mohammad Reza Ghoreyshi, dr jamshid ghanbari and, Reanalysis of two eclipsing binaries: EE Aqr and Z Vul, Astrophysics and Space Science, Vol. 314, 2008, PP. 331-340
5. dr jamshid ghanbari, and SHahram Abbasi, Self-similar solutions of viscous–resistive advection-dominated accretion flows with poloidal magnetic fields, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 1, 2007, PP. 159-170
6. Abbassi, dr jamshid ghanbari and, Self–similar evolutionary solutions of self-gravitating, polytropic beta viscous disks, Astronomy and Astrophysics, Vol. 460, 2006, PP. 357-363
7. dr jamshid ghanbari, Shadmehri and, The non-linear theory of a warp ed accretion disc with the Beta -viscosity prescription, Bulletin of the Astronomical Society of India, Vol. 33, 2005, PP. 447-472
8. dr jamshid ghanbari, Mohsen Shadmehri and, The nonlinear theory of a warped accretion disk with the beta viscosity prescription, Bulletin of the Astronomical Society of India, Vol. 33, 2005, PP. 447-472
9. and M. T, An Analysis of Gsc0008.324, Newly Discovered Binary Star, Astrophysics and Space Science, Vol. 288, 2003, PP. 217-222
10. , Photoelectric observations of the eclipsing variable ER Vulpeculae, Commissions 27 and 42 of the IAU, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
11. , A reanalysis of the light curve of RT Persei with the W-D code, Astrophysics and Space Science, Vol. 243, 1996, PP. 275-283
12. , The photometric observations of ER Vulpeculae: photometric analysis with the W-D code, Astrophysics and Space Science, Vol. 234, 1995, PP. 271-280
مقاله های کنفرانس داخلی
1. بی بی مریم نعمتی و فاطمه صالحی یکتا، بررسی تغییر برخی پارامترهای فیزیکی-هندسی لکه های ستاره ای بر روی سییستم دوتایی گرفتی ER Vul، یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، دی 11-11, 1396
2. فاطمه صالحی یکتا، بررسی طولهای جغرافیایی فعال لکه های ستاره ای بر روی سیستم دوتایی گرفتی ER Vul، ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در بهمن 1392، دی 11-11, 1392
3. فاطمه صالحی یکتا، بررسی تغییرات پارامترهای عرض، شعاع و دمای لکه های ستاره ای بر روی سیستم دوتایی گرفتی، هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در بهمن 1392، دی 11-11, 1392
4. فاطمه صالحی یکتا، بررسی سیر تحولی لکه ستاره ای با حل منحنی نوری ER Vul، هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم در بهار 1392؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، دی 12-12, 1391
5. فاطمه صالحی یکتا، بررسی وجود جریان انتقال جرم در سیستم دوتای، ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک در زمستان 1391؛ دانشگاه بیرجند، دی 12-12, 1391
6. فاطمه صالحی یکتا، بررسی اثر برافزایشی بر روی منحنی نوری و طیفی سیستم دوتایی گرفتی OW Gem، چهارمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک در زمستان 1389؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان، دی 11-11, 1389
7. فاطمه صالحی یکتا، حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی V508 Oph، سمینار بین المللی اخترفیزیک در خرداد 1388، مراغه، دی 12-12, 1387
8. محمود اکبری، بهرام خالصه، مهدی خواجوی و فاطمه صالحی یکتا، حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی DM Per، سیزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم در زمستان 1387؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان.، دی 12-12, 1387
9. فاطمه صالحی یکتا، نظریه غیر خطی قرصهای برافزایشی غیر تخت با دستورالعمل وشکسانی بتا، نهمین گردهمایی پزوهشی نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم در زمستان 1383؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، دی 12-12, 1383
10. فاطمه صالحی یکتا، آنالیز ستاره دوتایی GSC0008.324 ؛ به عنوان یک ستاره دوتایی کشف شده جدید، شمشین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم در زمستان 1380؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، دی 11-11, 1380
11. فاطمه صالحی یکتا، مشاهده و حل منحنی نوری ستاره دوتایی ER Vulpeculae، کنفرانس سالانه فیزیک در تابستان 1374؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دی 11-11, 1373
12. , Self –similar beta viscous collapse of a self –gravitating, polytropic gas, 7th Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics, sejong university convention center, January 01-05, 2005
13. , The non-linear theory of a warped accretion disc with the beta-viscosity prescription, 7th Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics, sejong university convention center, January 01-05, 2005
14. and M. T, An analysis of GSC0008.324, newly discovered binary star, The IAU 8th Asian-Pacific Regional Meeting2, January 20-24, 2002
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه صالحی یکتا،مرجان محکي،معصومه صالحي، فرمول هاي اساسي فيزيك جلد اول، -621
2. فاطمه صالحی یکتا،زهره اشرفی، اساس ستاره شناسی جلد2، 1389
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 معصومه عباسی کارشناسی ارشد رفتار مداری دوتایی فوق تماسی DK Cyg 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 فاطمه بهمنی خرق کارشناسی ارشد سحابی دو قطبی سیاره نمای NGC6337 با یک سیستم دوتایی مرکزی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 اشرف خیاطی کارشناسی ارشد مطالعه نورسنجی دوتایی تماسی خورشیدگونه EQ Tauri 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
4 سارا مادرشاهیان کارشناسی ارشد مطالعه بر روی مواد پیرامون ستاره ای در ستاره دوتایی RZ Scuti 1394/7/1 استاد راهنما اول داخلی
5 بی بی مریم نعمتی کارشناسی ارشد بررسی سیر تحولی لکه ستاره ای با حل منحنی نوری ER Vul 1392/7/1 استاد راهنما اول داخلی
6 سیدحسین نبوی کریزی کارشناسی ارشد تعیین عمـر خوشه NGC6871 با استفاده از حل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V453 Cyg 1391/7/1 استاد راهنما اول داخلی
7 مرجان محکی کارشناسی ارشد بررسی اثر برافزایشی بر روی منحنی نوری و طیفی دوتایی گرفتی OW Gem 1389/7/1 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
8 نادیا مهاجر کارشناسی لیزرهای Ga AS و کاربرد آنها در مخابرات 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
9 مهشید دهقانیان کارشناسی لیزر و کاربرد آن در علم پزشکی 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
10 فاطمه کریم نیاپشاوند کارشناسی آشنایی با ابزار نجومی رصدخانه مراغه 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
11 مریم صادقی کارشناسی بررسی وجود جریان انتقال جرم در سیستم دوتایی S Equ 1389/7/1 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها