صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه صالحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه صالحی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۹۶
f.salehi
دکتری
1384
نجوم اختر فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1375
نجوم اختر فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1372
فیزیک کاربردی حالت جامد
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Sayyed Mohammad Reza Ghoreysh,dr jamshid ghanbari,, The Effect of the Circumstellar Material on the Light Curves of Eclipsing Binary Systems, PASA - Publications of the Astronomical Society of Australia, Vol. 28, 2011, PP. 200-298
2. Sayyed Mohammad Reza Ghoreyshi,dr jamshid ghanbari,, An Accretion-Disc Model for the Algol-Type Eclipsing Binary System AV Del, PASA - Publications of the Astronomical Society of Australia, Vol. 28, 2011, PP. 38-45
3. , Reanalysis of the light curve of the eclipsing binary system DM Per, The Journal of Damghan University of Basic Sciences, Vol. 1, 2008, PP. 225-234
4. Sayyed Mohammad Reza Ghoreyshi,dr jamshid ghanbari,, Reanalysis of two eclipsing binaries: EE Aqr and Z Vul, Astrophysics and Space Science, Vol. 314, 2008, PP. 331-340
5. dr jamshid ghanbari, ,SHahram Abbasi, Self-similar solutions of viscous–resistive advection-dominated accretion flows with poloidal magnetic fields, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 1, 2007, PP. 159-170
6. Abbassi,dr jamshid ghanbari,, Self–similar evolutionary solutions of self-gravitating, polytropic beta viscous disks, Astronomy and Astrophysics, Vol. 460, 2006, PP. 357-363
7. dr jamshid ghanbari,Shadmehri, Mohsen,, The non-linear theory of a warp ed accretion disc with the Beta -viscosity prescription, Bulletin of the Astronomical Society of India, Vol. 33, 2005, PP. 447-472
8. dr jamshid ghanbari,Mohsen Shadmehri,, The nonlinear theory of a warped accretion disk with the beta viscosity prescription, Bulletin of the Astronomical Society of India, Vol. 33, 2005, PP. 447-472
9. ,Edalati, M. T, An Analysis of Gsc0008.324, Newly Discovered Binary Star, Astrophysics and Space Science, Vol. 288, 2003, PP. 217-222
10. , Photoelectric observations of the eclipsing variable ER Vulpeculae, Commissions 27 and 42 of the IAU, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
11. , A reanalysis of the light curve of RT Persei with the W-D code, Astrophysics and Space Science, Vol. 243, 1996, PP. 275-283
12. , The photometric observations of ER Vulpeculae: photometric analysis with the W-D code, Astrophysics and Space Science, Vol. 234, 1995, PP. 271-280
مقاله های کنفرانس داخلی
8. محمود اکبری، بهرام خالصه، مهدی خواجوی، فاطمه صالحی یکتا، حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی DM Per، 1387
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه صالحی یکتا،معصومه صالحي، اساس ستاره شناسی جلد دوم، -621
2. فاطمه صالحی یکتا،مرجان محکي،معصومه صالحي، فرمول هاي اساسي فيزيك جلد اول، -621
3. فاطمه صالحی یکتا،زهره اشرفی، اساس ستاره شناسی جلد2، 1389
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 نادیا مهاجر کارشناسی لیزرهای Ga AS و کاربرد آنها در مخابرات 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
2 مهشید دهقانیان کارشناسی لیزر و کاربرد آن در علم پزشکی 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
3 فاطمه کریم نیاپشاوند کارشناسی آشنایی با ابزار نجومی رصدخانه مراغه 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم صادقی کارشناسی بررسی وجود جریان انتقال جرم در سیستم دوتایی S Equ 1389/7/1 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 معصومه عباسی کارشناسی ارشد رفتار مداری دوتایی فوق تماسی DK Cyg 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 فاطمه بهمنی خرق کارشناسی ارشد سحابی دو قطبی سیاره نمای NGC6337 با یک سیستم دوتایی مرکزی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 اشرف خیاطی کارشناسی ارشد مطالعه نورسنجی دوتایی تماسی خورشیدگونه EQ Tauri 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
4 نادیا مهاجر کارشناسی لیزرهای Ga AS و کاربرد آنها در مخابرات 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
5 مهشید دهقانیان کارشناسی لیزر و کاربرد آن در علم پزشکی 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
6 فاطمه کریم نیاپشاوند کارشناسی آشنایی با ابزار نجومی رصدخانه مراغه 1396/11/2 استاد راهنما اول داخلی
7 سارا مادرشاهیان کارشناسی ارشد مطالعه بر روی مواد پیرامون ستاره ای در ستاره دوتایی RZ Scuti 1394/7/1 استاد راهنما اول داخلی
8 بی بی مریم نعمتی کارشناسی ارشد بررسی سیر تحولی لکه ستاره ای با حل منحنی نوری ER Vul 1392/7/1 استاد راهنما اول داخلی
9 سیدحسین نبوی کریزی کارشناسی ارشد تعیین عمـر خوشه NGC6871 با استفاده از حل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V453 Cyg 1391/7/1 استاد راهنما اول داخلی
10 مریم صادقی کارشناسی بررسی وجود جریان انتقال جرم در سیستم دوتایی S Equ 1389/7/1 استاد راهنما اول داخلی
11 مرجان محکی کارشناسی ارشد بررسی اثر برافزایشی بر روی منحنی نوری و طیفی دوتایی گرفتی OW Gem 1389/7/1 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها