صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه شهامت ده سرخ

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه شهامت ده سرخ
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۵
f.shahamat
دکتری
1395
روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
روانشناسی عمومی
خوارزمی
کارشناسی
1382
روانشناسی بالینی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. عاطفه قوتی،مسعود آهوان،فاطمه شهامت ده سرخ، اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و مسئولیت پذیری افراطی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، مطالعات روانشناختی، شماره 16، 1399، صفحات 7-14
2. مریم شفق دوست،فاطمه شهامت ده سرخ، نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان، پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 13، 1398، صفحات 31-46
3. فاطمه شهامت ده سرخ، باورهای وسواسی و نقص بازداری شناختی در مبتلایان وسواس فکری و عملی، روانشناسی شناختی، شماره 5، 1395، صفحات 11-20
4. فاطمه شهامت ده سرخ،جواد صالحی فدردی،سید امیر امین یزدی،علی طلایی، بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 9، 1392، صفحات 117-130
5. فاطمه شهامت ده سرخ،جواد صالحی فدردی، سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 8، 1391، صفحات 181-194
6. انسی کرامتی،فاطمه شهامت ده سرخ،حسین خسروی، بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 6، 1389، صفحات 133-153
7. فاطمه شهامت ده سرخ،علیرضا ثابتی،سمانه رضوانی، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 11، 1388، صفحات 239-254
8. فاطمه شهامت ده سرخ،پروین کدیور،ولی الله فرزاد، رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 9، 1386، صفحات 143-156
9. فاطمه شهامت ده سرخ،پروین کدیور،ولی الله فرزاد، سبکهای شناختی و خود - تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیطهای سنتی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 24، 1386، صفحات 41-57
10. فاطمه شهامت ده سرخ، یش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 5، 1382، صفحات 103-124
مقاله های نشریه خارجی
11. ,Javad Salehi Fadardi,Seyed Amir Amin Yazdi,Ali Talaee, Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Vol. 18, 2016, PP. 76-81
مقاله های کنفرانس داخلی
2. فاطمه شهامت ده سرخ، نرگس یعقوبی، علی اصغر شهامت، پیش بینی رفتار کارآفرینانه بر اساس تیپ های مایرز- بریگز و متغیرهای جمعیت شناختی، 1396
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, , 2/0/1
2. هضم روانی, سلسله نشستهای روانکاوانه, دانشگاه فردوسی مشهد, 1397/9/5
3. تفکر در انسان, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 شفیعه پروائی کارشناسی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس کلیشه های جنسیتی در زنان متاهل ساکن مشهد 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
2 زهرا صادقی نیا کارشناسی خودشیفتگی از دیدگاه فروید و کلاین 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
3 شیرین طوسی کارشناسی بررسی فراشناخت و سبک دلبستگی در افراد مبتلا به سرطان 1398/4/1 استاد راهنما اول داخلی
4 زکیه روحانی چیتگر کارشناسی بررسی رابطه ی باورهای هوشی و سبک های هویت سال تحصیلی 98-97 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
5 زهرا سیدابوسعیدی کارشناسی پیش بینی رضایت شغلی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه بین کارمندان بیمارستان امید شهر مشهد 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
6 معصومه صاحبی ال کارشناسی پیش بینی رفتار اجتماعی کودکان براساس رفتار اجتماعی مربیان 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
7 مسعود چمبر کارشناسی بررسی رابطه ادراک تصویر بدن و تعیین نقش جنسیتی و تنظیم هیجانی در باشگاه های ورزشی مردانه 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
8 الهام نجارشهری کارشناسی رابطه مکانیزم های دفاعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان نابارور شهر مشهد 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
9 عاطفه اقبالی کارشناسی بررسی رابطه تفکر تاملی و مهارت حل مسئله در اعتیاد به اینترنت نوجوانان 12تا18سال 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
10 فاطمه غلامی کارشناسی بررسی سطح پذیرش خود و آسیب شناسی روانی در رابطه با تجربه سوگ 1397/6/21 استاد راهنما اول داخلی
11 غزاله قرائی کارشناسی بررسی رابطه نیرومندی‌‌‌ایگو با رضایت جنسی زنان متاهل شهر مشهد مقدس 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
12 مهدیه حسین زاده مقدم کارشناسی مقایسه رابطه تحمل پریشانی و روش های مقابله ای با علایم آسیب شناسی روانی در بین فرزندان مبتلا به ptsd جنگ و افراد غیرمبتلا در بین دانشجویان دانشگاه خیام مشهد سال تحصیلی 97 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
13 سپیده پورحسین کارشناسی بررسی ترتیب تولد و کمال گرایی در میزان ابتلا به اعتیاد بین دانشجویان دانشگاه خیام سال تحصیلی 97 1397/3/22 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 عاطفه مقدم نژاد کارشناسی ارشد رابطه بین بی ثباتی ازدواج و ناگویی هیجانی: نقش میانجی جسمانی سازی و ابراز خشم 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 زهرا صحابه تبریزی کارشناسی ارشد بررسی رابطه احساس گناه و کمال گرایی با افسردگی: نقش میانجی خود انتقاد گری و عزت نفس 1398/11/27 استاد راهنما اول داخلی
3 یلدا کاکاوندبیدکرپه کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی دوسوگرایی و خشم در رابطه با وسواس فکری – عملی و اقتدار والدینی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 شفیعه پروائی کارشناسی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس کلیشه های جنسیتی در زنان متاهل ساکن مشهد 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
5 زهرا صادقی نیا کارشناسی خودشیفتگی از دیدگاه فروید و کلاین 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
6 سپیده عراقیان کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کلیشه های جنسیتی و رضایت زناشویی: نقش میانجی سوگیری شناختی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
7 شیرین طوسی کارشناسی بررسی فراشناخت و سبک دلبستگی در افراد مبتلا به سرطان 1398/4/1 استاد راهنما اول داخلی
8 زیبا عبادی دشتبیاض کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری انتخاب بر کاهش مشکلات کودکان و احساس صلاحیت والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
9 مریم شفق دوست کارشناسی ارشد بررسی رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان: نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو 1397/11/23 استاد راهنما اول داخلی
10 زکیه روحانی چیتگر کارشناسی بررسی رابطه ی باورهای هوشی و سبک های هویت سال تحصیلی 98-97 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
11 زهرا سیدابوسعیدی کارشناسی پیش بینی رضایت شغلی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه بین کارمندان بیمارستان امید شهر مشهد 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
12 معصومه صاحبی ال کارشناسی پیش بینی رفتار اجتماعی کودکان براساس رفتار اجتماعی مربیان 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
13 مسعود چمبر کارشناسی بررسی رابطه ادراک تصویر بدن و تعیین نقش جنسیتی و تنظیم هیجانی در باشگاه های ورزشی مردانه 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
14 الهام نجارشهری کارشناسی رابطه مکانیزم های دفاعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان نابارور شهر مشهد 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
15 عاطفه اقبالی کارشناسی بررسی رابطه تفکر تاملی و مهارت حل مسئله در اعتیاد به اینترنت نوجوانان 12تا18سال 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
16 فاطمه غلامی کارشناسی بررسی سطح پذیرش خود و آسیب شناسی روانی در رابطه با تجربه سوگ 1397/6/21 استاد راهنما اول داخلی
17 غزاله قرائی کارشناسی بررسی رابطه نیرومندی‌‌‌ایگو با رضایت جنسی زنان متاهل شهر مشهد مقدس 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
18 مهدیه حسین زاده مقدم کارشناسی مقایسه رابطه تحمل پریشانی و روش های مقابله ای با علایم آسیب شناسی روانی در بین فرزندان مبتلا به ptsd جنگ و افراد غیرمبتلا در بین دانشجویان دانشگاه خیام مشهد سال تحصیلی 97 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
19 سپیده پورحسین کارشناسی بررسی ترتیب تولد و کمال گرایی در میزان ابتلا به اعتیاد بین دانشجویان دانشگاه خیام سال تحصیلی 97 1397/3/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها