صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه شهامت ده سرخ

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه شهامت ده سرخ
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۵
f.shahamat
دکتری
1395
روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
روانشناسی عمومی
خوارزمی
کارشناسی
1382
روانشناسی بالینی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. عاطفه قوتی،مسعود آهوان،فاطمه شهامت ده سرخ، اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و مسئولیت پذیری افراطی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، مطالعات روانشناختی، شماره 16، 1399، صفحات 7-14
2. مریم شفق دوست،فاطمه شهامت ده سرخ، نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان، پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 13، 1398، صفحات 31-46
3. فاطمه شهامت ده سرخ، باورهای وسواسی و نقص بازداری شناختی در مبتلایان وسواس فکری و عملی، روانشناسی شناختی، شماره 5، 1395، صفحات 11-20
4. فاطمه شهامت ده سرخ،جواد صالحی فدردی،سید امیر امین یزدی،علی طلایی، بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 9، 1392، صفحات 117-130
5. فاطمه شهامت ده سرخ،جواد صالحی فدردی، سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 8، 1391، صفحات 181-194
6. انسی کرامتی،فاطمه شهامت ده سرخ،حسین خسروی، بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 6، 1389، صفحات 133-153
7. فاطمه شهامت ده سرخ،علیرضا ثابتی،سمانه رضوانی، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 11، 1388، صفحات 239-254
8. فاطمه شهامت ده سرخ،پروین کدیور،ولی الله فرزاد، رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 9، 1386، صفحات 143-156
9. فاطمه شهامت ده سرخ،پروین کدیور،ولی الله فرزاد، سبکهای شناختی و خود - تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیطهای سنتی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 24، 1386، صفحات 41-57
10. فاطمه شهامت ده سرخ، یش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 5، 1382، صفحات 103-124
مقاله های نشریه خارجی
11. ,Javad Salehi Fadardi,Seyed Amir Amin Yazdi,Ali Talaee, Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Vol. 18, 2016, PP. 76-81
مقاله های کنفرانس داخلی
2. فاطمه شهامت ده سرخ، نرگس یعقوبی، علی اصغر شهامت، پیش بینی رفتار کارآفرینانه بر اساس تیپ های مایرز- بریگز و متغیرهای جمعیت شناختی، 1396
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, , 2/0/1
2. هضم روانی, سلسله نشستهای روانکاوانه, دانشگاه فردوسی مشهد, 1397/9/5
3. تفکر در انسان, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 عاطفه مقدم نژاد کارشناسی ارشد رابطه بین بی ثباتی ازدواج و ناگویی هیجانی: نقش میانجی جسمانی سازی و ابراز خشم 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 زهرا صحابه تبریزی کارشناسی ارشد بررسی رابطه احساس گناه و کمال گرایی با افسردگی: نقش میانجی خود انتقاد گری و عزت نفس 1398/11/27 استاد راهنما اول داخلی
3 یلدا کاکاوندبیدکرپه کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی دوسوگرایی و خشم در رابطه با وسواس فکری – عملی و اقتدار والدینی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 سپیده عراقیان کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کلیشه های جنسیتی و رضایت زناشویی: نقش میانجی سوگیری شناختی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
5 زیبا عبادی دشتبیاض کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری انتخاب بر کاهش مشکلات کودکان و احساس صلاحیت والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
6 مریم شفق دوست کارشناسی ارشد بررسی رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان: نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو 1397/11/23 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها