صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید حسن طاهری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید حسن طاهری
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۲
h.taheri
دکتری
1388
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1381
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Masood Setoodefar, Hamed Tabesh, Fatemeh Tara, Saeed Eslami, Seyyed Hassan Taheri, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam and Kobra Etminani, Measurement Model of Women's Preferences in Obstetrician and Gynecologist Selection in the Private Sector: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Vol. 8, 2020, PP. 150-163
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Seyyed Hassan Taheri, The role of Knowledge management in improving the staff performance of a set, پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, January 23-24, 2019
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Seyyed Hassan Taheri, and saeed naseri, The role of knowledge management in improving the staff performance of a set, پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, January 23-24, 2019
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها