صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید حسن طاهری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید حسن طاهری
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۲
h.taheri
دکتری
1388
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1381
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها