صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید حسن طاهری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید حسن طاهری
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۲
h.taheri
دکتری
1388
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1381
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها