صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حجت زامیاد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حجت زامیاد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
h.zamyad
کارشناسی ارشد
1395
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. , nadia naghavi, reza godaz and reza monsefi, A recurrent neural network–based model for predicting bending behavior of ionic polymer–metal composite actuators, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 31, 2020, PP. 1973-1985
مقاله های کنفرانس داخلی
1. حجت زامیاد و نادیا نقوی، طراحی و سبخت پوپ سرنگ بب قببلیت کنترل خودکبر نرخ تسریق داروی بیهوشی، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دی 11-11, 1394
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
1. پمپ تزریق سرنگ با قابلیت کنترل خودکارنرخ تزریق داروی بی هوشی
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها
1. برگزیده جایزه نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1396
2. برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1397