صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید ایمان پیش بین

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید ایمان پیش بین
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۸
i.pishbin
دکتری
1393
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1383
مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه تهران
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
2. Seyyed Iman Pishbin, Optimizing natural gas reciprocating expansion engines for town border pressure reduction stations based on AGA8 equation of state, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 27, 2015, PP. 6-17
3. Seyyed Iman Pishbin, Experimental study on the effects of flame regime on the exergy destruction in premixed low swirl combustion, International Journal of Exergy, Vol. 17, 2015, PP. 267-286
4. Seyyed Iman Pishbin, Effect of recess length on the flame parameters and combustion performance of a low swirl burner, Applied Thermal Engineering, Vol. 89, 2015, PP. 609-617
5. Seyyed Iman Pishbin, Parametric assessment of a low-swirl burner using the exergy analysis, Energy, Vol. 79, 2014, PP. 117-126
6. Seyyed Iman Pishbin, Modeling the rate of heat loss from the stack of a natural gas pressure reducing station heater, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Vol. 16, 2014, PP. 454-460
7. Seyyed Iman Pishbin and Mohammad Moghiman, Optimization of cyclone separators using genetic algorithm, International Review of Chemical Engineering, Vol. 2, 2010, PP. 683-691
مقاله های کنفرانس داخلی
1. سیدایمان پیش بین، بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد کنتورهای توربینی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری و تکنیک تاگوچی، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دی 12-12, 1395
2. سیدایمان پیش بین، امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از دیگ چگالشی در فضاهای آموزشی و اداری، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دی 12-12, 1395
3. Seyyed Iman Pishbin, A numerical investigation on the configuration and performance of a new wind power generation system, بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران, January 02-04, 2017
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Seyyed Iman Pishbin, Improved Hydrogen - Natural Gas Combustion A Technical Review, Tenth Mediterranean Combustion Symposium, January 17-17, 2017
کتاب های چاپ شده
1. سیدایمان پیش بین، مدیریت ریسک و تکنیک های شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک، 1393
2. سیدایمان پیش بین، استاندارد ممیزی انرژی ایزو 50002، 1393
3. سیدایمان پیش بین، آشنایی با فناوری های نوین صنعت گاز و انرژی، 1394
4. سیدایمان پیش بین، استاندارد اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی، 1394
5. سیدایمان پیش بین، استانداد اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی، 1394
6. سیدایمان پیش بین، اصول و مبانی دیگ های چگالشی، 1396
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها