صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ژاله فرزانه حسن زاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ژاله فرزانه حسن زاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
j.farzanehhasanzadeh
دکتری
1397
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد
1389
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
مدیریت بازرگانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, Competitiveness development model of manufacturing firms from dynamic capabilities perspectives, Global Business and Economics Review, Vol. 24, 2021, PP. 70-106
2. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, A model for the competitiveness development of SMEs: from dynamic capabilities perspective & international entrepreneurship theory, Management and Business Research Quarterly, Vol. 2, 2020, PP. 25-48
3. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, THE COMPETITIVENESS DEVELOPMENT MODEL OF, South Asian Journal of Marketing & Management Research, Vol. 10, 2020, PP. 1-27
4. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, EFFECTIVE FACTORS ON GREEN BRAND EQUITY FROM A RESOURCE-BASED VIEW, South Asian Journal of Marketing & Management Research, Vol. 10, 2020, PP. 17-24
مقاله های کنفرانس داخلی
1. ژاله فرزانه حسن زاده، مدل ارزش ویژه برند با رویکرد دو سو توانی سازمانی استراتژیک، هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، دی 11-11, 1400
2. ژاله فرزانه حسن زاده، مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه استراتژیک و قابلیت های پویا، هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارافرینی، دی 11-11, 1400
3. ژاله فرزانه حسن زاده و زهره دهشکی شاهرخ، ارائه مدلی در رابطه با وفاداری به مراکز خرید بر اساس ارزش ویژه مرکز خرید، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، دی 11-11, 1398
4. ژاله فرزانه حسن زاده، الگوی توسعه ی بهره وری در محیط پویای بین الملل از دید رقابت پذیری، کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی، دی 11-11, 1396
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Jaleh Farzaneh Hassanzadeh, An Examination of the relationship among political climate, organizational justice & communication apprehension, 12th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development, January 11-11, 2022
کتاب های چاپ شده
1. ژاله فرزانه حسن زاده، آسیب شناسی رقابت پذیری (ویژه بنگاههای کوچک و متوسط)، 1398
2. ژاله فرزانه حسن زاده، مدلهای کسب و کار ویژه دانش پذیران دوره های mba و dba، 1399
3. ژاله فرزانه حسن زاده، 62 نکته برای موفقیت در مشاوره، 1400
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها