صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ژاله فرزانه حسن زاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ژاله فرزانه حسن زاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
j.farzanehhasanzadeh
دکتری
1397
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد
1389
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
مدیریت بازرگانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها