صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مجید نبی زاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مجید نبی زاده
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۶
m.nabizadeh
کارشناسی ارشد پیوسته
1378
معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. مجید نبی زاده، نازنین نظافت، سیده مهسا موسوی، بازشناسی و مقایسه اجمالی آرامگاهها در دوره های سلجوقیان و تیموریان، 1397
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 محمد محبتی کارشناسی ناپیوسته راحی مجتمع سینمایی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 انوشه تقی پور کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
3 سوده منشی زاده کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
4 فرزانه ملکیان فرد کارشناسی پردیس سینمایی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
5 مژگان شهلا کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
6 سمانه ملوندی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
7 هدی اصدقی کارشناسی موذه هنرهای تجسمی مشهد 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
8 زهرا احمدی باغچه کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
9 الهه تقی زاده کارشناسی موذه هنرهای تجسمی مشهد 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 مهناز فیروزی کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
11 یلدا تشکری باغدار کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
12 سوسن سادات سجادیان کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
13 نرگس آقائی کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
14 مریم شادپی کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
15 الهام مدح فریمانی کارشناسی ناپیوسته پردیس سینمایی 1397/9/5 استاد راهنما اول داخلی
16 افسانه محمودابادی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/8/14 استاد راهنما اول داخلی
17 فاطمه نیکپوربختیاری کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/8/14 استاد راهنما اول داخلی
18 زهرا صفرزاده کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
19 هنگامه یوسفی کارشناسی ناپیوسته مجموعه فرهنگی سینمایی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
20 لیلا غدیرزاده طوسی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
21 نگین نور کارشناسی ناپیوسته مجموعه فرهنگی سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
22 فهیمه حقانی رودخانی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
23 ندا عبداله زاده کارشناسی ناپیوسته مجموعه سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
24 فائزه کندی کارشناسی ناپیوسته مجموعه سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
25 عسل رضازاده موسوی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
26 آزاده پرهیزگار کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
27 پریــچـهر سعادت منش کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
28 امیرحسین ده نشین کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
29 سپیده نوذری کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
30 رامین صحتی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
31 زهرا گلزاربیلندی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
32 زینب سادات نبی زاده کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
33 آزاده تکیه کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
34 فاطمه غیورمداح کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/8 استاد راهنما اول داخلی
35 فائزه سعدآبادی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/8 استاد راهنما اول داخلی
36 عاطفه کاویان منش کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/9/14 استاد راهنما اول داخلی
37 هلیا آسانی کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/8/30 استاد راهنما اول داخلی
38 فاطمه سلامت کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/8/20 استاد راهنما اول داخلی
39 نجمه گرجی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 محمد محبتی کارشناسی ناپیوسته راحی مجتمع سینمایی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 انوشه تقی پور کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
3 سوده منشی زاده کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
4 فرزانه ملکیان فرد کارشناسی پردیس سینمایی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
5 مژگان شهلا کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
6 سمانه ملوندی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
7 هدی اصدقی کارشناسی موذه هنرهای تجسمی مشهد 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
8 زهرا احمدی باغچه کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
9 الهه تقی زاده کارشناسی موذه هنرهای تجسمی مشهد 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 مهناز فیروزی کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
11 یلدا تشکری باغدار کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
12 سوسن سادات سجادیان کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
13 نرگس آقائی کارشناسی کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
14 مریم شادپی کارشناسی ناپیوسته کتابخانه تخصصی هنرهای تجسمی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
15 محترم شاکری جنتی کارشناسی ارشد طراحی ساختمان اداری صفر انرژی (شرکت گاز) 1398/4/18 استاد راهنما اول داخلی
16 الهام مدح فریمانی کارشناسی ناپیوسته پردیس سینمایی 1397/9/5 استاد راهنما اول داخلی
17 افسانه محمودابادی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/8/14 استاد راهنما اول داخلی
18 فاطمه نیکپوربختیاری کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/8/14 استاد راهنما اول داخلی
19 زهرا صفرزاده کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
20 هنگامه یوسفی کارشناسی ناپیوسته مجموعه فرهنگی سینمایی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
21 لیلا غدیرزاده طوسی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
22 نگین نور کارشناسی ناپیوسته مجموعه فرهنگی سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
23 فهیمه حقانی رودخانی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
24 ندا عبداله زاده کارشناسی ناپیوسته مجموعه سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
25 فائزه کندی کارشناسی ناپیوسته مجموعه سینمایی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
26 عسل رضازاده موسوی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
27 آزاده پرهیزگار کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
28 پریــچـهر سعادت منش کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
29 امیرحسین ده نشین کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
30 سپیده نوذری کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
31 رامین صحتی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
32 زهرا گلزاربیلندی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
33 زینب سادات نبی زاده کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
34 آزاده تکیه کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/29 استاد راهنما اول داخلی
35 فاطمه غیورمداح کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/8 استاد راهنما اول داخلی
36 فائزه سعدآبادی کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/11/8 استاد راهنما اول داخلی
37 عاطفه کاویان منش کارشناسی مرکز هنرهای تجسمی 1396/9/14 استاد راهنما اول داخلی
38 هلیا آسانی کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/8/30 استاد راهنما اول داخلی
39 فاطمه سلامت کارشناسی ناپیوسته مرکز هنرهای تجسمی 1396/8/20 استاد راهنما اول داخلی
40 نجمه گرجی کارشناسی ناپیوسته دانشکده معماری دانشگاه فردوسی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها
1. ارتقای سطح علمی دانشجویان به عنوان استاد راهنما، معاون فرهنگی و دانشجویی، 1398