صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مسعود ستوده فر

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مسعود ستوده فر
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۳
m.setodefar
دکتری
1399
انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناسی ارشد
1382
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1378
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. مسعود ستوده فر، تست پشتیبان، Journal of Management of International Business and Economics Systems (MIBES) Transactions، شماره 1، 1397، صفحات 1-1
مقاله های نشریه خارجی
2. Masood Setoodefar, تست, International Journal of Physical science, Vol. 1, 2020, PP. 1-2
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. تست کارگاه
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها