صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید محمد خلیلی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید محمد خلیلی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۴
m.khalili
دکتری
----
دانشجو دکتری مدیریت-تحقیق در عملیات
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1392
مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
کارشناسی
1390
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
دانشگاه صنعتی سجاد
مقاله های نشریه داخلی
1. سیدمحمد خلیلی، مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 27، 1397، صفحات 237-274
مقاله های نشریه خارجی
5. Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, An Integrated Artificial Intelligence Model for Efficiency Assessment in Pharmaceutical Companies During the COVID-19 pandemic, Sustainable Operations and Computers, Vol. 1, 2022, PP. 1-20
6. Seyed Mohammad Khalili, Developing a Risk Reduction Support System for Health System in Iran: A Case Study in Blood Supply Chain Management, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, 2022, PP. 2139-2158
8. Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, A Lion Optimization Algorithm for a Two-Agent Single-Machine Scheduling with Periodic Maintenance to Minimize the Sum of Maximum Earliness and Tardiness, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 39, 2021, PP. 1-13
10. Seyed Mohammad Khalili, The Kalos Balanced: a novel integrated performance assessment and improvement method, International Journal of Operational Research, Vol. 0, 2020, PP. 0-0
12. Seyed Mohammad Khalili, Agricultural Drought Risk Management Using Fuzzy MADM Methods in Ferdows County of Iran, اقتصاد کشاورزی و توسعه, Vol. 27, 2019, PP. 237-274
13. Seyed Mohammad Khalili, A resilient supply portfolio considering political and disruption risks, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 31, 2019, PP. 209-249
14. Seyed Mohammad Khalili, Integrated production–distribution planning in two-echelon systems: a resilience view, International Journal of Production Research, Vol. 55, 2017, PP. 1040-1064
15. Seyed Mohammad Khalili, Optimizing the sum of maximum earliness and tardiness of the job shop scheduling problem, Computers and Industrial Engineering, Vol. 107, 2017, PP. 12-24
17. Seyed Mohammad Khalili, A parallel machine scheduling problem with two-agent and tool change activities: an efficient hybrid metaheuristic algorithm, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 29, 2016, PP. 1075-1088
18. Seyed Mohammad Khalili, Optimization of a dynamic supply portfolio considering risks and discount’s constraints, Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 7, 2014, PP. 218-253
19. Seyed Mohammad Khalili, An integrated multi-criteria Taguchi computer simulation-DEA approach for optimum maintenance policy and planning by incorporating learning effects, International Journal of Production Research, Vol. 51, 2013, PP. 5374-5385
20. Seyed Mohammad Khalili, An integrated fuzzy simulation–fuzzy data envelopment analysis approach for optimum maintenance planning, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 27, 2013, PP. 181-199
مقاله های کنفرانس داخلی
1. الهام شادکام، سیدمحمد خلیلی و محمدرضا جعفری شاه آباد، ارائه مدل ریاضی زنجیره تامین سوخت در شرایط بحران با استفاده از روش اپسیلون محدود (مطالعه موردی: شهر مشهد)، هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، دی 11-11, 1400
2. سیدمحمد خلیلی، مریم امینی و محمدجواد ابراهیمی مقدم، بهینه سازی هزینه های سیستم کنترل موجودی شبکه خودپردازهای بانک با استفاده از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد، هفدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
5. سیدمحمد خلیلی، ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، دی 11-11, 1394
6. Seyed Mohammad Khalili, Supplier Selection and Order Allocation Planning Under Political and Disruption Risks, International Conference on Industrial Engineering, January 25-26, 2016
7. Seyed Mohammad Khalili, An imperialist competetive algorithm for multi agent scheduling problem under periodic maintenance, 2nd National Conference on Industrial Engineering & Systems, January 25-26, 2014
8. Seyed Mohammad Khalili, Production-distribution planning in a supply chain considering disruption and resilience factors, 2nd National Conference on Industrial Engineering & Systems, January 25-26, 2014
9. Seyed Mohammad Khalili, Optimizing the resilience of an integrated production-distribution model, Tenth International Industrial Engineering Conference, January 27-28, 2014
مقاله های کنفرانس خارجی
1. ata khaleghi tabkanloo, Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای مسئله لجسیک امداد با دیدگاه تاب‌آوری, ششمین کنفرانس بینالمللی صنایع،بهره وری و کیفیت, January 20-20, 2021
2. Elham Shadkam, Seyed Mohammad Khalili and tooraj danaei, Predicting gasoline consumption using artificial neural networks, according to sustainable development indicators, 5th International Conference ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNIQUES IN MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ENGINEERING WITH A PERPETUAL CHALNGE, January 03-03, 2021
3. Seyed Mohammad Khalili, Predicting the Price of Second-hand Cars using Machine Learning Algorithms, 5th International Conference ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNIQUES IN MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ENGINEERING WITH A PERPETUAL CHALNGE, January 03-03, 2021
4. Seyed Mohammad Khalili, A Bi-objective Model for Relief Supply Location in Post-Disaster Management, 2016 International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS), January 07-09, 2016
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 عاطفه عرفانی هادیان کارشناسی ارزیابی عوامل موفقیت اجرای مدیریت فرایند کسب وکار به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی صادراتی دوریکا) 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
2 کیانا ترشیزی کارشناسی مدل سفارش دهی در یک زنجیره عرضه چند محصولی چند دوره‌ای کالاهای فسادپذیر 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
3 سیده سمانه مرادی سنجدبوری کارشناسی پیش بینی قیمت خودروهای دسته دوم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم امینی کارشناسی بهینه سازی هزینه های سیستم کنترل موجودی شبکه خودپردازهای بانک با استفاده از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
5 محمدحسین ابراهیمی سالاری کارشناسی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 امید خضرائی منش کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده با رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها
1. دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1392