صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید محمد خلیلی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید محمد خلیلی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۴
m.khalili
دکتری
----
دانشجو دکتری مدیریت-تحقیق در عملیات
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1392
مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
کارشناسی
1390
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
دانشگاه صنعتی سجاد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Seyed Mohammad Khalili, The Kalos Balanced: a novel integrated performance assessment and improvement method, International Journal of Operational Research, Vol. 0, 2020, PP. 0-0
3. Seyed Mohammad Khalili, Agricultural Drought Risk Management Using Fuzzy MADM Methods in Ferdows County of Iran, اقتصاد کشاورزی و توسعه, Vol. 27, 2019, PP. 237-274
4. Seyed Mohammad Khalili, A resilient supply portfolio considering political and disruption risks, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 31, 2019, PP. 209-249
5. Seyed Mohammad Khalili, Integrated production–distribution planning in two-echelon systems: a resilience view, International Journal of Production Research, Vol. 55, 2017, PP. 1040-1064
6. Seyed Mohammad Khalili, Optimizing the sum of maximum earliness and tardiness of the job shop scheduling problem, Computers and Industrial Engineering, Vol. 107, 2017, PP. 12-24
8. Seyed Mohammad Khalili, A parallel machine scheduling problem with two-agent and tool change activities: an efficient hybrid metaheuristic algorithm, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 29, 2016, PP. 1075-1088
9. Seyed Mohammad Khalili, Optimization of a dynamic supply portfolio considering risks and discount’s constraints, Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 7, 2014, PP. 218-253
10. Seyed Mohammad Khalili, An integrated multi-criteria Taguchi computer simulation-DEA approach for optimum maintenance policy and planning by incorporating learning effects, International Journal of Production Research, Vol. 51, 2013, PP. 5374-5385
11. Seyed Mohammad Khalili, An integrated fuzzy simulation–fuzzy data envelopment analysis approach for optimum maintenance planning, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 27, 2013, PP. 181-199
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 عاطفه عرفانی هادیان کارشناسی ارزیابی عوامل موفقیت اجرای مدیریت فرایند کسب وکار به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی صادراتی دوریکا) 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
2 کیانا ترشیزی کارشناسی مدل سفارش دهی در یک زنجیره عرضه چند محصولی چند دوره‌ای کالاهای فسادپذیر 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
3 سیده سمانه مرادی سنجدبوری کارشناسی پیش بینی قیمت خودروهای دسته دوم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم امینی کارشناسی بهینه سازی هزینه های سیستم کنترل موجودی شبکه خودپردازهای بانک با استفاده از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
5 محمدحسین ابراهیمی سالاری کارشناسی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 امید خضرائی منش کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده با رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 عاطفه عرفانی هادیان کارشناسی ارزیابی عوامل موفقیت اجرای مدیریت فرایند کسب وکار به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی صادراتی دوریکا) 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
2 کیانا ترشیزی کارشناسی مدل سفارش دهی در یک زنجیره عرضه چند محصولی چند دوره‌ای کالاهای فسادپذیر 1399/11/15 استاد راهنما اول داخلی
3 سیده سمانه مرادی سنجدبوری کارشناسی پیش بینی قیمت خودروهای دسته دوم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم امینی کارشناسی بهینه سازی هزینه های سیستم کنترل موجودی شبکه خودپردازهای بانک با استفاده از رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد 1399/9/30 استاد راهنما اول داخلی
5 محمدحسین ابراهیمی سالاری کارشناسی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 امید خضرائی منش کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده با رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها
1. دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1392