صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محمدرضا رجب زاده مقدم

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محمدرضا رجب زاده مقدم
استاد
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۴۰
m.m.rajabzadeh
دکتری
1354
ریاضی
انگلستان
کارشناسی ارشد
1350
ریاضی
انگلستان
کارشناسی
1349
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. سیدرضا حسینی،،محمدرضا رجب زاده مقدم، ضربگر شور مراتب بالا در جبرهای لی، مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 1، 1387، صفحات 1-1
2. محمدرضا رجب زاده مقدم، روشی نو برای تقریبا حل پذیری حاصلضرب گروه های تقریبا مرکزی، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 30، 1382، صفحات 111-131
مقاله های نشریه خارجی
3. M. Sajedi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,F. Saeedi, Probability of cyclicity of chains in finite groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 0, 2021, PP. 0-0
4. R. Khoshtarash,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Finite groups with specific number of 2-Engelizers, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 0, 2021, PP. 0-0
5. M. Sajedi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,H. Darabi, Probability of normality of chains in finite groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 0, 2021, PP. 0-0
6. Mohammad Reza Hassanlee,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Amin Rostamyari, The Generators Of Non-Abelian Tensor Product Of a Group By ITS Centeral Automorphisms, Bulletin of The Allahabad Mathematical Society, Vol. 36, 2021, PP. 33-44
7. M. Ghezelsoflo,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, α-commutator subgroup of finite groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2020, PP. 1-7
8. H.Taheri,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties of A-permutable and A-semipermutable subgroups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2020, PP. 1-7
9. E. Alamshahi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,F. Saeedi, Finite groups which are c-absolute central factor group and the union of Ac-centralizers, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 1, 2020, PP. 1-11
10. S.Davoudirad,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M.A.Rostamyari, Some properties of central kernel quotient of a group, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 1, 2020, PP. 1-9
11. A. M. Z. Mehrjerdi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties of left 2α-Engel subgroups, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 1, 2020, PP. 1-7
12. M. R. Hassanlee,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Non-abelian tensor absolute centre of a group, Journal of Mathematical Extension, Vol. 13, 2019, PP. 87-97
13. S. Pezeshkian,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties of tensor isoclinism of groups, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 0, 2019, PP. 0-0
14. M. Badrkhani Asl,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Second centralizers and autocommutator subgroups of automorphisms, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 0, 2019, PP. 0-0
15. H.Taheri,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties on IA_Z -automorphisms of groups, Arabian Journal of Mathematics, Vol. 8, 2019, PP. 140-145
16. M. Haghparast,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some Results of Left and Right α-Commutators of Groups, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 12, 2019, PP. 132-138
17. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Azam K. Mousavi,M. Eshrati, Some inequalities for the multiplier of a pair of n-Lie algebras, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 11, 2018, PP. 126-138
18. S. Pezeshkian,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties of tensor isoclinism of groups, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 47, 2018, PP. 120-129
19. Azam Kafi Mousavi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On isoclinism between pairs of n-Lie algebras and their properties, Communications in Algebra, Vol. 46, 2018, PP. 2356-2367
20. Hesam Safa,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohamad Farrokhi, Some properties of 2-auto-Engel groups, Houston Journal of Mathematics, Vol. 44, 2018, PP. 31-48
21. Somayeh Safarniya,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Amin Rostamyari, Centralizers in Lie agebras, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 49, 2018, PP. 39-49
22. S. Tajnia,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Cover and Irreducible Relative Central Extension of a Pair of Lie Algebras, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 44, 2018, PP. 439-449
23. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. Hoseiniravesh,.Mohammad Farrokhi D. G, Lie algebras with few centralizers, Communications in Algebra, Vol. 45, 2017, PP. 2867-2874
24. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,S. Lotfi,S. Mostafa Taheri, Some properties of perfect Lie rings, JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, Vol. 39, 2017, PP. 247-260
25. A. Motaghi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Auto-average length of finite groups, Journal of Mathematical Extension, Vol. 11, 2017, PP. 69-76
26. M. Farrokhi D. G,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On groups satisfying a symmetric Engel word, Ricerche di Matematica, Vol. 65, 2016, PP. 15-20
27. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,E. Motaghi,M. A. Rostamyari, The probability that a pair of group elements is autoconjugate, Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Mathematical Sciences, Vol. 126, 2016, PP. 61-68
28. S. Davoudirad,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Autonilpotent groups and their properties, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 9, 2016, PP. 1-1
29. S. Davoudirad,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. A. Rostamyari, Some properties of central kernel and central autocommutator subgroups, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 15, 2016, PP. 1-7
30. Mehdi Eshrati,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Farshid Saeedi, Some properties on isoclinism in n-Lie algebras, Communications in Algebra, Vol. 44, 2016, PP. 3005-3019
31. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Samaneh Davoodirad,Mohammad Amin Rostamyarhi, Autonilpotent groups and their properties, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 9, 2016, PP. 1650056-1650063
32. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Amin Rostamyari, Engelizer subgroup of a 2-Engel transitive groups, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 53, 2016, PP. 657-665
33. Francesco de Giovanni,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad A. Rostamyari, A note on autocentral automorphisms of groups, Ricerche di Matematica, Vol. 64, 2015, PP. 339-344
34. Mohammad Farrokhi D. G,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On the centre of automorphism group of a group, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Vol. 92, 2015, PP. 390-396
35. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Javad Sadeghifard, Non-abelian tensor analogues of 2-auto Engel groups, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 52, 2015, PP. 1097-1105
36. Mohammad Amin Rostamyari,Azam K. Mousavi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On Auto-Engle groups and Auto-Bell groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 39, 2015, PP. 265-272
37. Shima Hoseini,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Soudabeh Tajnia, Autonipoltent groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 39, 2015, PP. 219-224
38. M. Badrkhani Asl,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M.J. Sadeghifard, Some properties of auto-coset groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 39, 2015, PP. 173-179
39. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,F. Saeedi,S. Tajnia,B. Veisi, Characterization of relative n-isoclinism of a pair of Lie algebras, Quaestiones Mathematicae, Vol. 38, 2015, PP. 27-39
40. M.J. Sadeghifard,M. Eshrati,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some new results on auto-isoclinism of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 39, 2015, PP. 273-278
41. M. Farrokhi D. G,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On the centre of the Automorphism group of a group, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Vol. 92, 2015, PP. 390-396
42. S. Hoseini,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,S. Tajnia, On Auto-nipoltent Groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 39, 2015, PP. 219-224
43. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Hesam Safa,Azam K. Mousavi, Autocommutators and auto-Bell groups, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 51, 2014, PP. 923-931
44. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Saeedi, F,Tajnia, S, Irreducible relative central extension of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 38, 2014, PP. 259-269
45. Homayoon Arabyan,Farshid Saeedi,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Elaheh Khamseh, Characterization of nilpotent Lie algebras pair by their Schur multipliers, Communications in Algebra, Vol. 42, 2014, PP. 5474-5483
46. Shima Housieni,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, The Structure of EAP-Groups and Self-Autopermutable Subgroups, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Vol. 2014, 2014, PP. 1-3
47. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,H. SAFA, Some properties of marginal automorphisms of groups, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 39, 2013, PP. 1181-1188
48. E. Khamseh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,F. G. Russo,Farshid Saeedi, Some restrictions on the probability of generating nilpotent subgroups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 37, 2013, PP. 537-545
49. Elaheh KHamseh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Farshid Saeedi, Characterization of finite p-groups by their Schur multipliers, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 5, 2013, PP. 537-545
50. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Alireza Salemkar,M. Davarpanah, The Pairs of Finite p-Groups, Algebra Colloquium, Vol. 19, 2012, PP. 1155-1160
51. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Peyman Niroomand, Some properties of certain subgroups of tensor squares of p-groups, Communications in Algebra, Vol. 40, 2012, PP. 1188-1193
52. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Sedghi, Sh, Relation between Engel and nilpotent groups, علوم پایه دانشگاه آزاد, Vol. 21, 2012, PP. 1-9
53. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Nonabelian tensor product of groups and related topics, ghotbe elmi, Vol. 1, 2012, PP. 1-13
54. Mohammad Naghshineh,Mohammad Farrokhi D. G.,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Autocommutator subgroups with cyclic outer automorphism group, Note di Matematica, Vol. 31, 2011, PP. 9-16
55. Foroud Parvaneh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,A. Khaksar, Some properties of n-isoclinism in Lie algebras, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 28, 2011, PP. 165-176
56. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Fateme Mirzaei, On non-abelian tensor product of groups, Algebra Colloquium, Vol. 18, 2011, PP. 429-436
57. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Farshid Saeed,Elaheh Khamseh, The probability of an automorphism fixing a subgroup element of a finite group, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 4, 2011, PP. 301-308
58. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Foroud Parvaneh,Mohammad Naghshinehfard, The lower autocentral series of abelian groups, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 48, 2011, PP. 79-83
59. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Behrooz Mashayekhy, Higher Schur-multiplicator of a finite Abelian group, Algebra Colloquium, Vol. 4, 2011, PP. 317-322
60. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Behrooz Mashayekhy, The Baer-invariant of a semidirect product, x, Vol. 1, 2011, PP. 1-10
61. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Fateme Mirzaei, On the non-Abelian tensor product of groups, Algebra Colloquium, Vol. 18, 2011, PP. 429-436
62. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,B. Mashayekhy,S. Kayvanfar, The higher Schur-multiplicator of certain classes of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2011, PP. 1-1
63. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Hesam Safa, Some properties of autocentral automorphisms of a group, Ricerche di Matematica, Vol. 59, 2010, PP. 257-262
64. Khamseh, Elaheh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Russo, Francesco G,Saeedi, Farshid, Elements with r-th roots in finite groups, eprint arXiv:1008.2055, Vol. 1, 2010, PP. 1-7
65. F. Parvaneh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some properties of autosoluble groups, Journal of Mathematical Extension, Vol. 5, 2010, PP. 13-19
66. S. Mostafa Taheri,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,S. Sedghi, Remarks on the varietal nilpotent and soluble groups, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 13, 2009, PP. 153-159
67. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Foroud parvaneh, On the isoclinism of a pair of Lie algebras and factor sets, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 2, 2009, PP. 213-225
68. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some properties of autocommutator subgroups, Two Days Group Theory Seminar, Vol. 1, 2009, PP. 1-1
69. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some Properties of n-isoclinism in Lie Algebras, (Conference Management System (COMS, Vol. 1, 2009, PP. 1-1
70. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,• Payman Niroomand,Hadi Jafari, Some properties of tensor centre of groups, Journal of the Korean Mathematical Society, Vol. 46, 2009, PP. 249-256
71. Mohammad Naghshineh,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Foroud Parvaneh, Third term of the lower autocentral series of abelian groups, Journal of Mathematical Extension, Vol. 4, 2009, PP. 1-6
72. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Covering pair of nilpotent groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 25, 2009, PP. 57-62
73. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Taghi Karimi, Some inequalities for the order of the Schur multiplier of a pair of groups, Communications in Algebra, Vol. 36, 2008, PP. 2481-2486
74. Ali Reza Salemkar,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Davarpanah,Farshid Saeedi, A remark on the Schur multiplier of p-groups, Communications in Algebra, Vol. 35, 2007, PP. 1215-1221
75. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Hossein M. Saanye, Some inequalities for the Baer-invariant of a pair of finite groups, Indagationes Mathematicae, Vol. 18, 2007, PP. 73-82
76. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Kazem Chiti, Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups, Journal of Algebra, Vol. 312, 2007, PP. 1-8
77. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Payman Niroomand, Covering groups with respect to two varieties of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 31, 2007, PP. 313-320
78. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Covering groups with respect to two varieties of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2007, PP. 1-1
79. A.R.Salemkar,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some Inequalities for the Schur Multiplier of a Pair of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2007, PP. 581-587
80. Ali Reza Salemkar,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Farshid Saeedi, The commutator subgroup and Schur multiplier of a pair of finite p-groups, Journal of the Australian Mathematical Society, Vol. 81, 2006, PP. 1-9
81. Costantino Delizia,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Akbar Rhemtulla, The structure of Bell groups, Journal of Group Theory, Vol. 9, 2006, PP. 117-125
82. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mahboobeh Alizadeh Sanati, Ultra isologism of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 1, 2006, PP. 301-310
83. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Kazem Chiti, N-isolinism classes and n-nilpotency degree of finite groups, Algebra Colloquium, Vol. 12, 2005, PP. 255-261
84. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,A. R. Salemkar,M. M. Nasrabadi, Some remarks on isologic extensions of groups, Archiv der Mathematik, Vol. 82, 2004, PP. 103-109
85. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Rismanchian, Mohammad Reza,Salemkar, Ali Reza, Generalized Baer-invariant of groups and the direct limit, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 28, 2004, PP. 485-429
86. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Relative covering groups, Communications in Algebra, Vol. 31, 2003, PP. 5769-5780
87. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Generalized Schreier variety and a criterion for non-existence of covering groups, world scientific publishingco.ple.ltd, Vol. 1, 2003, PP. 1-1
88. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,A. R. Salemkar,M. R. Rismanchian, Some properties of ultra Hall and Schur pairs, Archiv der Mathematik, Vol. 78, 2002, PP. 104-109
89. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Mohammad Reza Rismanchian, Generalized covering groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 25, 2002, PP. 485-490
90. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,A. R. Salemkar,G. H. Eghdami, Some bounds for the higher Schur multiplier of a finite group and its number of generators, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 30, 2002, PP. 365-371
91. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad Reza Rismanchian, Some results on generalized Baer-invariant of groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 1, 2002, PP. 1-1
92. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,S. Sadeghi, Some properties of n-nilpotent and n-soluble groups, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 1, 2002, PP. 383-390
93. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Schur-Baer property and the Structure of varietal covering groups, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 27, 2001, PP. 1-16
94. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,alireza salemkar,ahmad gholami, Some properties on marginal extensions and the Baer-invariant of groups, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 29, 2001, PP. 1-1
95. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Schur-pair property and the structure of varietal covering groups, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 27, 2001, PP. 1-16
96. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar,Mostafa Taheri, Baer-invariants with respect to two varieties of groups, Algebra Colloquium, Vol. 1, 2001, PP. 1-1
97. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Mohammad M. Nasrabadi, Schur-Baer property in polynilpotent groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 8, 2000, PP. 49-56
98. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On 2-nilpotent multiplier of groups, x, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
99. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,M. Taheri, Varietal perfect of group extensions, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
100. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,All Reza Salemkar,Ahmad Gholami, Some properties of isologism of groups and Baer-invariants, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol. 24, 2000, PP. 255-261
101. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,A.R. Salemkar, Varietal isologism and covering groups, Archiv der Mathematik, Vol. 75, 2000, PP. 8-15
102. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,ALI REZA SALEMKAR, Some properties on isologism of groups, Journal of the Australian Mathematical Society, Vol. 68, 2000, PP. 1-9
103. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Characterization of varietal covering and stem groups, Communications in Algebra, Vol. 27, 1999, PP. 5575-5586
104. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some properties of (locally) n-nilpotent and n-soluble groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 1, 1999, PP. 1-1
105. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Ali Reza Salemkar, Some remarks on generalized Schur pairs, Archiv der Mathematik, Vol. 71, 1998, PP. 12-16
106. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,B. Mashayekhy,S. Kayvanfar, Subgroup theorems for the Baer-invariant of groups, Journal of Algebra, Vol. 206, 1998, PP. 17-32
107. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Saeed Kayvanfar, V-perfect groups, Indagationes Mathematicae, Vol. 8, 1997, PP. 537-542
108. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,KAYVANFAR. S, A new notion derived from varieties of groups, Algebra Colloquium, Vol. 4, 1997, PP. 1-11
109. N. D. Gupta,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Higher Schur-multiplicators of nilpotent dihedral group, Comptes rendus mathématiques of the Academy of Science | de 'Académie des sciences, Vol. 5, 1992, PP. 225-230
110. Bernhard Amberge,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Products of locally finite groups with min- p, Journal of the Australian Mathematical Society, Vol. 41, 1986, PP. 352-360
111. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Calculation of the Baer-invariant of certain groups, Monatshefte für Mathematik, Vol. 97, 1984, PP. 191-206
112. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On the Schur-Baer property, Journal of the Australian Mathematical Society, Vol. 31, 1981, PP. 343-361
113. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, The Baer-invariant and the direct limit, Monatshefte für Mathematik, Vol. 90, 1980, PP. 37-43
114. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, The Baer-invariant of a direct product, Archiv der Mathematik, Vol. 33, 1979, PP. 504-511
مقاله های کنفرانس داخلی
1. سیدرضا حسینی، محمدرضا رجب زاده مقدم، ضربگر شور مراتب بالا در جبرهای لی، 1385
2. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Mousavi, Eshrati, Some properties of multiplier and covers of n-Lie algebras, 2016
3. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Javad Sadeghifard, Some new results on 2-tensor auto Engel groups, 2016
4. Samaneh Davoudirad, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Amin Rostamyari, Some Properties of the central kernel quotient of a group, 2016
5. Sadeghifard, M, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some properties of 2-tensor auto Engel groups, 2015
6. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Taheri, H, Some properties of A-permutable and A-semipermutable subgroups, 2015
7. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Rostamyari, n-commutative transitive groups, 2015
8. Rad, S, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some properties of central kernel and central autocommutator subgroups, 2015
9. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, ESMAT MOTAGHI, MOHAMMAD AMIN ROSTAMYARI, The probability that a pair of group elements is autoconjugate, 2015
10. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Badrkhani Asl, M, Some properties of central auto-coset groups, 2014
11. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, BadrkhaniAsl, M, Some properties of centralizer and autocommutator subgroup in auto-Engel groups, 2014
12. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Hoseini Ravesh, Saffarnia,S, Counting centralizers in non-abelian n-dimensional Lie algebras, 2014
13. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Rostamyari, A, Some properties of 2-Engel transitive groups, 2014
14. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Sadeghifard, M, Embedding a special subgroup in n-autocentral subgroups of a group, 2014
15. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Sheikh Mohseni, S, Some generalized version to converse of Schur's theorem, 2013
16. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Azam Kafi Mousavi, mohammad amin Rostamyari, Autocommutators and their applications to Bell groups, 2013
17. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Rostamyari, M. A, On autonilpotent groups, 2013
18. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Sadeghifard, M. J, Some properties of autoisoclinism of groups, 2013
19. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, F. Saeed,, ,S. Tajnia, Irreducible relative central extension of groups, 2013
20. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Engel and Bell groups, 2012
21. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, F. Saeedi, S. Tajnia, B. Veisi, Characterization of relative n‐isoclinism of a pair of Lie algebras, 2012
22. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, F. Saeedi, B. Veisi, Concerning n‐derivations of Lie algebras, 2012
23. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Safa, H, Mousavi, A. K, Commuting automorphisms of auto-Engel and auto-Bell groups, 2011
24. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Safa, H, M. Farrokhi D. G, Autocommutators and their applications in Engel groups, 2011
25. Hoseini, S, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Tajnia, S, Auto-permutable subgroups of a group, 2011
26. Elaheh Khamseh, Farshid Saeedi, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Classification of finite p-groups by their non-abelian tensor square, 2011
27. Mohammad Naghshineh, M. Farrokhi D. G, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Determining the groups with certain autocommutator subgroups, 2011
28. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, h.safa, Groups with marginal automorphisms as elementary abelian groups, 2010
29. f.parvaneh, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, The properties of autocentral series of abelian groups, 2010
30. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Hesam Safa, The group of autocentral automorphisms, 2010
31. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, f.saeedi, Classification of finite p-groups by their Schur multipliers, 2010
32. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, m.chaboksavar, Bounds for index of the absolute centre in capable groups, 2010
33. M. Farrokhi D.G, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, On the centre of automorphism group of a group, 2010
34. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some Properties of Autocommutator Groups, 2009
35. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Some Properties of n-Isoclinism in Lie Algebras, 2009
36. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, T. Karimi, A. R. Salemkar, َAn upper bound for the commutator subgroup of a pair of groups, 2009
37. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, The Schur multiplier of prime power groups, 2009
38. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Application of non-abelian tensor products in finite p-groups, 2009
39. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, alireza salemkar, Generalized schreier variety and a criterion for non- existence of covering groups, 2002
40. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Alireza Salemkar, G. H. Eghdami, On 2-nilpotent multiplier of groups, 2001
41. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Shaban Sedghi, Some properties of 4-Engel groups, 1999
42. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Mostafa. Taheri, Baer-invariants as group extensions, 1999
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, G. Rosenberger, M. A. Rostamyari, Commutative transitivity property in groups and Lie algebras, 2019
2. Tajnia, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, Irreducuble and primitive relative central extensions in Lie algebras, 2015
5. Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam, hesam safa, New approaches to central automorphisms of groups, 2011
کتاب های چاپ شده
1. محمدرضا رجب زاده مقدم،ابوالقاسم بزرگ نیا، جبر خطی: به‌انضمام راهنمایی در حل مسائل، 1367
2. محمدرضا رجب زاده مقدم، درسی در نظریه گالوا ( همراه با شرحی مستند از زندگینامه اواریست گالوا)، 1374
3. محمدرضا رجب زاده مقدم، درسی در جبر خطی ( همراه با کاربردها)، 1376
4. محمدرضا رجب زاده مقدم، حل مسایل درسی در جبر خطی ( همراه با کاربردها)، 1376
5. محمدرضا رجب زاده مقدم،علیرضا سالمکار، آشنایی با نظریه ی گروه ها، حلقه ها،میدان ها و مدول ها ( همراه با مسایل متنوع و آزمون های چهار گزینه، 1377
6. محمدرضا رجب زاده مقدم،علی اکبر محمدی حسن آبادی، جبر مجرد، 1378
7. محمدرضا رجب زاده مقدم، نخستین درس در جبر مجرد، 1380
8. محمدرضا رجب زاده مقدم،سید محمد داورپناه، اساس جبر مجرد، 1383
9. محمدرضا رجب زاده مقدم،حسن صادقپور، مقدمه ای بر نظریه گروه های متناهی، 1391
همایش ها و سخنرانی ها
1. Autocommutators and absolute centre of a group, Invited Speaker at Samarkand State University, دانشگاه دولتی سمرقند، ازبکستان, 1396/12/28
2. Schur multiplier of a group and direct limit, Invited Speaker at Samarkand State University, دانشگاه دولتی سمرقند، ازبکستان, 1397/1/2
3. On the Schur- Baer variety of groups, International Congress of Mathematicians, 1978, ICM, Helsinki, Finland, 1357/5/26
4. Baer-invariant of direct product of groups, International Congress of Mathematicians, Warsaw, 1983, ICM, Warsaw, Poland, 1362/5/25
5. Schur- pair property and varietal covering groups, International Congress of Mathematicians, 1990, ICM، کنگره ریاضیدانان جهان، کیوتو، ژاپن, Kyoto, Japan, 1369/5/30
6. Some properties of commutative transitive of groups and Lie algebras, 4th Biennial International Group Theory Conference 2017 (4BIGTC2017) Universiti Teknologi Malaysia, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, 1395/11/4
7. Generalized Schur multiplicator of groups, Groups--Korea 1988: Conference on Group Theory, August 15-21, 1988, Pusan, South Korea, 1367/5/24
8. Some properties of products of locally finite groups with min-p, Uni- Mainz Colloquium, Germany, 1984, Mainz, Germany, 1363/8/17
9. Higher Schur– multiplicator of finite groups, Manitoba University Colloquium, Canada, 1991, Winnipeg, Canada, 1370/8/24
10. Relatively Coverings of Groups, Algebra Colloquium Seminar, York University, 2002, Toronto, Canada, 1380/11/23
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 ملیحه بدرخانی اصل سایر خواصی از خودجابحاگرها و زیرگروه های مرکزی مطلق گروه ها 1397/9/18 استاد راهنما اول خارجی
2 اعظم کافی موسوی سایر خاصیت هایی از گروه های خودبل، خودکاپه و خود انگل 1397/9/4 استاد راهنما اول خارجی
3 سمانه داودی راد دکتری تخصصی خواص زیرگروه های تعمیم یافته مرکز مطلق و خودحابحا گرهای گروه ها 1396/9/14 استاد راهنما اول خارجی
4 شکوفه لطفی دکتری تخصصی خواصی از جبرهای لی، حلقه های لی و گروه های ویژه 1396/8/30 مشاور اول خارجی
5 اصلان دوستی دکتری تخصصی خواصی از m-ایزوکلینیسم در جبرهای لی و فیلیپوف 1396/8/10 مشاور اول خارجی
6 معصومه حسینی روش دکتری تخصصی مرکز سازهای جبرهای لی وارتباط تعذاذشان باساختار جبرلی 1396/7/15 استاد راهنما اول خارجی
7 حمید دارابی دکتری تخصصی طبقه بندی n- جبرهای لی به کمک ضربگرشان و خواصی از زیرگروه های فازی گروه های نا ابلی 1394/6/6 مشاور اول خارجی
8 صدیقه شیخ محسنی دکتری تخصصی طبقه بندی جبرهای لی با استفاده از زیر جبرهایی از جبر اشتقاق 1394/6/6 مشاور اول خارجی
9 مهدی عشرتی دکتری تخصصی آیزوکلینیسم در n–جبرهای لی و نامساوی هایی روی ضربگر شور آنها 1394/6/6 استاد راهنما اول خارجی
10 شیما حسینی دکتری تخصصی خواص زیرگروه های خود جابجاپذیر و خود پوچتوان نا آبلی 1393/6/6 استاد راهنما اول خارجی
11 محمد جواد صادقی فرد دکتری تخصصی خواص گروه های خود آیزو کلینیسم و خود انگل 1393/6/6 استاد راهنما اول خارجی
12 محمد امین رستم یاری دکتری تخصصی کاربرد خودریختی‌ها در مفاهیم مختلف گروه‌ها 1393/6/6 استاد راهنما اول خارجی
13 مسعود چابک سوار دکتری تخصصی گروه ها یی با ساختار عامل مرکزی مطلق وزیرگروه های خود جابجاگرمفروض 1393/6/6 مشاور اول خارجی
14 بنفشه ویسی دکتری تخصصی n–جبر لی و جبر لایپنیتز با اشتقاق ها یشان 1392/6/6 مشاور اول خارجی
15 سودابه تاجنیا دکتری تخصصی n-آیزوکلینیسم و توسیع های جبرهای لی و گروه ها 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
16 همایون عربیانی دکتری تخصصی طبقه بندی جفت جبرهای لی پوچ توان توسط ضربگر شور آنها و عکس قضیه شور در جبرهای لی 1392/6/6 مشاور اول خارجی
17 محمد فرخی درخشنده قوچان دکتری تخصصی درجه جابجایی نسبی و درجه نرمال بودن زیرگروه ها در گروه های متناهی و گراف های وابسته 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
18 حسام صفا دکتری تخصصی خود جابجاگرها و گروه های انگل وبل 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
19 الهه خمسه دکتری تخصصی احتمال در گروه ها و مشخصه سازی –p گروه های متناهی توسط ضربگر شور آنها و مربع تانسوری ناآبلی 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
20 محمد نقشینه فرد دکتری تخصصی خواصی از خود ریختی های مرکزی گروه ها 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
21 فرود پروانه دکتری تخصصی آیزوکلینیسم در جبرهای لی و خود جابجاگرها 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
22 فاطمه میرزایی دکتری تخصصی حاصلضرب تانسوری ناآبلی جبرهای لی 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
23 سیدهادی جعفری دکتری تخصصی مربع تانسوری نا آبلی گروه های متناهی 1387/6/6 مشاور اول خارجی
24 پیمان نیرومند دکتری تخصصی خواص گروه های پوششی نسبی و زیرگروه های مرکزی تانسوری 1387/6/6 استاد راهنما اول خارجی
25 وحید عالمیان دکتری تخصصی خواص ضربگر شور جبرهای لی 1386/6/6 استاد راهنما اول خارجی
26 تقی کریمی دکتری تخصصی ساختن کرانی برای ضربگر جفت گروه ها و آیزوکلینیسم جفت گروه ها 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
27 فرشید سعیدی دکتری تخصصی ساختار ضربگر شور و آیزوکلینیسم جفت گروه ها 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
28 سیدمحمد داورپناه دکتری تخصصی خواصی از ضربگرشور –p گروهها و زیرگروه جابجاگر جفت گروه ها 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
29 رشید رضایی دکتری تخصصی جفت زیرگروه های بیشین از یک گروه 1384/6/6 مشاور اول خارجی
30 کاظم چیتی دکتری تخصصی درجه –n پوچتوانی گروه های متناهی و ضربگر جفت گروه ها 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
31 محبوبه علیزاده صنعتی دکتری تخصصی خواص چند گونایی گروه های متناهی 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
32 غلامحسین اقدامی دکتری تخصصی گروه های پوچتوان تعمیم یافته و ضربگر شور مراتب بالاتر گروه های متناهی 1381/6/6 استاد راهنما اول خارجی
33 احمد غلامی دکتری تخصصی خواصی در توسیع های آیزولوجیک و ناوردای بئرگروه ها 1380/6/6 استاد راهنما اول خارجی
34 محمدرضا ریسمانچیان دکتری تخصصی مفاهیمی در چند گونای گروه ها 1380/6/6 استاد راهنما اول خارجی
35 علیرضا سالمکار دکتری تخصصی خاصیت جفت شور, آیزولوجیسم و چند گونای بئر گروه ها 1380/6/6 استاد راهنما اول خارجی
36 مصطفی طاهری دکتری تخصصی واریته کامل, آیزولوجیسم و حاصلضرب واریته گروه ها 1379/6/6 استاد راهنما اول خارجی
37 محمدمهدی نصرآبادی دکتری تخصصی بررسی خواصی در مورد چند گونای گروه ها 1378/6/6 استاد راهنما اول خارجی
38 شعبان صدقی دکتری تخصصی حرکت کراندار گروه های جایگشت 1376/6/6 استاد راهنما اول خارجی
39 بهروز مشایخی فرد دکتری تخصصی پایای بئر وگروه های پوششی تعمیم یافته 1375/6/6 استاد راهنما اول خارجی
40 سعید کیوانفر دکتری تخصصی پایای بئروگروه های توانا و کامل تعمیم یافته 1375/6/6 استاد راهنما اول خارجی
پایان نامه های ارشد
1 ملیحه بدرخانی اصل سایر خواصی از خودجابحاگرها و زیرگروه های مرکزی مطلق گروه ها 1397/9/18 استاد راهنما اول خارجی
2 اعظم کافی موسوی سایر خاصیت هایی از گروه های خودبل، خودکاپه و خود انگل 1397/9/4 استاد راهنما اول خارجی
3 آمنه باغدارسعدآباد کارشناسی ارشد حل پذیری گروه های متناهی با رده تزویجی 4 1396/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 یوسف قیصری کارشناسی ارشد نتایجی از زیرگروه های پایای بئرگروه ها 1396/6/6 استاد راهنما اول داخلی
5 حکیمه علیزاده کارشناسی ارشد نقاط ثابت خودریختی های مرکزی گروه های متناهی با پوچتوان 1394/10/8 استاد راهنما اول داخلی
6 شکیبا میرزاجانی بجستانی کارشناسی ارشد گروه های 2-بئر تعمیم یافته 1394/6/6 استاد راهنما اول داخلی
7 محمد حیدری کارشناسی ارشد خواص خودریختی های p-گروه های متناهی 1394/6/6 استاد راهنما اول داخلی
8 نرجس پاسدارجوان کارشناسی ارشد گروه هایی با تعداد معینی از مرکزسازها 1393/6/6 استاد راهنما اول داخلی
9 اکبر باقری کارشناسی ارشد پوشش های جبرهای لی کامل 1393/6/6 استاد راهنما اول خارجی
10 توحید اسدی باغان کارشناسی ارشد گروه های متناهی که مرکز ساز هر زیرگروه کمین آن دوری است 1393/6/6 استاد راهنما اول داخلی
11 نعیمه گنودی کارشناسی ارشد بررسی خواص گروه های جابجایی ترایا 1393/6/6 استاد راهنما اول خارجی
12 خاتون خدادادی کارشناسی ارشد بر رسی مرکز ساز و زیرگروه جابجاگر نسبت به یک خودریختی از گروه 1393/6/6 استاد راهنما اول داخلی
13 سمانه حق بین کارشناسی ارشد بررسی دنباله هایی اززیرگروه های گروه های تجزیه پذیر 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
14 جمیله رباط سرپوشی کارشناسی ارشد خودریختی های مرکزی که عناصر مرکزرا عنصر به عنصر ثابت نگه می دارند 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
15 علی رضا انارکی کارشناسی ارشد بررسی گروه هایی که در عکس قضیه شور صدق می کنند 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
16 فاطمه کرم زاده کارشناسی ارشد خواص p-گروه های متناهی که خودریختی های حافظ رده و مرکزی آنها یکسانند 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
17 یونس عظیمی کارشناسی ارشد 2-گروه های 2-مولدی از رده 2 و محاسبه تانسورهای مربعی نا آبلی آن ها 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
18 طلیعه جلائیان قربانزاده کارشناسی ارشد بیان دیگری از قضیه شور- زاسن هاوس به کمک زیرگروه های X-جایگشت پذیر 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
19 نسترن یحیوی کارشناسی ارشد -pگروه هایی که گروه خودریختی های آن ها با خودریختی های حافظ رده مساویند 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
20 تهمینه غفوریان کارشناسی ارشد قضیه ایتو و تعمیم آن در گروه ها 1392/6/6 استاد راهنما اول خارجی
21 مریم بزرگواری کارشناسی ارشد بررسی p–گروه های متناهی که تمام خودریختی هایشان مرکزی است 1392/6/6 استاد راهنما اول داخلی
22 سمیه احمدی کارشناسی ارشد گروه های تولید شده به وسیله یک مجموعه انگل متناهی 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
23 مریم علی اکبری کارشناسی ارشد تحلیل جبرهای فازی روی –K(G) جبرها 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
24 هانیه گلمکانی کارشناسی ارشد بعضی از خواص گروه های 2-انگل و 3-انگل 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
25 محمد معین السادات کارشناسی ارشد خواص گروه های خود پوچتوان و خود حل پذیر 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
26 مینا منظمی کمالی کارشناسی ارشد تعدادمولدهای کمین و مرتبه کمین گروهی نا آبلی که عناصرش با تصویرهای درونریختی خود جا به جا می شوند 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
27 مریم سبحانی شهر کارشناسی ارشد خواص گروه های 4-انگل 1391/6/6 استاد راهنما اول خارجی
28 راحله خوش تراش کارشناسی ارشد خواص 3-گروه های متناهی از رده 3 که عناصر آنها با تصاویر خودریختی شان جابه جا می شوند 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
29 آزاده ربیعی کارشناسی ارشد بر رسی مرتبه خودریختی ها و خودریختی های حافظ رده 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
30 عصمت متقی کارشناسی ارشد 2-گروه هایی که هر خود ریختی آنها گروه های خارج قسمت را عنصر به عنصر ثابت نگه می دارند 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
31 فرزانه ارشادی کارشناسی ارشد عناصر 4-انگل یک گروه ویژه 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
32 وحید مخملباف کارشناسی ارشد P–گروه های آبلی مقدماتی به عنوان گروه خودریختی های مرکزی 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
33 اعضم کافی موسوی کارشناسی ارشد بررسی و ویژگی های گروه های بل 1390/6/6 استاد راهنما اول خارجی
34 جواد دانشمند کارشناسی ارشد شمارش جفت های پوچتوان در گروه های متناهی 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
35 سیده لیلی ربانی کارشناسی ارشد ابر حل پذیری گروه های متناهی به کمک احتمال جابجایی گروه ها 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
36 محمد امین رستم یاری کارشناسی ارشد خودریختی های مرکزی یک گروه که تقریباداخلی اند 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
37 حسین صادق زاده کارشناسی ارشد گروه خود ریختی های –p گروه های متناهی 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
38 مریم قجری کارشناسی ارشد اشتقاق ها و خودریختی ها در جبرلی 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
39 سمانه مقدم کارشناسی ارشد کران بالایی برای اندیس مرکز در گروه های توانا 1389/6/6 استاد راهنما اول داخلی
40 هانیة الزهرا معمارزاده قوچانی نژاد کارشناسی ارشد خودریختی های مرکزی و حاشیه ای یک گروه 1389/6/6 استاد راهنما اول داخلی
41 سعید ظریف هنرور شکفته کارشناسی ارشد خودریختی های حاصل ضرب مستقیم و نیمه مستقیم 1389/6/6 استاد راهنما اول داخلی
42 مهتاب هاشمیان نطنزی کارشناسی ارشد بررسی خواص گروه هایی که تعویض گرهای آنهاتوسط تعداد متناهی زیرگروه دوری پوشانده می شوند 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
43 طیبه زورمند کارشناسی ارشد بررسی خود ریختی های مرکزی گروه هایی که عناصر مرکز را ثابت نگه می دارند 1389/6/6 استاد راهنما اول خارجی
44 مریم غفوریان سفارشی کارشناسی ارشد خودریختی های جابه جایی و گروه های حاوی زیرگروه های جابه جایی 1388/6/6 استاد راهنما اول داخلی
45 الهه بادامه کارشناسی ارشد بررسی خواص گروه های هوپفی و هم هوپفی 1387/6/6 استاد راهنما اول داخلی
46 جواد شرفی کارشناسی ارشد درجه تعویض پذیری و احتمال در گروه های متناهی 1387/6/6 استاد راهنما اول داخلی
47 حامد رحیمی کارشناسی ارشد ساختار گروه های متناهی با کوچکترین گروه خود ریختی مرکزی 1387/6/6 استاد راهنما اول داخلی
48 جعفر شکری کارشناسی ارشد رده های تزویجی و p – گروه های متناهی 1387/6/6 استاد راهنما اول داخلی
49 روح ا... برزگر کارشناسی ارشد نمای ضربگر شور و گروه های n-آبلی و n- مرکزی 1387/6/6 استاد راهنما اول خارجی
50 یاسر شکوری جوشقان کارشناسی ارشد جبر لی فازی شهود گرا 1387/6/6 استاد راهنما اول خارجی
51 غزاله مهرشید کارشناسی ارشد ساختار گروه خودریختی های حاصلضرب مستقیم گروه های متناهی 1387/6/6 استاد راهنما اول داخلی
52 محسن جلیلوند کارشناسی ارشد ساختار گروه هایی که زیر گروه های آنها جابجاپذیر- با- متناهی اند 1386/6/6 استاد راهنما اول خارجی
53 یوسف علی صادقی پائین کولائی کارشناسی ارشد حل پذیری گروه ها با خاصیت جایگشتی روی جابجاگرها 1386/6/6 استاد راهنما اول داخلی
54 سید علی صنعتی کارشناسی ارشد خواص گروه های تابدار به وسیله پوچتوان 1386/6/6 استاد راهنما اول خارجی
55 مسعود چابک سوار کارشناسی ارشد نمایش های خود کار برای گروه های با تولید متناهی 1386/6/6 استاد راهنما اول خارجی
56 رحیم صف شکن خرامه کارشناسی ارشد بعضی شرایط روی گروه های حل پذیر متناهیا تولد شده وگروه های انگل 1386/6/6 استاد راهنما اول داخلی
57 عظیم داودیان کارشناسی ارشد -p گروه های متناهی روی آیزوکلینیسم با طول مزدوج 2 1385/6/22 استاد راهنما اول خارجی
58 حسینعلی غلامی کارشناسی ارشد ارتباط بین گروه های انگل و –p گروه ها 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
59 سیدرضا حسینی کارشناسی ارشد ضربگر شور در جبرهای لی 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
60 محمد فرخی درخشنده کارشناسی ارشد افراز گروهها 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
61 معصومه رجب زاده کارشناسی ارشد ضربگر شور و تعریف میلر 1385/6/6 استاد راهنما اول خارجی
62 جواد لطفی کارشناسی ارشد ضربگر شور جفتی از –p گروه های متناهی 1384/6/6 استاد راهنما اول خارجی
63 امیر احسانی کارشناسی ارشد حاصلضرب تانسوری ناآبلی گروه ها 1384/6/6 استاد راهنما اول خارجی
64 سیدهادی جعفری کارشناسی ارشد کران هایی برای مرتبه حاصلضرب تانسوری ناآبلی p -گروه ها 1384/6/6 استاد راهنما اول خارجی
65 احمدرضا ناصری کارشناسی ارشد زیرگروه جابجا گر وضربگر شور جفتی از گروه های متناهی 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
66 منیره محمدی کارشناسی ارشد پایای بئر تعمیم یافته گروه ها و حد مستقیم 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
67 پیمان نیرومند کارشناسی ارشد گروه های پوششی نسبی 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
68 عبدالمجید زوری کلاته کارشناسی ارشد گروه های –n بل و –n مرکز،به ویژه n=4 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
69 حیدر افسرده کارشناسی ارشد کران ماکزیمم –p گروه های متناهی با درجه معین 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
70 کرم عبادی کارشناسی ارشد بررسی گروه ها با خارج قسمت مرکزی بالایی پوچتوان و متناهی 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
71 محمدرضا طهان کارشناسی ارشد خواص ضربگر شور جفتی از گروه ها 1383/6/6 استاد راهنما اول خارجی
72 فرزانه پولادی کارشناسی ارشد گروه های پوششی 1382/6/6 استاد راهنما اول خارجی
73 محمد طالبی کارشناسی ارشد رده های –n آیزکلینیسم و –n امین درجه پوچتوانی گروه های متناهی 1382/6/6 استاد راهنما اول خارجی
74 وحید عالمیان کارشناسی ارشد خواص جفت شور و ساختار واریته ای گروه های پوششی 1382/6/6 استاد راهنما اول داخلی
75 عباس مرا دیان شیرغان کارشناسی ارشد زیر گروه های جابجاگر از گروه های متناهی 1382/6/6 استاد راهنما اول داخلی
76 مهدی رحمتی نوقانی کارشناسی ارشد توسیع های آیزولوجیک گروه ها 1382/6/6 استاد راهنما اول خارجی
77 محمدرضا مقدسی کارشناسی ارشد بررسی مسائل فیلیپ هال و تعمیم آنها 1382/6/6 استاد راهنما اول داخلی
78 محسن شریعتی خور کارشناسی ارشد بررسی شرایطی ترکیباتی بر روی واریته خاصی از گروه ها 1382/6/6 استاد راهنما اول داخلی
79 کاظم جمشیدی کارشناسی ارشد تاثیر شبه نرمال بعضی از زیر گروه ها روی ساختار گروه های متناهی 1381/6/6 استاد راهنما اول خارجی
80 عقیله یحیایی کارشناسی ارشد گروه های –n پوچتوان و –n حل پذیر موضعی 1381/6/6 استاد راهنما اول خارجی
81 شهرام رعیت پیشه کارشناسی ارشد گروه های تک جمله ای، آیزوکلینیسم و گروه های–v پوششی 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
82 علی خدا بخشی پالندی کارشناسی ارشد بررسی بعضی از نامساوی هادر پایای بئرگروه های متناهی 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
83 روزبه مدبرنیا کارشناسی ارشد خواصی در مورد آیزولوجیسم گروه ها و پایای بئر 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
84 علی باقری شادمان کارشناسی ارشد n آیزوکلینیسم و –M گروهها 1380/6/6 استاد راهنما اول خارجی
85 محمدرضا پذیرش کارشناسی ارشد تعمیم قضیه کگل ویلانت در گروه های متناهی 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
86 حمیدرضا رستمی کارشناسی ارشد گروه های v - کامل و خواص آنها 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
87 مهدی حجتی نجف ا بادی کارشناسی ارشد کنکاشی در مساله اول فیلیپ هال 1380/6/6 استاد راهنما اول داخلی
88 محمدمهدی شمی وند کارشناسی ارشد خواص چند روی آیزولوجیسم گروه ها 1379/6/6 استاد راهنما اول داخلی
89 حمید محمدزا ده کارشناسی ارشد گروه های جایگشتی با حرکت کراندار 1379/6/6 استاد راهنما اول داخلی
90 خلیل شهبازپور کارشناسی ارشد بررسی سرشت های گروه های ساده پراکنده 1379/6/6 استاد راهنما اول داخلی
91 محبوبه قاسم زاده کارشناسی ارشد درجه تعویض پذیری در گروه های متناهی 1379/6/6 استاد راهنما اول داخلی
92 پیام نصرا للهیان کارشناسی ارشد گروه های پوششی و آیزولوجیسم واریته ای 1379/4/6 استاد راهنما اول داخلی
93 علیرضا شعبانی کارشناسی ارشد کنکاشی در مورد ضربگر شور و زیرگروه های تعویض گر گروه های متناهی 1378/6/6 استاد راهنما اول خارجی
94 رضا چاوش خاتمی کارشناسی ارشد گروه هایی با خارج قسمت مرکزی بالایی پوچتوان و متناهی 1378/6/6 استاد راهنما اول داخلی
95 حسن توفیقی کارشناسی ارشد جفت های شور و هال و تعمیم آنها 1378/6/6 استاد راهنما اول خارجی
96 محمدشریعتی خور کارشناسی ارشد حاصلضرب گروه ها و تجزیه سه تایی گروه های موضعا پوچتوان 1377/6/6 استاد راهنما اول خارجی
97 بهنام رزاق منش حریق کارشناسی ارشد گروه های متناهی که سرشت های مختلط تحویل ناپذیرشان اولیه هستند 1377/6/6 استاد راهنما اول خارجی
98 احمد سبزی کارشناسی ارشد گروه هایی با تعدادی زیرگروه های جابجاشونده 1376/6/6 استاد راهنما اول خارجی
99 علی بیک زاده کارشناسی ارشد توصیفی برای گروه های 3- انگل راست 1375/6/6 استاد راهنما اول خارجی
100 علی اصغر طالبی رستمی کارشناسی ارشد بررسی پنج اتحاد تعویض گر معروف 1374/6/6 استاد راهنما اول خارجی
101 حمیدرضا رنگی کارشناسی ارشد ضربگر شور از یک گروه پوچتوان 1373/6/6 استاد راهنما اول خارجی
102 محمد عباس پور کارشناسی ارشد بررسی ایده آلهای لی در گروه حلقه های پوچتوان 1373/6/6 استاد راهنما اول خارجی
103 مسعود عباس نژاد کارشناسی ارشد آزمون جابجاگر نیلسن 1373/6/6 استاد راهنما اول خارجی
104 مسعود اسماعیلی مود کارشناسی ارشد حاصلضرب –x گروه ها 1373/6/6 استاد راهنما اول خارجی
105 احمد عباسی کارشناسی ارشد بررسی عناصر جبری و تجزیه ژوردان در گروه حلقه ها 1371/6/6 استاد راهنما اول خارجی
106 مرتضی آقائی کارشناسی ارشد تعیین ساختمان گروه‌های متناهی دو مولدی با کاستی صفر 1370/6/6 استاد راهنما اول خارجی
107 مرضیه رشیدی کارشناسی ارشد گروه‌های خودریختی گروه‌های پوچتوان آزاد 1370/6/6 استاد راهنما اول خارجی
108 مهدی اقبالی‌املشی کارشناسی ارشد سرشت‌های تصویری و زیرگروه‌های ضربگر شور 1370/6/6 استاد راهنما اول خارجی
109 منصور هاشمی ‌براگوری کارشناسی ارشد خاصیت جایگشتی در گروه‌ها 1370/6/6 استاد راهنما اول خارجی
110 شیرمحمد خرقانی کارشناسی ارشد پهنا در p - گروه ها 1369/6/6 استاد راهنما اول خارجی
111 مصطفی طاهری کارشناسی ارشد تجزیه گروه‌ها 1369/6/6 استاد راهنما اول خارجی
112 ارسطو رستمی ‌راوری کارشناسی ارشد پایای - بئر حاصلضرب پوچتوان گروه‌ها 1368/6/6 استاد راهنما اول خارجی
113 محمد رضا ریسمانچیان کارشناسی ارشد بررسی و کنکاشی درباره حدس فیلیپ هال 1368/6/6 استاد راهنما اول خارجی
114 شعبان صدقی قادیکلایی کارشناسی ارشد بررسی خواص گروه‌های تجزیه‌شدنی 1367/6/6 استاد راهنما اول خارجی
115 محمدجواد جوامع کارشناسی ارشد تحلیلی بر ساختمان حاصل‌ضرب گروه‌ها 1367/6/6 استاد راهنما اول خارجی
116 غلا محسین عراقی مقدم کارشناسی ارشد تعیین پایای - بئر، گروه‌های معین 1367/1/1 استاد راهنما اول خارجی
جوایز و بورس ها
1. کسب مقام اول و درجه ممتازی در دوره لیسانس ریاضی و اعطای بورس تجصیلی در انگلستان، وزارت علوم و آموزش عالی، 1349
2. برترین سخنرانی هفتگی در دانشگاه ماینز آلمان ودریافت جایزه ویژه، دانشگاه ماینز، 1363
3. استاد نمونه کشوری و دریافت جایزه ویژه، ریاست جمهوری ایران، 1373
4. استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1384
5. آعطای دایمی عضویت در انجمن ریاضی آمریکا، American Mathematical Society، 1394