صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مصیب رمضانی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مصیب رمضانی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۲
m.ramezani
کارشناسی ارشد
1382
زبان و ادبیات انگلیسی
علامه طباطبایی
کارشناسی
1379
زبان و ادبیات انگلیسی
کرمان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Mossayyeb Ramezani, Yeats' Crazy Jane and Jakobson's Metaphor and Metonyny, 3rd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language TeachingU Litearture and Translation Studies, January 24-25, 2017
2. Mossayyeb Ramezani, Yeatsean Symbol Functioning as a Structuralist Sign, 1st National Conference on English Language Teaching, Literature, and Translation Studies, January 03-04, 2016
3. Mossayyeb Ramezani, The Organizing Elements of Yeats's Poetic Structure, First International Congress of Linguistics and Foreign Literature, January 30-30, 2016
4. Mossayyeb Ramezani, A Structuralist Analysis of the Self in Yeats's Poetic Langue, 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies, January 06-07, 2015
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. مصیب رمضانی، QFD در خدمات، 1381
2. مصیب رمضانی، ادله الکترونیکی (Electronic Evidence)، 1383
همایش ها و سخنرانی ها
1. Short Stories or Novels, Which One is Easier to be Written, , , 2/0/1
2. Husserl's Phenomenology: An Impetus to Relativism in New Literary Theories, , , 2/0/1
3. A Survey of the History of American Literature: from 17th century to 20th century, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 سیاوش شهاب کارشناسی ارشد Deconstruction of Metanarratives: A Parody of Romantic Love In Donald Barthelme`s Snow White 1400/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 زینب قربانی کارشناسی ارشد Reading Timothy Findley's Pilgrim through Postmodernism 1399/6/26 استاد راهنما اول داخلی
3 نسترن مستوفیان کارشناسی ارشد Vico, Yeats, and the (Im)probability of Perfection 1398/11/26 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها