صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نرجس سادات فاطمی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نرجس سادات فاطمی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
n.fatemi
دکتری
----
شهرسازی
دانشگاه آزاد قزوین
کارشناسی ارشد
----
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه آزاد قزوین
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها