صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نیکناز کچویی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نیکناز کچویی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۴
n.kachooei
کارشناسی ارشد پیوسته
1379
معماری
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. دکتر احمد پوراحمد،نیکناز کچویی، جایگاه طبیعت درپایداری شهر،مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی و طراحی شهرهای بیوفیلیک،بانگاهی به شهرطرقبه، فصلنامه علمی معماری سبز، شماره 6، 1398، صفحات 1-18
3. نیکناز کچویی، چالشتر . چهلستون شهرکرد، پیام مهندس، شماره 10، 1387، صفحات 78-84
4. نیکناز کچویی، طراحی اقلیمی و تاثیر آن در صرفه جویی در مصرف انرژی، پیام مهندس، شماره 9، 1386، صفحات 51-55
5. نیکناز کچویی، مروارید معماری- تاج محل، پیام مهندس، شماره 9، 1386، صفحات 99-104
6. نیکناز کچویی، شگفتیهای معماری برج رادکان، پیام مهندس، شماره 7، 1385، صفحات 68-72
7. نیکناز کچویی، هویت بخشی به سیمای شهری، پیام مهندس، شماره 8، 1385، صفحات 67-71
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
2. نیکناز کچویی، سمیه علی اکبری، تاثیر نوگرایی در تغییر نشانه های شهری، 1393
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. نیکناز کچویی، هندسه ترسیمی گام اول، 1390
2. نیکناز کچویی،دکتر کرامت اله زیاری،علیرضا رحمت نیا، برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران مربوط به آب، 1399
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
2. مقاله نویسی
3. روش تدریس،طرح درس وبهبود کیفیت تدریس
4. چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران
5. شهر زیست پذیر و انگاره های معماری در طراحی محیط
رساله های دکتری
1 محدثه بهتری کارشناسی ناپیوسته طراحی اورژانس و کلینیک خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 سیدمهران زجاجی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 صفورا فیضی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 نوید آزادی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
5 محمد محمدزاده مقدم کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
6 کوثر لعل مظلومیان کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
7 زهرا شاهنوری کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
8 صادق برزگر کارشناسی طراحی مرکز روان درمانی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
9 ریحانه اکبری توبکانلو کارشناسی ناپیوسته طراحی اورژانس و کلینیک خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
10 فاطمه اسمعیلی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
11 یگانه نوعی دربانی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
12 فاطمه کریمی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
13 حدیثه قلی نژاد کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی کودک و خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 فاطمه سادات هاشمی فدکی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
15 سیدستار شاطرحسینی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
16 شهرزاد ساداتیه کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
17 اتنا صمدی طهرانی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
18 فاطمه زعفرانی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی کودک و خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
19 ریحانه برادران خلخالی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
20 پروانه بهروزی فرد کارشناسی طراحی کلینیک های تخصصی خانواده 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
21 زهرا رضایی کارشناسی طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
22 آرش محمدزاده کارشناسی طراحی کلینیک های تخصصی خانواده 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
23 فاطمه سادات طیبان کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی ارتوپدی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
24 مهسا سروقدمقدم کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی ارتوپدی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
25 کلثوم بیگی کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
26 سمیه سادات فاضلی کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
27 لیلا پیشاور کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/10/30 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 محدثه بهتری کارشناسی ناپیوسته طراحی اورژانس و کلینیک خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 سیدمهران زجاجی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 صفورا فیضی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 نوید آزادی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
5 محمد محمدزاده مقدم کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
6 کوثر لعل مظلومیان کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
7 زهرا شاهنوری کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
8 صادق برزگر کارشناسی طراحی مرکز روان درمانی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
9 ریحانه اکبری توبکانلو کارشناسی ناپیوسته طراحی اورژانس و کلینیک خانواده 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
10 نسترن صدیقی کیا کارشناسی ارشد طراحی مرکز درمانی کودکان اتیسمیک با رویکرد شفابخشی محیط 1398/4/25 مشاور اول داخلی
11 فاطمه اسمعیلی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
12 یگانه نوعی دربانی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
13 فاطمه کریمی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 حدیثه قلی نژاد کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی کودک و خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
15 مرسده پرویزی کارشناسی ارشد خوانش وتحلیل تاثیر سازمان فضایی خانه دربهینه سازی مصرف انرزی ساختمان 1397/11/30 مشاور اول داخلی
16 فاطمه سادات هاشمی فدکی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
17 سیدستار شاطرحسینی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
18 شهرزاد ساداتیه کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
19 اتنا صمدی طهرانی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
20 فاطمه زعفرانی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی کودک و خانواده 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
21 ریحانه برادران خلخالی کارشناسی طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
22 احسان اقامتی کارشناسی ارشد طراحی مجموعه توریسم درمانی 1397/6/30 مشاور اول داخلی
23 پروانه بهروزی فرد کارشناسی طراحی کلینیک های تخصصی خانواده 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
24 زهرا رضایی کارشناسی طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
25 آرش محمدزاده کارشناسی طراحی کلینیک های تخصصی خانواده 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
26 فاطمه سادات طیبان کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی ارتوپدی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
27 مهسا سروقدمقدم کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک تخصصی ارتوپدی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
28 کلثوم بیگی کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
29 سمیه سادات فاضلی کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
30 لیلا پیشاور کارشناسی ناپیوسته طراحی مجموعه روان درمانی 1396/10/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها
1. غرفه برتر هفته پژوهش، معاون پژوهشی، 1396
2. تکلیف مداری و حمایت از هنرجویان و جذب سرمایه، مدیرکل دفترجذب وحمایت از سرمایه ذاری استانداری، 1397
3. کمیته اجرایی همایش ارتقا پایداری محیطی، معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد مشهد، 1397
4. اعتبارسنجی کتب جدیدالتالیف پایه دوازدهم، مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی، 1397
5. همکاری در جذب پروژه های پژوهشی، مدیرکل دفتر جذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری، 1398
6. همکاری در برنامه ریزی وبرگزاری المپیادشایستگی محور، معاون وزیرآموزش و پرورش، 1398
7. همکاری و مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی مشارکتی با تاکید بر اجتماعات محله ای و شورای اجتماعی محلات در منطقه 7 شهرداری مشهد، سرپرست معاونت اجتماعی ومشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، 1398