صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - نوریه طباطبایی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
نوریه طباطبایی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۸
n.tabatabaei
کارشناسی ارشد
1378
زبان انگلیسی
تهران
کارشناسی
1374
زبان انگلیسی
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها