صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امید خزین قناد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امید خزین قناد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۱
o.khozein
کارشناسی ارشد
1383
آمار ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1381
آمار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. امید خزین قناد، مقاله برآورد ناپارامتری داده‌های گمشده در سری‌های زمانی و مقایسه روش‌های مختلف، مجله پژوهش‌های آماری دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1، 1386، صفحات 1-1
2. امید خزین قناد، مقاله ایده‌های اساسی در کاربرد طرح‌های کنترلی با تأکید بر استراتژی CUSUM، اندیشه آماری، شماره 1، 999، صفحات 1-1
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
2. محمد زاغیان، امید خزین قناد، برآورد ناپارامتری داده های گمشده در سری زمانی، 1387
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها