صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - پرویز اسراری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
پرویز اسراری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۳
p.asrari
کارشناسی ارشد
1362
ادبیات انگلیسی
آمریکا
کارشناسی
1356
زبان انگلیسی
تهران
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Parviz Asrari, "Power and Mortality in Shelley's 'Ozimandias' and Khaqani's 'The Ruins of Mada'en': A Comparative Study", The 16th International TELLSI Conference: Futurology of English Language Teaching & Literature, January 15-16, 2018
2. Parviz Asrari, W. B. Yeats: The Cult of the Rose, اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی, January 15-15, 2018
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Parviz Asrari, The Significance of Rose Symbolism in the Poetry of Yeats, 2nd international Conference on Language, Literature, Culture and History Studies, January 08-08, 2019
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها