صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - رحیم کلاهی اهری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
رحیم کلاهی اهری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۳
r.kolahi
کارشناسی ارشد
1371
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تهران
کارشناسی
1367
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها