صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سبحان صفریان

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سبحان صفریان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۴
s.safarian
دکتری
1389
دکتری مکانیک-طراحی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
دانشگاه آزاد مشهد
کارشناسی
1380
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها