صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سبحان صفریان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سبحان صفریان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۴
s.safarian
دکتری
1389
دکتری مکانیک-طراحی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
دانشگاه آزاد مشهد
کارشناسی
1380
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها