صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ثریا طالبی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ثریا طالبی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۴
s.talebi
دکتری
1377
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1373
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1364
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. ثریا طالبی، مقدمه ای بر جبرهای عملگرها، 1381
2. ثریا طالبی,ابوالقاسم بزرگ نیا، آنالیز تابعی و مسائل کاربردی، 1388
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها