صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ثریا طالبی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ثریا طالبی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۴
s.talebi
دکتری
1377
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1373
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1364
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. ثریا طالبی، مقدمه ای بر جبرهای عملگرها، 1381
2. ثریا طالبی،ابوالقاسم بزرگ نیا، آنالیز تابعی و مسائل کاربردی، 1388
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها