صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - تکتم آقاسی زاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکتم آقاسی زاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۷
t.aghasizadeh
دکتری
1388
ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1384
ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1383
ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Toktam Aghasizadeh, Some equivalence classes of operators on LM, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. 35, 2012, PP. 627-632
2. Toktam Aghasizadeh and Shirin Hejazian, (Some equivalence classes of operators on b(h, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 37, 2011, PP. 225-233
3. Toktam Aghasizadeh and S. Hejazian, Maps preserving semi-Fredholm operators on Hilbert C∗-modules, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 354, 2009, PP. 625-629
مقاله های کنفرانس داخلی
1. تکتم آقاسی زاده شعرباف، نگاشت های خطی حافظ تشابه، چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در دانشگاه فردوسی مشهد در اسفند ماه 1394، دی 11-11, 1394
2. تکتم آقاسی زاده شعرباف، نگاشت های جمعی حافظ عملگرهای نیمه برودر، هشتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن در دانشگاه کردستان در اردیبهشت ماه، دی 11-11, 1393
3. Toktam Aghasizadeh and, On additive preservers of the hyper-range and hyper-kernel, هفتمین سمینار جبرخطی در دانشگاه فردوسی مشهد در اسفند ماه, January 26-27, 2014
4. Toktam Aghasizadeh, Unbounded below operators, چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در شهریور ماه, January 27-30, 2013
5. Toktam Aghasizadeh, (EQUIVALENCE CLASSES OF OPERATORS ON B(H, پنجمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن و کارگاه مسائل نگهدارنده خطی در دانشگاه مازندران, January 28-30, 2009
6. Toktam Aghasizadeh and خانم دکتر حجازیان, Semi-Fredholm operators on Hilbert C*-module, کارگاه نامساوی ها در فضای باناخ، آنالیز هارمونیک، موجک ها و نظریه عملگرهای فردهولم, January 21-21, 2008
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مونا مکرم زاهد کارشناسی ارشد طیف اساسی عملگرهای فردهولم 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 سمانه کریمیان حصارسرخ کارشناسی ارشد اندیس عملگرهای B-فردهولم و تعمیم قضیه وایل 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 تکتم شریعت صفا کارشناسی ارشد نگاشت های حافظ تعامد تقریبی 1396/6/22 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم فرخانی کارشناسی ارشد عملگرهای برودر و شبه برودر 1395/11/15 استاد راهنما اول داخلی
5 فرزانه بایگی کارشناسی ارشد نگاشت های خطی حافظ تشابه 1395/11/15 استاد راهنما اول داخلی
6 مهسا حکیمی تیموری کارشناسی ارشد بررسی خواص طیفی عملگرهای خطی از طریق زیر فضاهای پایا 1395/11/15 استاد راهنما اول داخلی
7 محسن الفتی کارشناسی ارشد نگاشت های خطی حافظ طیف تعمیم یافته 1394/10/10 استاد راهنما اول داخلی
8 پریا ناصری کارشناسی ارشد متراکم سازی عملگرهای ابر دوری 1394/10/10 استاد راهنما اول داخلی
9 الیاس سالاری کارشناسی ارشد صعود، نزول و خواص ارگودیک عملگرهای خطی 1394/10/10 استاد راهنما اول داخلی
10 محمدرضا سالمی کارشناسی ارشد تحدید عملگرهای خطی کراندار دارای برد بسته 1394/10/10 استاد راهنما اول داخلی
11 آرمین رئیسی کارشناسی ارشد نگاشت های خطی حافظ طیف موضعی روی M(C 1394/7/1 استاد راهنما اول داخلی
12 عبدالستار قلی دهنه کارشناسی ارشد قضیه نقطه ثابت در فضاهای متریک 1393/10/10 استاد راهنما اول داخلی
13 سپیده حاجی قاسمی ازغندی کارشناسی ارشد عملگرهای درشت J رده روی مخروط های باز 1393/10/10 استاد راهنما اول داخلی
14 سمانه پارسای تورانه ئی کارشناسی ارشد نگاشت های جمعی نگهدارنده عملگرهای با صعود و نزول متناهی 1392/10/10 استاد راهنما اول داخلی
15 الهام حسینی کارشناسی ارشد نگاشت های خطی یا جمعی نگهدارنده هسته یا برد عملگرها 1391/10/10 استاد راهنما اول داخلی
16 نجمه سکندری کارشناسی ارشد شبه معکوس عملگرهای فردهولم 1391/10/10 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها