صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - تکتم غفاریان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکتم غفاریان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۳
t.ghafarian
دکتری
1391
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1381
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1377
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Toktam Ghafarian,Bahman Javadi, Cloud-aware data intensive workflow scheduling on volunteer computing systems, Future Generation Computer Systems, Vol. 51, 2015, PP. 87-97
2. Toktam Ghafarian,Bahman Javadi,Rujkumar Buyya, Decentralised workflow scheduling in volunteer computing systems, International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Vol. 30, 2014, PP. 343-365
3. Toktam Ghafarian,Hossein Deldari ·,Bahman Javadi,Rajkumar Buyya, A proximity-aware load balancing in peer-to-peer-based volunteer computing systems, Journal of Supercomputing, Vol. 65, 2013, PP. 797-822
4. Toktam Ghafarian,Hossein Deldari,Bahman Javadi,Mohammad H. Yaghmaee,Rajkumar Buyya, CycloidGrid: A proximity-aware P2P-based resource discovery architecture in volunteer computing systems, Future Generation Computer Systems, Vol. 29, 2012, PP. 1583-1595
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرحسین صالح آبادی، تکتم غفاریان مبهوت، علی رضایی، زمانبندی منابع در محاسبات مه به روش الگوریتم ازدحام ذرات مبتنی بر اتوماتای یادگیر، 1398
3. رضوان اسدی، تکتم غفاریان مبهوت، امنیت در اینترنت اشیاء ، رایانش ابری و چارچوب هوم کیت، 1396
7. فایزه علیزاده گلستانی، تکتم غفاریان مبهوت، هم ترازسازی چند توالی DNA به کمک مدل نگاشت کاهش در پردازش ابری، 1395
13. زهرا علیقلی، تکتم غفاریان مبهوت، حامد وحدت نژاد، ارائه روشی مبتنی بر کیفیت سرویس برای ترکیب وب سرویس های معنایی در محاسبات ابری، 1392
14. فتانه زرین کلام، سارا فتاح، تکتم غفاریان مبهوت، حسین دلداری، زمانبندی چند پردازنده ای با استفاده از اتوماتای سلولی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، 1389
16. Amirmohammad Pasdar, Toktam Ghafarian, Data Placement Based On Hierarchical Clustering on Scientific Workflows, 2015
19. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari, Mohhamad-H. Yaghmaee-M., Proximity-Aware Resource Discovery Architecture in Peer-to-Peer Based Volunteer Computing System, 2011
21. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari, Mohammad-R. Akbarzadeh –T., Multiprocessor Scheduling with Evolving Cellular Automata Based on Ant Colony Optimization, 2009
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 ناهید نادمی کارشناسی ارشد پردازش آشوب گون سیگنالهای مغزی EEG در کاربرد بازاریابی عصبی 1399/6/31 مشاور اول داخلی
2 عاطفه زمزمی شاندیز کارشناسی ارشد خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 مهسا مالکی کارشناسی ارشد شناسایی افراد تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی به کمک مدل نگاشت کاهش 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
4 زینب امیرگونه زاده الاشلو کارشناسی ارشد پیش بینی لینک با استفاده از مسیر تصادفی آگاه از جامعه وزن دار 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
5 امیرحسین صالح آبادی کارشناسی ارشد تخصیص بهینه منبع در سرویس دهنده های مه با استفاده از الگوریتم های تکاملی 1398/11/23 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها