صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - تکتم غفاریان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تکتم غفاریان
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۳
t.ghafarian
دکتری
1391
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1381
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1377
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Toktam Ghafarian, Application placement in Fog computing with AI approach: Taxonomy and a state of the art survey, Journal of Network and Computer Applications, Vol. 185, 2021, PP. 103078-103108
2. Toktam Ghafarian and Bahman Javadi, Cloud-aware data intensive workflow scheduling on volunteer computing systems, Future Generation Computer Systems, Vol. 51, 2015, PP. 87-97
3. Toktam Ghafarian, Bahman Javadi and Rujkumar Buyya, Decentralised workflow scheduling in volunteer computing systems, International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Vol. 30, 2014, PP. 343-365
4. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari ·, Bahman Javadi and Rajkumar Buyya, A proximity-aware load balancing in peer-to-peer-based volunteer computing systems, Journal of Supercomputing, Vol. 65, 2013, PP. 797-822
5. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari, Bahman Javadi, Mohammad H. Yaghmaee and Rajkumar Buyya, CycloidGrid: A proximity-aware P2P-based resource discovery architecture in volunteer computing systems, Future Generation Computer Systems, Vol. 29, 2012, PP. 1583-1595
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرحسین صالح آبادی، تکتم غفاریان مبهوت و علی رضایی، زمانبندی منابع در محاسبات مه به روش الگوریتم ازدحام ذرات مبتنی بر اتوماتای یادگیر، کنگره مشترک هوش محاسباتی-چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی، دی 11-11, 1398
2. ناهید نادمی، عابد حسینی و تکتم غفاریان مبهوت، پردازش آشوب گون سیگنال مغزی EEG به روش تحلیل کمّی بازگشت در کاربرد بازاریابی عصبی، کنگره مشترک هوش محاسباتی-هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دی 11-11, 1398
3. رضوان اسدی و تکتم غفاریان مبهوت، امنیت در اینترنت اشیاء ، رایانش ابری و چارچوب هوم کیت، چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق- مکانیک-کامپیوترو فن اوری اطلاعات، دی 11-11, 1396
4. تکتم غفاریان مبهوت، ارایه روشی جهت ترکیب سرویس های وب در محاسبات ابری بر اساس معیارهای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته، چهارمین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانش، دی 11-11, 1396
5. ثمین سادات جوادی و تکتم غفاریان مبهوت، مکان یابی بهینه ماشین های مجازی در مراکز داده ابرهای محاسباتی بوسیله الگوریتم فرا ابتکاری خفاش، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دی 12-12, 1395
6. سپیده درخشنده و تکتم غفاریان مبهوت، زمانبندی جریان های کاری در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم شاخه و کران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دی 12-12, 1395
7. فایزه علیزاده گلستانی و تکتم غفاریان مبهوت، هم ترازسازی چند توالی DNA به کمک مدل نگاشت کاهش در پردازش ابری، دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات، دی 12-12, 1395
8. یاسر کماچی و تکتم غفاریان مبهوت، جایگذاری چندمعیارهی ماشینهای مجازی در دیتاسنترها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب، سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، دی 11-11, 1394
9. تکتم غفاریان مبهوت، ترکیب سرویس های وب در محاسبات ابری بر اساس الگوریتم ژنتیک بهبودیافته، کنگره بین المللی نواوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، دی 11-11, 1394
10. علی محمدی و تکتم غفاریان مبهوت، ارائه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در محیط محاسبات ابری، کنگره بین المللی نواوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، دی 11-11, 1394
11. اشکان حدادان و تکتم غفاریان مبهوت، ارائه روشی مبتنی بر خوشه بندی جهت کشف منابع در محیط محاسبات ابری نظیر به نظیر، کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، دی 11-11, 1394
12. سروناز محمد نیا و تکتم غفاریان مبهوت، ارائه روشی برای شناسایی کاربران خرابکار در سیستم های محاسبات داوطلبانه، دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی 11-11, 1392
13. زهرا علیقلی، تکتم غفاریان مبهوت و حامد وحدت نژاد، ارائه روشی مبتنی بر کیفیت سرویس برای ترکیب وب سرویس های معنایی در محاسبات ابری، اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، دی 11-11, 1392
14. فتانه زرین کلام، سارا فتاح، تکتم غفاریان مبهوت و حسین دلداری، زمانبندی چند پردازنده ای با استفاده از اتوماتای سلولی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، شانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، دی 11-11, 1389
15. Zahra Makki Nayeri and Toktam Ghafarian, Application Placement in Fog Computing based on Deep Q-Learning Algorithm, 5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing, January 13-14, 2019
16. Amirmohammad Pasdar and Toktam Ghafarian, Data Placement Based On Hierarchical Clustering on Scientific Workflows, 18th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, January 16-19, 2015
17. Amirmohammad Pasdar and Toktam Ghafarian, Data Placement of Scientific Workflows based on Nature Inspired Algorithms on Cloud, 18th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, January 16-19, 2015
18. Toktam Ghafarian and Bahman Javadi, Deadline-Constrained Workflow Scheduling in Volunteer Computing Systems, International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, January 18-20, 2013
19. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari and Mohhamad-H. Yaghmaee-M., Proximity-Aware Resource Discovery Architecture in Peer-to-Peer Based Volunteer Computing System, 11th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, January 31-02, 2011
20. Toktam Ghafarian and Hossein Deldari, TASK EXECUTION AVAILABILITY PREDICTION IN THE ENTERPRISE DESKTOP GRID, Parallel and Distributed Computing and Networks, January 16-18, 2010
21. Toktam Ghafarian, Hossein Deldari and Mohammad-R. Akbarzadeh –T., Multiprocessor Scheduling with Evolving Cellular Automata Based on Ant Colony Optimization, 14th International CSI Computer Conference, January 20-21, 2009
22. Toktam Ghafarian and Mohsen Kahani, Semantic Web Service Composition Based on Ant Colony Optimization Method, First International Conference on Networked Digital Technologies, January 28-31, 2009
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Toktam Ghafarian, A Hierarchical Resource Provisioning for Workflows in Cloud Computing, دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات, January 14-22, 2021
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. تفکر سیستمی و چالش پیچیدگی مسائل و اسیب های اجتماعی
2. دانشگاه کارافرین
3. راه اندازی شبکه های عصبی اسپایکی بر بسترهای محاسباتی نرومورفیک
4. دوره اموزشی blockchain
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 تکتم جلالی کارشناسی ارشد توزیع جریان ترافیک در شهر هوشمند با استفاده از تئوری بازی سازی و الگوریتم یادگیری 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 مجید قربانیان اله آباد کارشناسی ارشد طراحی هوشمند سیستم توزیع خوراک اب و طیور با استفاده از تکنیک کنترل منطق فازی مبتنی بر اینترنت اشیا 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 سیدامیر فتحی کارشناسی ارشد ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق ماشین برای تخصیص منابع انرژی کارامد 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 ناهید نادمی کارشناسی ارشد پردازش آشوب گون سیگنالهای مغزی EEG در کاربرد بازاریابی عصبی 1399/6/31 مشاور اول داخلی
5 عاطفه زمزمی شاندیز کارشناسی ارشد خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 مهسا مالکی کارشناسی ارشد شناسایی افراد تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی به کمک مدل نگاشت کاهش 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
7 زینب امیرگونه زاده الاشلو کارشناسی ارشد پیش بینی لینک با استفاده از مسیر تصادفی آگاه از جامعه وزن دار 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
8 امیرحسین صالح آبادی کارشناسی ارشد تخصیص بهینه منبع در سرویس دهنده های مه با استفاده از الگوریتم های تکاملی 1398/11/23 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
9 علی کاشی کارشناسی پیکر بندی دیواره اتش Kerio control در شبکه های مایکروسافتی 1401/6/29 استاد راهنما اول داخلی
10 رضا گواهی مقدم کارشناسی پیش بینی بارکاری دیتا سنترهای ابری با استفاده از شبکه های مولد تخاصمی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها