صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - الهام شادکام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
الهام شادکام
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۱۶
e.shadkam
دکتری
1394
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد
1389
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی خواجه نصیر طوسی
کارشناسی
1386
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
سجاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. الهام شادکام،مهرناز غیورمداح، ارائه روش ترکیبی نوین DSM جهت تنظیم پارامتر الگوریتم‌های فراابتکاری، مدل سازی در مهندسی، شماره 19، 1399، صفحات 1-20
2. الهام شادکام، حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته، مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، شماره 51، 1399، صفحات 1-26
مقاله های نشریه خارجی
3. Elham Shadkam, VCS and CVS: New Combined Parametric and Non-parametric Operation Research Models, Sustainable Operations and Computers, Vol. 1, 2021, PP. 1-20
5. Elham Shadkam, Multi-objective Supplier Selection with the new hybrid COAW method, Int. J. of Supply Chain and Operations Resilience, Vol. 5, 2021, PP. 1-15
6. Elham Shadkam,, An integer mathematical model for the problem of timetabling university exams, Brilliant Engineering (BEN, Vol. 2, 2021, PP. 1-14
7. ,Elham Shadkam, The impacts of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship with the Moderating Role of Social Capital in the Melli Bank (Mashhad Branches), International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining, Vol. 7, 2021, PP. 1-20
8. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 38, 2021, PP. 1-20
9. Elham Shadkam,fateme ghavidel, Presentation and implementation multi-objective mathematical models to balance the assembly line, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 10, 2021, PP. 1-10
10. Elham Shadkam, Cuckoo optimization algorithm in reverse logistics: A network design for COVID-19 waste management, Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy, Vol. 39, 2021, PP. 1-20
11. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 37, 2021, PP. 1-20
12. Elham Shadkam, The problem of resource leveling in multi-project mode by Cuckoo Optimization Algorithm, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 20, 2021, PP. 1-20
13. Elham Shadkam,, The study of multi-objective supplier selection problem by a novel hybrid method: COA/ε-Constraint, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 2, 2021, PP. 1-20
14. Elham Shadkam,mahdiyar cheraghchi bashi astane, Prioritization of earthquake relief using a hybrid two-phase approach, Journal of Applied Research on Industrial Engineering, Vol. 8, 2021, PP. 1-15
15. Elham Shadkam, A hybrid Lion Optimization Algorithm for a Two-Agent Single-Machine Scheduling with Periodic Maintenance, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 39, 2021, PP. 1-13
18. Elham Shadkam,,, Finally, Which Meta-heuristic Algorithm Is the Best One?, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 10, 2020, PP. 1-15
21. Elham Shadkam, A Novel Improved Cuckoo optimization algorithm for engineering optimization, International Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing, Vol. 7, 2020, PP. 164-177
22. ,,Elham Shadkam, CHOOSING THE BEST OPTIMIZATION SOFTWARE WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACHES, International Journal of Advance Robotics & Expert Systems, Vol. 1, 2018, PP. 19-26
23. Elham Shadkam,Mehdi Bijari, The Optimization of Bank Branches Efficiency by Means of Response Surface Method and Data Envelopment Analysis: A Case of Iran, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 2, 2015, PP. 13-18
24. Elham Shadkam,Reza Delavari,FarzadMemariani,MortezaPoursaleh, Portfolio selection by the means of Cuckoo optimization algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
25. Mahdi Gorjestani,Elham Shadkam,Mehdi Parvizi,Sajedeh Aminzadegan, A hybrid COA-DEA method for solving multi-objective problem, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
26. A. Akbarzadeh,Elham Shadkam, The study of Cuckoo optimization algorithm for production planning problem, (International Journal of Computer-Aided technologies (IJCAx, Vol. 2, 2015, PP. 1-1
27. Mahdi parvizi,Elham Shadkam,Niloofar jahani, A hybrid coa/ε-constraint method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 27-40
28. Zeinab Borhanifar,Elham Shadkam, The new hybrid coaw method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 15-22
29. Elham Shadkam,Mehdi Bijari, Multi-objective simulation optimization for selection and determination of order quantity in supplier selection problem under uncertainty and quality criteria, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 1, 2015, PP. 1-13
30. Elham Shadkam, FC Approach in Portfolio Selection of Tehran’s Stock Market, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 1, 2014, PP. 31-37
31. Elham Shadkam,Mehdi Bijari, Evaluation The Efficiency Of CuckooOptimization Algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 4, 2014, PP. 39-47
32. Elham Shadkam,Abdollah Aghaie, The IUFP algorithm for generating simulation heart, (International Journal MISC (modeling, identification, simulation and control, Vol. 44, 2012, PP. 1-10
33. Elham Shadkam,Abdollah Aghaie, Uniform Fractional Part Algorithm And Applications, International Journal of Modeling and Simulation, Vol. 31, 2011, PP. 175-179
34. Elham Shadkam,Abdollah Aghaie, Hat and squeeze functions, a way for making precise algorithm, International Journal of Industrial Engineering Computations, Vol. 2, 2011, PP. 645-656
35. Elham Shadkam,Bijari, M, An Interactive Method for Solving General Data Envelopment Analysis Model, European Journal of Operational Research, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
36. Elham Shadkam,Bijari, M,Hejazi, R, Symmetric weighted production planning and design of new unit in data envelopment analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 1, 2000, PP. 1-1
مقاله های کنفرانس داخلی
5. امیرحسین پرنده اخلمد، الهام شادکام، انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی، 1398
6. نوید زهتاب چیان، الهام شادکام، فرهاد صادقی، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی، 1398
مقاله های کنفرانس خارجی
3. Elham Shadkam, Abdollah Aghaie, The New Algorithm to Randomization and Applications, 2011
کتاب های چاپ شده
1. الهام شادکام، تألیف کتاب تولید اعداد و مقادیر تصادفی، -621
2. الهام شادکام، اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی، 1395
3. الهام شادکام، مقدمه ای بر مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات، 1400
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 شیرین اخروی شاهباز کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 فریبا حبیبی خراسانی کارشناسی انتخاب استراتژی مناسب در برنامه ریزی تولید با تصمیم گیری 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 یلدا صادقی کارشناسی انتخاب استقرار مناسب ماشین آلات با استفاده از رویکردهای نوین تصمیم گیری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
4 امیرمحمد باقری کارشناسی مقایسه چگونگی پیاده سازی SPC در سازمان های خدماتی و تولیدی 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
5 سیدمهدی رضوی کارشناسی مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیری چند معیاره 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
6 غزاله گلمکانی کارشناسی ارائه یک مدل پیشتیبانی تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
7 فاطمه محمودی نیا کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردرپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
8 پریسا تفته کارشناسی بررسی زنجیره تامین تاب اور با روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
9 هدی مقدس مقدم اتراباد کارشناسی طراحی فرایندهای سازمانی برای گروه مکانیک و صنایع 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
10 سیده سیمین سیدی خباز کارشناسی استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه چند دوره ای جهت برنامه ریزی تولید 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
11 عطیه طیرانی همایونی کارشناسی بیان و مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبان تصمیم DSS و سیستم تصمیم گیری مدیران 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
12 افسانه صفارسحرخیز کارشناسی بررسی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
13 غزاله مرشدان کارشناسی شناسایی ورتبه بندی عوامل تعیین کننده در فاکتورهای انسانی بااستفاده از روش های تصمیم گیری جهت افزایش بهره وری و کیفیت 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
14 حسین مهیا کارشناسی تعیین و بررسی بهترین واکسن کرونا با استفاده از معیار های تصمیم گیری 1399/12/28 استاد راهنما اول داخلی
15 عماد نژادمحمد کارشناسی تعیین و بررسی شاخص های انتخاب مسکن و مطالعه موردی با استفاده از روش های تصمیم گیری 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
16 فاطمه قویدل کارشناسی ارزیابی مشتریان در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک های داده کاوی 1399/11/14 استاد راهنما اول داخلی
17 ملاخانی‎ دکتری حرفه ای ارائه روشی ترکیبی برای حل مسئله ی چندهدفه و پیاده سازی روی مسئله انتخاب تأمین کننده 1399/7/16 استاد راهنما اول خارجی
18 سجاد کریمی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
19 امیرحسین پرنده اخلمد کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
20 فاطمه آل بریهی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی تولید درکارخانه های پیوسته بزرگ 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
21 علیرضا میرجلیلی کارشناسی انتخاب پرتفوی سهم بهینه با استفاده از تکنیک AHP 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
22 امیرمحمد رضازاده کارشناسی رتبه بندی کشورها از نظر میزان بحرانی بودن پاندمی کرونا 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
23 مجید رشیدی کارشناسی انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با روش AHP (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
24 مهدی یار چراغچی باشی استانه کارشناسی گزینش و ارزیابی منابع انسانی برای یک تیم استارتاپی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ( AHP) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
25 علی کریمی کارشناسی داده کاوی در شهر الکترونیک، اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند با استفاده از تکنیک TOPSIS 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
26 سجاد نعمتی کارشناسی رتبه بندی معیارهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
27 محسن قناد کارشناسی انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
28 حسنی مقدم دکتری حرفه ای ارائه روشی ترکیبی برای حل مسئله چندهدفه و پیاده سازی روی مسئله انتخاب تکنولوژی در فرآیند تولید 1399/6/25 استاد راهنما اول خارجی
29 زهرا تهمتن مقدم کارشناسی شناسایی و اولویت بندی ریسک های سیستم های اطلاعاتی 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
30 نوید زهتاب چیان کارشناسی ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
31 الناز عابدی کارشناسی ارزیابی عوامل تاثیرگذار در گردشگری سلامت با دو رویکرد مفهومی و ریاضی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
32 شهرزاد خواجوئی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
33 انسیه سادات موسوی نژادابرده کارشناسی ارائه روش چند هدفه TOPSIS_COA برای مساله کاربردی انتخاب تامین کننده 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
34 ریحانه سادات گل بوئی موسوی کارشناسی ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور) 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
35 فاطمه کهدوئی کارشناسی بررسی معیارها و انتخاب بهترین لجستیک امداد با استفاده از روش های MADM 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
36 مصطفی رحیمیان زاده کارشناسی طرح توجیهی کارخانه تولید ژلاتین در مشهد 1396/11/23 استاد راهنما اول داخلی
37 زهرا هدایتی باویل کارشناسی ارزیابی ریسک پروژه در حالت چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
38 مهدی رنجبر کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
39 حمیدرضا سبحانی اوغانی کارشناسی بررسی نرم افزار آماری JUMP و تهیه دستورالعمل مربوطه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
40 سیدمجید حسینی کارشناسی تقسیم بندی محصولات و ماشین آلات در تکنولوژی گروهی با استفاده از خوشه بندی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
41 رضا بهروز کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک در حالت چندهدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
42 پدرام قاسمی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
43 علی من دوستی کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
44 مهدی پرتانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
45 امیرحسین تاجریزی کارشناسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارخانه ایران خودرو -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
46 فرزانه غلام پور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
47 محمد ناظمی کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
48 زهرا کمالیان نسب کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
49 رضا رجبی کارشناسی بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
50 ریحانه حسن زاده کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از خوشه بندی و ابزارهای آمار چند متغیره -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
51 تبسّم صارمی کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
52 فرهاد صادقی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم هارمونی برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
53 رضا ستارئی کارشناسی ارزیابی عملکرد دانشجویان کلاس درس با استفاده از رویکرد DEA -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
54 نادر طلاقی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
55 عارفه آریافر کارشناسی حل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
56 تکتم امین الشریعه نجفی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
57 مریم برزو کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 زهرا عابدزاده کارشناسی ارشد ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه ریزی لجستیک اقلام امدادی هنگام وقوع بحران با در نظر گرفتن رویکرد تاب آوری 1400/10/14 استاد راهنما اول داخلی
2 رضا رجبی کارشناسی ارشد طراحی و حل یک مدل ریاضی برای شبکه خدمات درمانی تاب آور در شرایط وقوع اختلال 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 شیرین اخروی شاهباز کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 فریبا حبیبی خراسانی کارشناسی انتخاب استراتژی مناسب در برنامه ریزی تولید با تصمیم گیری 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
5 یلدا صادقی کارشناسی انتخاب استقرار مناسب ماشین آلات با استفاده از رویکردهای نوین تصمیم گیری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
6 عطا خالقی تبکانلو کارشناسی ارشد برنامه ریزی یکپارچه پیشگیرانه و واکنشی تامین و توزیع در لجستیک امداد از دیدگاه تاب آوری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
7 امیرمحمد باقری کارشناسی مقایسه چگونگی پیاده سازی SPC در سازمان های خدماتی و تولیدی 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
8 سیدمهدی رضوی کارشناسی مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیری چند معیاره 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 غزاله گلمکانی کارشناسی ارائه یک مدل پیشتیبانی تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
10 تورج دانای سیوکی کارشناسی ارشد پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از شبکه های عصبی بر اساس شاخص های توسعه پایدار 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
11 فاطمه محمودی نیا کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردرپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
12 پریسا تفته کارشناسی بررسی زنجیره تامین تاب اور با روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
13 هدی مقدس مقدم اتراباد کارشناسی طراحی فرایندهای سازمانی برای گروه مکانیک و صنایع 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
14 سیده سیمین سیدی خباز کارشناسی استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه چند دوره ای جهت برنامه ریزی تولید 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
15 محمدرضا جعفری شاه آباد کارشناسی ارشد برنامه ریزی توزیع سوخت پس از وقوع بحران (مدل ریاضی مکانیابی-مسیریابی در مشهد) 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
16 عطیه طیرانی همایونی کارشناسی بیان و مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبان تصمیم DSS و سیستم تصمیم گیری مدیران 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
17 افسانه صفارسحرخیز کارشناسی بررسی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
18 غزاله مرشدان کارشناسی شناسایی ورتبه بندی عوامل تعیین کننده در فاکتورهای انسانی بااستفاده از روش های تصمیم گیری جهت افزایش بهره وری و کیفیت 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
19 حسین مهیا کارشناسی تعیین و بررسی بهترین واکسن کرونا با استفاده از معیار های تصمیم گیری 1399/12/28 استاد راهنما اول داخلی
20 عماد نژادمحمد کارشناسی تعیین و بررسی شاخص های انتخاب مسکن و مطالعه موردی با استفاده از روش های تصمیم گیری 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
21 فاطمه قویدل کارشناسی ارزیابی مشتریان در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک های داده کاوی 1399/11/14 استاد راهنما اول داخلی
22 ملاخانی‎ دکتری حرفه ای ارائه روشی ترکیبی برای حل مسئله ی چندهدفه و پیاده سازی روی مسئله انتخاب تأمین کننده 1399/7/16 استاد راهنما اول خارجی
23 سجاد کریمی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
24 امیرحسین پرنده اخلمد کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
25 فاطمه آل بریهی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی تولید درکارخانه های پیوسته بزرگ 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
26 مهرناز غیورمداح کارشناسی ارشد ارائه روشی ترکیبی برای حل مسائل بهینه‌سازی چند‌هدفه با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و روش‌های تصمیم‌گیری (مطالعه موردی نیروگاه برق) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
27 علیرضا میرجلیلی کارشناسی انتخاب پرتفوی سهم بهینه با استفاده از تکنیک AHP 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
28 امیرمحمد رضازاده کارشناسی رتبه بندی کشورها از نظر میزان بحرانی بودن پاندمی کرونا 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
29 مجید رشیدی کارشناسی انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با روش AHP (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
30 مهدی یار چراغچی باشی استانه کارشناسی گزینش و ارزیابی منابع انسانی برای یک تیم استارتاپی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ( AHP) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
31 علی کریمی کارشناسی داده کاوی در شهر الکترونیک، اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند با استفاده از تکنیک TOPSIS 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
32 سجاد نعمتی کارشناسی رتبه بندی معیارهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
33 محسن قناد کارشناسی انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
34 حسنی مقدم دکتری حرفه ای ارائه روشی ترکیبی برای حل مسئله چندهدفه و پیاده سازی روی مسئله انتخاب تکنولوژی در فرآیند تولید 1399/6/25 استاد راهنما اول خارجی
35 زهرا تهمتن مقدم کارشناسی شناسایی و اولویت بندی ریسک های سیستم های اطلاعاتی 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
36 نوید زهتاب چیان کارشناسی ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
37 الناز عابدی کارشناسی ارزیابی عوامل تاثیرگذار در گردشگری سلامت با دو رویکرد مفهومی و ریاضی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
38 شهرزاد خواجوئی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
39 انسیه سادات موسوی نژادابرده کارشناسی ارائه روش چند هدفه TOPSIS_COA برای مساله کاربردی انتخاب تامین کننده 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
40 ریحانه سادات گل بوئی موسوی کارشناسی ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور) 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
41 فاطمه کهدوئی کارشناسی بررسی معیارها و انتخاب بهترین لجستیک امداد با استفاده از روش های MADM 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
42 مصطفی رحیمیان زاده کارشناسی طرح توجیهی کارخانه تولید ژلاتین در مشهد 1396/11/23 استاد راهنما اول داخلی
43 زهرا هدایتی باویل کارشناسی ارزیابی ریسک پروژه در حالت چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
44 مهدی رنجبر کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
45 حمیدرضا سبحانی اوغانی کارشناسی بررسی نرم افزار آماری JUMP و تهیه دستورالعمل مربوطه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
46 سیدمجید حسینی کارشناسی تقسیم بندی محصولات و ماشین آلات در تکنولوژی گروهی با استفاده از خوشه بندی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
47 رضا بهروز کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک در حالت چندهدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
48 پدرام قاسمی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
49 علی من دوستی کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
50 مهدی پرتانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
51 امیرحسین تاجریزی کارشناسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارخانه ایران خودرو -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
52 فرزانه غلام پور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
53 محمد ناظمی کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
54 زهرا کمالیان نسب کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
55 رضا رجبی کارشناسی بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
56 ریحانه حسن زاده کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از خوشه بندی و ابزارهای آمار چند متغیره -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
57 تبسّم صارمی کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
58 فرهاد صادقی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم هارمونی برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
59 رضا ستارئی کارشناسی ارزیابی عملکرد دانشجویان کلاس درس با استفاده از رویکرد DEA -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
60 نادر طلاقی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
61 عارفه آریافر کارشناسی حل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
62 تکتم امین الشریعه نجفی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
63 مریم برزو کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها