صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - الهام شادکام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
الهام شادکام
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
e.shadkam
دکتری
1394
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد
1389
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی خواجه نصیر طوسی
کارشناسی
1386
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
سجاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران، مدل سازی در مهندسی، شماره 1، 1400، صفحات 1-20
2. الهام شادکام و فاطمه ادینه کلات، ارائه روش تلفیقی نوین سلکا جهت ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تأمین‌کننده سبز در زنجیره‌تأمین، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 2، 1400، صفحات 1-14
3. الهام شادکام، حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه با روش ترکیبی جدید فاپسیس: مسئله انتخاب تأمین‌کننده، تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، شماره 10، 1400، صفحات 1-25
4. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه روش ترکیبی نوین DSM جهت تنظیم پارامتر الگوریتم‌های فراابتکاری، مدل سازی در مهندسی، شماره 19، 1399، صفحات 1-20
5. الهام شادکام، حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته، مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، شماره 51، 1399، صفحات 1-26
مقاله های نشریه خارجی
7. Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, An Integrated Artificial Intelligence Model for Efficiency Assessment in Pharmaceutical Companies During the COVID-19 pandemic, Sustainable Operations and Computers, Vol. 1, 2022, PP. 1-20
8. Elham Shadkam and, The hybrid DHP method for evaluation, ranking and selection of green supplier in the supply chain, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 10, 2022, PP. 1-20
9. Elham Shadkam, The COHP hybrid Method to solve multi-objective optimization problems: Machine Scheme Selection, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 10, 2022, PP. 1-15
10. Elham Shadkam, Investigating the multi-objective optimization problem of supplier selection using the new COTOP hybrid method, International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, Vol. 15, 2022, PP. 1-25
11. Alireza Keshtpour, Elham Shadkam and Hooman Khorsand beheshti, Proposing a Novel Integrated OPA-MARCOS Multi-criteria Decision Making Model to Choose the Best Plastic Recycling Method (case study, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 1, 2022, PP. 1-20
12. Elham Shadkam, VCS and CVS: New Combined Parametric and Non-parametric Operation Research Models, Sustainable Operations and Computers, Vol. 1, 2021, PP. 1-20
14. Elham Shadkam, Multi-objective Supplier Selection with the new hybrid COAW method, Int. J. of Supply Chain and Operations Resilience, Vol. 5, 2021, PP. 1-15
15. Elham Shadkam and, An integer mathematical model for the problem of timetabling university exams, Brilliant Engineering (BEN, Vol. 2, 2021, PP. 1-14
16. and Elham Shadkam, The impacts of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship with the Moderating Role of Social Capital in the Melli Bank (Mashhad Branches), International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining, Vol. 7, 2021, PP. 1-20
17. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 38, 2021, PP. 1-20
18. Elham Shadkam and fateme ghavidel, Presentation and implementation multi-objective mathematical models to balance the assembly line, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 10, 2021, PP. 1-10
19. Elham Shadkam, Cuckoo optimization algorithm in reverse logistics: A network design for COVID-19 waste management, Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy, Vol. 39, 2021, PP. 1-20
20. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 37, 2021, PP. 1-20
21. Elham Shadkam, The problem of resource leveling in multi-project mode by Cuckoo Optimization Algorithm, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 20, 2021, PP. 1-20
22. Elham Shadkam and, The study of multi-objective supplier selection problem by a novel hybrid method: COA/ε-Constraint, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 2, 2021, PP. 1-20
23. Elham Shadkam and mahdiyar cheraghchi bashi astane, Prioritization of earthquake relief using a hybrid two-phase approach, Journal of Applied Research on Industrial Engineering, Vol. 8, 2021, PP. 1-15
24. Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, A Lion Optimization Algorithm for a Two-Agent Single-Machine Scheduling with Periodic Maintenance to Minimize the Sum of Maximum Earliness and Tardiness, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 39, 2021, PP. 1-13
27. Elham Shadkam, Parameter setting of meta-heuristic algorithms: a new hybrid method based on DEA and RSM, Environmental Science and Pollution Research, Vol. 14, 2021, PP. 1-12
28. Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, Developing a Novel Integrated Generalised Data Envelopment Analysis (DEA) to Evaluate Hospitals Providing Stroke Care Services, Bioengineering, Vol. 6, 2021, PP. 1-26
29. Elham Shadkam, and, Finally, Which Meta-heuristic Algorithm Is the Best One?, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 10, 2020, PP. 1-15
32. Elham Shadkam, A Novel Improved Cuckoo optimization algorithm for engineering optimization, International Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing, Vol. 7, 2020, PP. 164-177
33. , and Elham Shadkam, CHOOSING THE BEST OPTIMIZATION SOFTWARE WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACHES, International Journal of Advance Robotics & Expert Systems, Vol. 1, 2018, PP. 19-26
34. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, The Optimization of Bank Branches Efficiency by Means of Response Surface Method and Data Envelopment Analysis: A Case of Iran, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 2, 2015, PP. 13-18
35. Elham Shadkam, Reza Delavari, FarzadMemariani and MortezaPoursaleh, Portfolio selection by the means of Cuckoo optimization algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
36. Mahdi Gorjestani, Elham Shadkam, Mehdi Parvizi and Sajedeh Aminzadegan, A hybrid COA-DEA method for solving multi-objective problem, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
37. A. Akbarzadeh and Elham Shadkam, The study of Cuckoo optimization algorithm for production planning problem, (International Journal of Computer-Aided technologies (IJCAx, Vol. 2, 2015, PP. 1-1
38. Mahdi parvizi, Elham Shadkam and Niloofar jahani, A hybrid coa/ε-constraint method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 27-40
39. Zeinab Borhanifar and Elham Shadkam, The new hybrid coaw method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 15-22
40. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, Multi-objective simulation optimization for selection and determination of order quantity in supplier selection problem under uncertainty and quality criteria, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 1, 2015, PP. 1-13
41. Elham Shadkam, FC Approach in Portfolio Selection of Tehran’s Stock Market, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 1, 2014, PP. 31-37
42. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, Evaluation The Efficiency Of CuckooOptimization Algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 4, 2014, PP. 39-47
43. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, The IUFP algorithm for generating simulation heart, (International Journal MISC (modeling, identification, simulation and control, Vol. 44, 2012, PP. 1-10
44. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, Uniform Fractional Part Algorithm And Applications, International Journal of Modeling and Simulation, Vol. 31, 2011, PP. 175-179
45. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, Hat and squeeze functions, a way for making precise algorithm, International Journal of Industrial Engineering Computations, Vol. 2, 2011, PP. 645-656
مقاله های کنفرانس داخلی
1. الهام شادکام، سیدمحمد خلیلی و محمدرضا جعفری شاه آباد، ارائه مدل ریاضی زنجیره تامین سوخت در شرایط بحران با استفاده از روش اپسیلون محدود (مطالعه موردی: شهر مشهد)، هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، دی 11-11, 1400
2. الهام شادکام، رضا رجبی و عطیه طیرانی همایونی، ارائه رویکردی جهت استقرار ماشین آلات با استفاده از روش خوشه بندی (مطالعه موردی)، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
3. الهام شادکام، عطیه طیرانی همایونی، رضا رجبی و حسین مهیا، تا کنون، بهترین واکسن ویروس کووید-19 کدام است؟، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دی 12-12, 1399
4. الهام شادکام، اعظم شیرین کار و فاطمه محمدزاده، بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های مشهد)، چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، دی 12-12, 1399
5. الهام شادکام و عارفه آریافر، حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته، چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، دی 12-12, 1399
6. الهام شادکام و مهدی یار چراغچی باشی استانه، اولویت بندی امداد رسانی در هنگام زلزله با استفاده از رویکرد دوفاز ترکیبی، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
7. الهام شادکام، فاطمه قویدل و ریحانه سادات گل بوئی موسوی، ارائه و پیاده سازی مدل ریاضی چند هدفه متعادل سازی خط مونتاژ ‏(مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور)‏، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
8. امیرحسین پرنده اخلمد و الهام شادکام، انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)، دی 11-11, 1398
9. نوید زهتاب چیان، الهام شادکام و فرهاد صادقی، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، دی 11-11, 1398
10. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه یک روش ترکیبی برای بهینه سازی همزمان چندین رویه پاسخ: روش DSM (مطالعه موردی : شعب بانک ملت مشهد)، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، دی 11-11, 1398
11. رضا رجبی و الهام شادکام، انتخاب برترین مکان کارخانه تولید مواد غذایی جهت احداث در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیکهای AHP و TOPSIS، هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دی 11-11, 1398
12. الهام شادکام، ارائه الگوریتم ترکیبی COAW جهت حل مساله انتخاب تامین کننده چندهدفه، هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دی 11-11, 1398
13. فرهاد صادقی و الهام شادکام، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی در مسائل غیرخطی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران، دی 11-11, 1398
14. الهام شادکام، تعیین پرتفوی بهینه سهام با رویکرد تجزیه و تحلیل چندمتغیره و الگوریتم های تکاملی (بازار بورس تهران)، )، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران.، دی 11-11, 1394
15. Elham Shadkam and ATIE TAYARANI HOMAYONI, Machine scheme selection of digital manufacturing based on COA algorithm and AHP method, هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع, January 17-18, 2021
16. Elham Shadkam, Hejazi R and Bijari M, Symmetric weighted production planning with data envelopment analysis, 9th International Industrial Engineering Conference. Tehran, 2012, January 03-04, 2012
مقاله های کنفرانس خارجی
1. ata khaleghi tabkanloo, Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای مسئله لجسیک امداد با دیدگاه تاب‌آوری, ششمین کنفرانس بینالمللی صنایع،بهره وری و کیفیت, January 20-20, 2021
2. Elham Shadkam, Seyed Mohammad Khalili and tooraj danaei, Predicting gasoline consumption using artificial neural networks, according to sustainable development indicators, 5th International Conference ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNIQUES IN MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ENGINEERING WITH A PERPETUAL CHALNGE, January 03-03, 2021
3. Elham Shadkam, Reza Rajabi and Ali Tavakoli kareshk, انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS, هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی, January 28-28, 2020
4. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, The New Algorithm to Randomization and Applications, 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2011), January 22-24, 2011
5. Elham Shadkam and Aghaie A, Create Randomization in Simulation Models, the International conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM2010), The International Conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM) 2010 (ICIEBM), January 12-13, 2010
کتاب های چاپ شده
1. الهام شادکام، تألیف کتاب تولید اعداد و مقادیر تصادفی، -621
2. الهام شادکام، اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی، 1395
3. الهام شادکام، مقدمه ای بر مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات، 1400
4. ابوالقاسم بزرگ نیا،الهام شادکام، مقدمه ای بر مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات، 1400
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 زهرا عابدزاده کارشناسی ارشد ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه ریزی لجستیک اقلام امدادی هنگام وقوع بحران با در نظر گرفتن رویکرد تاب آوری 1400/10/14 استاد راهنما اول داخلی
2 رضا رجبی کارشناسی ارشد طراحی و حل یک مدل ریاضی برای شبکه خدمات درمانی تاب آور در شرایط وقوع اختلال 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 تورج دانای سیوکی کارشناسی ارشد پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از شبکه های عصبی بر اساس شاخص های توسعه پایدار 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
4 عطا خالقی تبکانلو کارشناسی ارشد برنامه ریزی یکپارچه پیشگیرانه و واکنشی تامین و توزیع در لجستیک امداد از دیدگاه تاب آوری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
5 محمدرضا جعفری شاه آباد کارشناسی ارشد برنامه ریزی توزیع سوخت پس از وقوع بحران (مدل ریاضی مکانیابی-مسیریابی در مشهد) 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
6 مهرناز غیورمداح کارشناسی ارشد ارائه روشی ترکیبی برای حل مسائل بهینه‌سازی چند‌هدفه با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و روش‌های تصمیم‌گیری (مطالعه موردی نیروگاه برق) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
7 کیمیا عباسی کارشناسی شناسایی،ارزیابی ورتبه بندی ریسک های پروژه های خطوط برق باروش cocoso 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
8 مهدیه اسماعیل زاده کارشناسی تصمیم گیری بر قسمت های مختلف زنجیره تامین محفظه روتور کانتینر 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
9 سیده زهرا شوریابی کارشناسی ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگا ن با رویکرد ترکیبی merec و مارکو س 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
10 مهرداد زارع مهرجردی کارشناسی انتخاب و اولویت بندی استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
11 مرجان علیرضائی کارشناسی مدیریت زنجیره تامین سبز و یکی از روش های تصمیم گیری با موضوع موردی در صنعت برق 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
12 امیرحسین باباپورملکی کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعلی احمدی کارشناسی ارائه الگو تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی و یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
14 سحر سراجی کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) با روش AHP فازی بهبود یافته یا میانگین هندسی باکلی 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
15 احسان زینل پور کارشناسی اولویت بندی عوامل انگیرشی کارکنان با هدف افزایش بهره وری با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP) 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
16 مهین نخودکارقوچان عتیق کارشناسی انتخاب بهترین تامین کننده با استفاده از روش های درس تصمیم گیری 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
17 فریبا حبیبی خراسانی کارشناسی انتخاب استراتژی مناسب در برنامه ریزی تولید با تصمیم گیری 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
18 شیرین اخروی شاهباز کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
19 غزاله گلمکانی کارشناسی ارائه یک مدل پیشتیبانی تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
20 یلدا صادقی کارشناسی انتخاب استقرار مناسب ماشین آلات با استفاده از رویکردهای نوین تصمیم گیری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
21 امیرمحمد باقری کارشناسی مقایسه چگونگی پیاده سازی SPC در سازمان های خدماتی و تولیدی 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
22 سیدمهدی رضوی کارشناسی مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیری چند معیاره 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
23 فاطمه محمودی نیا کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردرپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
24 پریسا تفته کارشناسی بررسی زنجیره تامین تاب اور با روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
25 هدی مقدس مقدم اترآباد کارشناسی طراحی فرایندهای سازمانی برای گروه مکانیک و صنایع 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
26 سیده سیمین سیدی خباز کارشناسی استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه چند دوره ای جهت برنامه ریزی تولید 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
27 عطیه طیرانی همایونی کارشناسی بیان و مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبان تصمیم DSS و سیستم تصمیم گیری مدیران 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
28 غزاله مرشدان کارشناسی شناسایی ورتبه بندی عوامل تعیین کننده در فاکتورهای انسانی بااستفاده از روش های تصمیم گیری جهت افزایش بهره وری و کیفیت 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
29 افسانه صفارسحرخیز کارشناسی بررسی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
30 حسین مهیا کارشناسی تعیین و بررسی بهترین واکسن کرونا با استفاده از معیار های تصمیم گیری 1399/12/28 استاد راهنما اول داخلی
31 عماد نژادمحمد کارشناسی تعیین و بررسی شاخص های انتخاب مسکن و مطالعه موردی با استفاده از روش های تصمیم گیری 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
32 فاطمه قویدل کارشناسی ارزیابی مشتریان در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک های داده کاوی 1399/11/14 استاد راهنما اول داخلی
33 سجاد نعمتی کارشناسی رتبه بندی معیارهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
34 امیرمحمد رضازاده کارشناسی رتبه بندی کشورها از نظر میزان بحرانی بودن پاندمی کرونا 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
35 امیرحسین پرنده اخلمد کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
36 علی کریمی کارشناسی داده کاوی در شهر الکترونیک، اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند با استفاده از تکنیک TOPSIS 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
37 مجید رشیدی کارشناسی انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با روش AHP (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
38 علیرضا میرجلیلی کارشناسی انتخاب پرتفوی سهم بهینه با استفاده از تکنیک AHP 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
39 سجاد کریمی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
40 محسن قناد کارشناسی انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
41 مهدی یار چراغچی باشی استانه کارشناسی گزینش و ارزیابی منابع انسانی برای یک تیم استارتاپی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ( AHP) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
42 فاطمه آل بریهی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی تولید درکارخانه های پیوسته بزرگ 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
43 زهرا تهمتن مقدم کارشناسی شناسایی و اولویت بندی ریسک های سیستم های اطلاعاتی 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
44 نوید زهتاب چیان کارشناسی ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
45 الناز عابدی کارشناسی ارزیابی عوامل تاثیرگذار در گردشگری سلامت با دو رویکرد مفهومی و ریاضی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
46 شهرزاد خواجوئی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
47 انسیه سادات موسوی نژادابرده کارشناسی ارائه روش چند هدفه TOPSIS_COA برای مساله کاربردی انتخاب تامین کننده 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
48 فاطمه کهدوئی کارشناسی بررسی معیارها و انتخاب بهترین لجستیک امداد با استفاده از روش های MADM 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
49 ریحانه سادات گل بوئی موسوی کارشناسی ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور) 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
50 مصطفی رحیمیان زاده کارشناسی طرح توجیهی کارخانه تولید ژلاتین در مشهد 1396/11/23 استاد راهنما اول داخلی
51 زهرا هدایتی باویل کارشناسی ارزیابی ریسک پروژه در حالت چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
52 رضا بهروز کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک در حالت چندهدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
53 پدرام قاسمی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
54 علی من دوستی کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
55 مهدی پرتانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
56 امیرحسین تاجریزی کارشناسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارخانه ایران خودرو -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
57 فرزانه غلام پور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
58 محمد ناظمی کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
59 رضا رجبی کارشناسی بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از داده کاوی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
60 زهرا کمالیان نسب کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
61 تبسّم صارمی کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
62 ریحانه حسن زاده کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از خوشه بندی و ابزارهای آمار چند متغیره -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
63 فرهاد صادقی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم هارمونی برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
64 نادر طلاقی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
65 رضا ستارئی کارشناسی ارزیابی عملکرد دانشجویان کلاس درس با استفاده از رویکرد DEA -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
66 تکتم امین الشریعه نجفی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
67 عارفه آریافر کارشناسی حل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
68 مریم برزو کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
69 حمیدرضا سبحانی اوغانی کارشناسی بررسی نرم افزار آماری JUMP و تهیه دستورالعمل مربوطه -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
70 مهدی رنجبر کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
71 سیدمجید حسینی کارشناسی تقسیم بندی محصولات و ماشین آلات در تکنولوژی گروهی با استفاده از خوشه بندی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها