صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - الهام شادکام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
الهام شادکام
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
e.shadkam
دکتری
1394
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد
1389
مهندسی صنایع - صنایع
صنعتی خواجه نصیر طوسی
کارشناسی
1386
مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
سجاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران، مدل سازی در مهندسی، شماره 1، 1400، صفحات 1-20
2. الهام شادکام و فاطمه ادینه کلات، ارائه روش تلفیقی نوین سلکا جهت ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تأمین‌کننده سبز در زنجیره‌تأمین، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 2، 1400، صفحات 1-14
3. الهام شادکام، حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه با روش ترکیبی جدید فاپسیس: مسئله انتخاب تأمین‌کننده، تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، شماره 10، 1400، صفحات 1-25
4. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه روش ترکیبی نوین DSM جهت تنظیم پارامتر الگوریتم‌های فراابتکاری، مدل سازی در مهندسی، شماره 19، 1399، صفحات 1-20
5. الهام شادکام، حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته، مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، شماره 51، 1399، صفحات 1-26
مقاله های نشریه خارجی
6. Elham Shadkam, The COHP hybrid method to solve multi-objective optimisation problems: machine scheme selection, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 25, 2023, PP. 386-406
7. Elham Shadkam and, The hybrid DHP method for evaluation, ranking and selection of green supplier in the supply chain, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 10, 2022, PP. 1-20
8. Elham Shadkam, Investigating the multi-objective optimization problem of supplier selection using the new COTOP hybrid method, International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, Vol. 15, 2022, PP. 1-25
9. Alireza Keshtpour, Elham Shadkam and Hooman Khorsand beheshti, Proposing a Novel Integrated OPA-MARCOS Multi-criteria Decision Making Model to Choose the Best Plastic Recycling Method (case study, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 1, 2022, PP. 1-20
10. Elham Shadkam, VCS and CVS: New Combined Parametric and Non-parametric Operation Research Models, Sustainable Operations and Computers, Vol. 1, 2021, PP. 1-20
12. Elham Shadkam, Multi-objective Supplier Selection with the new hybrid COAW method, Int. J. of Supply Chain and Operations Resilience, Vol. 5, 2021, PP. 1-15
13. Elham Shadkam and, An integer mathematical model for the problem of timetabling university exams, Brilliant Engineering (BEN, Vol. 2, 2021, PP. 1-14
14. and Elham Shadkam, The impacts of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship with the Moderating Role of Social Capital in the Melli Bank (Mashhad Branches), International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining, Vol. 7, 2021, PP. 1-20
15. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 38, 2021, PP. 1-20
16. Elham Shadkam and fateme ghavidel, Presentation and implementation multi-objective mathematical models to balance the assembly line, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 10, 2021, PP. 1-10
17. Elham Shadkam, Cuckoo optimization algorithm in reverse logistics: A network design for COVID-19 waste management, Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy, Vol. 39, 2021, PP. 1-20
18. Elham Shadkam, A new hybrid method for optimizing multi-surface problems: DSM method (Power plants of IRAN), International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 37, 2021, PP. 1-20
19. Elham Shadkam, The problem of resource leveling in multi-project mode by Cuckoo Optimization Algorithm, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol. 20, 2021, PP. 1-20
20. Elham Shadkam and, The study of multi-objective supplier selection problem by a novel hybrid method: COA/ε-Constraint, International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol. 2, 2021, PP. 1-20
21. Elham Shadkam and mahdiyar cheraghchi bashi astane, Prioritization of earthquake relief using a hybrid two-phase approach, Journal of Applied Research on Industrial Engineering, Vol. 8, 2021, PP. 1-15
24. Elham Shadkam, Parameter setting of meta-heuristic algorithms: a new hybrid method based on DEA and RSM, Environmental Science and Pollution Research, Vol. 14, 2021, PP. 1-12
25. Elham Shadkam, and, Finally, Which Meta-heuristic Algorithm Is the Best One?, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 10, 2020, PP. 1-15
28. Elham Shadkam, A Novel Improved Cuckoo optimization algorithm for engineering optimization, International Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing, Vol. 7, 2020, PP. 164-177
29. , and Elham Shadkam, CHOOSING THE BEST OPTIMIZATION SOFTWARE WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACHES, International Journal of Advance Robotics & Expert Systems, Vol. 1, 2018, PP. 19-26
30. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, The Optimization of Bank Branches Efficiency by Means of Response Surface Method and Data Envelopment Analysis: A Case of Iran, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 2, 2015, PP. 13-18
31. Elham Shadkam, Reza Delavari, FarzadMemariani and MortezaPoursaleh, Portfolio selection by the means of Cuckoo optimization algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
32. Mahdi Gorjestani, Elham Shadkam, Mehdi Parvizi and Sajedeh Aminzadegan, A hybrid COA-DEA method for solving multi-objective problem, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 5, 2015, PP. 1-1
33. A. Akbarzadeh and Elham Shadkam, The study of Cuckoo optimization algorithm for production planning problem, (International Journal of Computer-Aided technologies (IJCAx, Vol. 2, 2015, PP. 1-1
34. Mahdi parvizi, Elham Shadkam and Niloofar jahani, A hybrid coa/ε-constraint method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 27-40
35. Zeinab Borhanifar and Elham Shadkam, The new hybrid coaw method for solving multi-objective problems, International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST, Vol. 5, 2015, PP. 15-22
36. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, Multi-objective simulation optimization for selection and determination of order quantity in supplier selection problem under uncertainty and quality criteria, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 1, 2015, PP. 1-13
37. Elham Shadkam, FC Approach in Portfolio Selection of Tehran’s Stock Market, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 1, 2014, PP. 31-37
38. Elham Shadkam and Mehdi Bijari, Evaluation The Efficiency Of CuckooOptimization Algorithm, International Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), Vol. 4, 2014, PP. 39-47
39. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, The IUFP algorithm for generating simulation heart, (International Journal MISC (modeling, identification, simulation and control, Vol. 44, 2012, PP. 1-10
40. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, Uniform Fractional Part Algorithm And Applications, International Journal of Modeling and Simulation, Vol. 31, 2011, PP. 175-179
41. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, Hat and squeeze functions, a way for making precise algorithm, International Journal of Industrial Engineering Computations, Vol. 2, 2011, PP. 645-656
مقاله های کنفرانس داخلی
1. فرهاد صادقی و الهام شادکام، تشخیص Covid-19 از طریق تحلیل آزمایش خون به کمک روش های داده کاوی (مطالعه موردی بیمارستان شهر مشهد)، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها، دی 11-11, 1401
2. هادی خاکی نژاد و الهام شادکام، بهینه سازی چندهدفه مسأله تعادل خط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها، دی 11-11, 1401
3. الهام شادکام، سیدمحمد خلیلی و محمدرضا جعفری شاه آباد، ارائه مدل ریاضی زنجیره تامین سوخت در شرایط بحران با استفاده از روش اپسیلون محدود (مطالعه موردی: شهر مشهد)، هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، دی 11-11, 1400
4. الهام شادکام، رضا رجبی و عطیه طیرانی همایونی، ارائه رویکردی جهت استقرار ماشین آلات با استفاده از روش خوشه بندی (مطالعه موردی)، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
5. الهام شادکام، عطیه طیرانی همایونی، رضا رجبی و حسین مهیا، تا کنون، بهترین واکسن ویروس کووید-19 کدام است؟، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دی 12-12, 1399
6. الهام شادکام و عارفه آریافر، حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته، چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، دی 12-12, 1399
7. الهام شادکام، اعظم شیرین کار و فاطمه محمدزاده، بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های مشهد)، چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، دی 12-12, 1399
8. الهام شادکام و مهدی یار چراغچی باشی استانه، اولویت بندی امداد رسانی در هنگام زلزله با استفاده از رویکرد دوفاز ترکیبی، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
9. الهام شادکام، فاطمه قویدل و ریحانه سادات گل بوئی موسوی، ارائه و پیاده سازی مدل ریاضی چند هدفه متعادل سازی خط مونتاژ ‏(مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور)‏، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دی 12-12, 1399
10. امیرحسین پرنده اخلمد و الهام شادکام، انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)، دی 11-11, 1398
11. نوید زهتاب چیان، الهام شادکام و فرهاد صادقی، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، دی 11-11, 1398
12. الهام شادکام و مهرناز غیورمداح، ارائه یک روش ترکیبی برای بهینه سازی همزمان چندین رویه پاسخ: روش DSM (مطالعه موردی : شعب بانک ملت مشهد)، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، دی 11-11, 1398
13. رضا رجبی و الهام شادکام، انتخاب برترین مکان کارخانه تولید مواد غذایی جهت احداث در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیکهای AHP و TOPSIS، هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دی 11-11, 1398
14. الهام شادکام، ارائه الگوریتم ترکیبی COAW جهت حل مساله انتخاب تامین کننده چندهدفه، هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دی 11-11, 1398
15. فرهاد صادقی و الهام شادکام، ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی در مسائل غیرخطی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران، دی 11-11, 1398
16. الهام شادکام، تعیین پرتفوی بهینه سهام با رویکرد تجزیه و تحلیل چندمتغیره و الگوریتم های تکاملی (بازار بورس تهران)، )، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران.، دی 11-11, 1394
17. Elham Shadkam and ATIE TAYARANI HOMAYONI, Machine scheme selection of digital manufacturing based on COA algorithm and AHP method, هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع, January 17-18, 2021
18. Elham Shadkam, Hejazi R and Bijari M, Symmetric weighted production planning with data envelopment analysis, 9th International Industrial Engineering Conference. Tehran, 2012, January 03-04, 2012
مقاله های کنفرانس خارجی
1. ata khaleghi tabkanloo, Elham Shadkam and Seyed Mohammad Khalili, ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای مسئله لجسیک امداد با دیدگاه تاب‌آوری, ششمین کنفرانس بینالمللی صنایع،بهره وری و کیفیت, January 20-20, 2021
2. Elham Shadkam, Seyed Mohammad Khalili and tooraj danaei, Predicting gasoline consumption using artificial neural networks, according to sustainable development indicators, 5th International Conference ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNIQUES IN MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ENGINEERING WITH A PERPETUAL CHALNGE, January 03-03, 2021
3. Elham Shadkam, Reza Rajabi and Ali Tavakoli kareshk, انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS, هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی, January 28-28, 2020
4. Elham Shadkam and Abdollah Aghaie, The New Algorithm to Randomization and Applications, 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2011), January 22-24, 2011
5. Elham Shadkam and Aghaie A, Create Randomization in Simulation Models, the International conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM2010), The International Conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM) 2010 (ICIEBM), January 12-13, 2010
کتاب های چاپ شده
1. الهام شادکام، تألیف کتاب تولید اعداد و مقادیر تصادفی، -621
2. الهام شادکام، اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی، 1395
3. الهام شادکام، مقدمه ای بر مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات، 1400
4. الهام شادکام،ابوالقاسم بزرگ نیا، مقدمه ای بر مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات، 1400
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 اعظم احمدی کارشناسی ارشد پیش بینی وراثت بیماری قلبی از والدین به فرزند با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 1402/6/25 مشاور اول داخلی
2 گلناز هادی نیکی نیشابوری کارشناسی ارشد ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر زمان رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حادثه با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین (مطالعه موردی: ایستگاه آتش نشانی شماره 7 مشهد) 1402/6/25 استاد راهنما اول داخلی
3 هادی خاکی نژاد کارشناسی ارشد بهینه سازی چند هدفه مسئله تعادل خط مونتاژ با ایستگاههای چند اپراتوره 1402/6/25 استاد راهنما اول داخلی
4 فرهاد صادقی کارشناسی ارشد تشخیص Covid-19 از طریق تحلیل آزمایش خون به کمک روشهای داده کاوی 1402/6/25 مشاور اول داخلی
5 زهرا عابدزاده کارشناسی ارشد ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه ریزی لجستیک اقلام امدادی هنگام وقوع بحران با در نظر گرفتن رویکرد تاب آوری 1400/10/14 استاد راهنما اول داخلی
6 رضا رجبی کارشناسی ارشد طراحی و حل یک مدل ریاضی برای شبکه خدمات درمانی تاب آور در شرایط وقوع اختلال 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
7 تورج دانای سیوکی کارشناسی ارشد پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از شبکه های عصبی بر اساس شاخص های توسعه پایدار 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
8 عطا خالقی تبکانلو کارشناسی ارشد برنامه ریزی یکپارچه پیشگیرانه و واکنشی تامین و توزیع در لجستیک امداد از دیدگاه تاب آوری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 محمدرضا جعفری شاه آباد کارشناسی ارشد برنامه ریزی توزیع سوخت پس از وقوع بحران (مدل ریاضی مکانیابی-مسیریابی در مشهد) 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
10 مهرناز غیورمداح کارشناسی ارشد ارائه روشی ترکیبی برای حل مسائل بهینه‌سازی چند‌هدفه با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و روش‌های تصمیم‌گیری (مطالعه موردی نیروگاه برق) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
11 نازنین علمیرزائی کارشناسی بررسی تاثیر ارگونومی بر رضایت شغلی با استفاده از روش های تصمیم گیری (مطالعه موردی: کارخانه تولید ظروف چینی) 1402/6/28 استاد راهنما اول داخلی
12 زهرا شجاعی مقدم استخر کارشناسی انتخاب تامین کننده با استفاده از رویکرد دو فاز ترکیبی (مطالعه موردی شرکت رینگ سازی مشهد) 1402/6/27 استاد راهنما اول داخلی
13 مهلا رضادادباقری کارشناسی ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از روش های تصمیم گیری Marcos و Merec 1402/6/25 استاد راهنما اول داخلی
14 زهرا اسماعیل زاده کارشناسی ارائه مدل بومی استقرار واحد مدیریت دانش در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی 1402/6/25 استاد راهنما اول داخلی
15 ابوالفضل روحانی کارشناسی ارائه مدل مفهومی برای ارتباطات عوامل ارگونومیک بر مدیریت کیفیت در آموزش مجازی 1402/6/25 استاد راهنما اول داخلی
16 احمدرضا محمدی طرنج کارشناسی ارائه مدل مفهومی برای بررسی تاثیر رنگ دربهره وری افراد محیط کار 1401/11/16 استاد راهنما اول داخلی
17 مائده موحدیان مقدم کارشناسی پیاده سازی الگوریتم های تصمیم گیری برا شرکت های بیمه 1401/11/16 استاد راهنما اول داخلی
18 کیمیا عباسی کارشناسی شناسایی،ارزیابی ورتبه بندی ریسک های پروژه های خطوط برق باروش cocoso 1401/6/23 استاد راهنما اول داخلی
19 غزاله توجکی کارشناسی رنامه ریزی تولید میان مدت شرکت ها ی چند محصولی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه چند دوره ای ( مطالعه موردی شرکت فرش مشهد) 1401/6/16 استاد راهنما اول داخلی
20 سیده زهرا شوریابی کارشناسی ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگا ن با رویکرد ترکیبی merec و مارکو س 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
21 مهرداد زارع مهرجردی کارشناسی انتخاب و اولویت بندی استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
22 مرجان علیرضائی کارشناسی مدیریت زنجیره تامین سبز و یکی از روش های تصمیم گیری با موضوع موردی در صنعت برق 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
23 مهین نخودکارقوچان عتیق کارشناسی انتخاب بهترین تامین کننده با استفاده از روش های درس تصمیم گیری 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
24 امیرحسین باباپورملکی کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
25 احسان زینل پور کارشناسی اولویت بندی عوامل انگیرشی کارکنان با هدف افزایش بهره وری با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP) 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
26 مهدیه اسماعیل زاده کارشناسی تصمیم گیری بر قسمت های مختلف زنجیره تامین محفظه روتور کانتینر 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
27 سیدعلی احمدی کارشناسی ارائه الگو تصمیم گیری مناسب تعمیر، بازسازی و یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی (مطالعه موردی اتوبوس های یک سازمان نظامی) 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
28 سحر سراجی کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) با روش AHP فازی بهبود یافته یا میانگین هندسی باکلی 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
29 شیرین اخروی شاهباز کارشناسی اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی در مدل QFD بااستفاده از روش TOPSIS در حالت قطعی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
30 فریبا حبیبی خراسانی کارشناسی انتخاب استراتژی مناسب در برنامه ریزی تولید با تصمیم گیری 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
31 امیرمحمد باقری کارشناسی مقایسه چگونگی پیاده سازی SPC در سازمان های خدماتی و تولیدی 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
32 سیدمهدی رضوی کارشناسی مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیری چند معیاره 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
33 غزاله گلمکانی کارشناسی ارائه یک مدل پیشتیبانی تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
34 یلدا صادقی کارشناسی انتخاب استقرار مناسب ماشین آلات با استفاده از رویکردهای نوین تصمیم گیری 1400/6/29 استاد راهنما اول داخلی
35 هدی مقدس مقدم اترآباد کارشناسی طراحی فرایندهای سازمانی برای گروه مکانیک و صنایع 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
36 سیده سیمین سیدی خباز کارشناسی استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه چند دوره ای جهت برنامه ریزی تولید 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
37 عطیه طیرانی همایونی کارشناسی بیان و مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبان تصمیم DSS و سیستم تصمیم گیری مدیران 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
38 فاطمه محمودی نیا کارشناسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردرپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
39 پریسا تفته کارشناسی بررسی زنجیره تامین تاب اور با روش های تصمیم گیری 1400/6/23 استاد راهنما اول داخلی
40 افسانه صفارسحرخیز کارشناسی بررسی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
41 غزاله مرشدان کارشناسی شناسایی ورتبه بندی عوامل تعیین کننده در فاکتورهای انسانی بااستفاده از روش های تصمیم گیری جهت افزایش بهره وری و کیفیت 1400/6/22 استاد راهنما اول داخلی
42 حسین مهیا کارشناسی تعیین و بررسی بهترین واکسن کرونا با استفاده از معیار های تصمیم گیری 1399/12/28 استاد راهنما اول داخلی
43 عماد نژادمحمد کارشناسی تعیین و بررسی شاخص های انتخاب مسکن و مطالعه موردی با استفاده از روش های تصمیم گیری 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
44 فاطمه قویدل کارشناسی ارزیابی مشتریان در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک های داده کاوی 1399/11/14 استاد راهنما اول داخلی
45 مجید رشیدی کارشناسی انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با روش AHP (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
46 علیرضا میرجلیلی کارشناسی انتخاب پرتفوی سهم بهینه با استفاده از تکنیک AHP 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
47 سجاد کریمی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
48 محسن قناد کارشناسی انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
49 مهدی یار چراغچی باشی استانه کارشناسی گزینش و ارزیابی منابع انسانی برای یک تیم استارتاپی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ( AHP) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
50 فاطمه آل بریهی کارشناسی بهینه سازی برنامه ریزی تولید درکارخانه های پیوسته بزرگ 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
51 سجاد نعمتی کارشناسی رتبه بندی معیارهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
52 امیرمحمد رضازاده کارشناسی رتبه بندی کشورها از نظر میزان بحرانی بودن پاندمی کرونا 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
53 امیرحسین پرنده اخلمد کارشناسی انتخاب بهترین تأمین‌کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
54 علی کریمی کارشناسی داده کاوی در شهر الکترونیک، اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند با استفاده از تکنیک TOPSIS 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
55 زهرا تهمتن مقدم کارشناسی شناسایی و اولویت بندی ریسک های سیستم های اطلاعاتی 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
56 نوید زهتاب چیان کارشناسی ارزیابی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مسائل غیر خطی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
57 الناز عابدی کارشناسی ارزیابی عوامل تاثیرگذار در گردشگری سلامت با دو رویکرد مفهومی و ریاضی 1398/10/30 استاد راهنما اول داخلی
58 حمیدرضا سبحانی اوغانی کارشناسی بررسی نرم افزار آماری JUMP و تهیه دستورالعمل مربوطه 1397/12/6 استاد راهنما اول داخلی
59 شهرزاد خواجوئی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
60 سیدمجید حسینی کارشناسی تقسیم بندی محصولات و ماشین آلات در تکنولوژی گروهی با استفاده از خوشه بندی 1397/6/18 استاد راهنما اول داخلی
61 علی من دوستی کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از داده کاوی 1397/6/13 استاد راهنما اول داخلی
62 رضا رجبی کارشناسی بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از داده کاوی 1397/2/15 استاد راهنما اول داخلی
63 نادر طلاقی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات 1397/2/15 استاد راهنما اول داخلی
64 پدرام قاسمی کارشناسی بررسی کاربردهای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات 1397/2/15 استاد راهنما اول داخلی
65 عارفه آریافر کارشناسی حل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته 1397/2/11 استاد راهنما اول داخلی
66 ریحانه حسن زاده کارشناسی تقسیم بندی مشتریان بانک جهت اعطای تسهیلات با استفاده از خوشه بندی و ابزارهای آمار چند متغیره 1397/2/10 استاد راهنما اول داخلی
67 محمد ناظمی کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) 1397/2/9 استاد راهنما اول داخلی
68 امیرحسین تاجریزی کارشناسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارخانه ایران خودرو 1397/2/3 استاد راهنما اول داخلی
69 زهرا کمالیان نسب کارشناسی امکان سنجی تولید فوم پلی اتیلن (سازمان صنایع کوچک ایران ) 1397/2/2 استاد راهنما اول داخلی
70 ریحانه سادات گل بوئی موسوی کارشناسی ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور) 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
71 فاطمه کهدوئی کارشناسی بررسی معیارها و انتخاب بهترین لجستیک امداد با استفاده از روش های MADM 1396/12/1 استاد راهنما اول داخلی
72 مصطفی رحیمیان زاده کارشناسی طرح توجیهی کارخانه تولید ژلاتین در مشهد 1396/11/23 استاد راهنما اول داخلی
73 زهرا هدایتی باویل کارشناسی ارزیابی ریسک پروژه در حالت چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
74 مهدی پرتانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید 1396/6/20 استاد راهنما اول داخلی
75 انسیه سادات موسوی نژادابرده کارشناسی ارائه روش چند هدفه TOPSIS_COA برای مساله کاربردی انتخاب تامین کننده 1396/6/12 استاد راهنما اول داخلی
76 رضا بهروز کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک در حالت چندهدفه 1396/4/13 استاد راهنما اول داخلی
77 فرزانه غلام پور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام 1396/2/17 استاد راهنما اول داخلی
78 رضا ستارئی کارشناسی ارزیابی عملکرد دانشجویان کلاس درس با استفاده از رویکرد DEA 1396/2/14 استاد راهنما اول داخلی
79 مهدی رنجبر کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید 1396/2/13 استاد راهنما اول داخلی
80 تبسّم صارمی کارشناسی ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه 1396/2/12 استاد راهنما اول داخلی
81 فرهاد صادقی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم هارمونی برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید 1396/2/11 استاد راهنما اول داخلی
82 تکتم امین الشریعه نجفی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته 1396/2/11 استاد راهنما اول داخلی
83 مریم برزو کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW 1396/2/11 استاد راهنما اول داخلی
84 گلبرگ صادقی اردکانی کارشناسی انتخاب تامین کننده چندهدفه با استفاده از روش COA-SAW 1396/2/4 استاد راهنما اول داخلی
85 حامد صبوحی صابونی کارشناسی ارائه الگوریتم تعاملی چندهدفه STEM-COA 1395/12/25 استاد راهنما اول داخلی
86 سپیده افضلی کارشناسی مدلسازی ریاضی چندهدفه (مدل SAW) برای متعادل سازی خط مونتاژ در حالت تولید محصولی و حل 1395/12/16 استاد راهنما اول داخلی
87 نفیسه ثموری دستگرد کارشناسی بهینه سازی مصرف گاز در کارخانجات 1395/11/16 استاد راهنما اول داخلی
88 الهه پرنور کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی امتحانی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام 1395/5/17 استاد راهنما اول داخلی
89 مرتضی پورصالح کارشناسی بررسی و بهینه سازی مساله انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوریتم DEA -COA 1395/5/16 استاد راهنما اول داخلی
90 مهین زارع کارشناسی پیاده سازی مدل برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن هزینه های آماده سازی در کارخانه پیرادل 1395/5/11 استاد راهنما اول داخلی
91 ملیحه مبتدی فریمانی کارشناسی ارائه مدلی ریاضی برای برنامه ریزی درسی و حل آن برای گروه صنایع دانشگاه خیام 1395/5/3 استاد راهنما اول داخلی
92 زهرا شعبانی کارشناسی پیاده سازی TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه برنامه ریزی تولید 1395/4/21 استاد راهنما اول داخلی
93 شیوا شکوهی مهران کارشناسی ارائه روش تلفیقی COA-AHP برای حل مسائل چندهدفه 1395/3/4 استاد راهنما اول داخلی
94 هدی کیانی دانا کارشناسی ارائه مدل مکان یابی تخصیص چندهدفه (مدل اپسیلون) در برنامه ریزی لجستیک امداد 1395/2/28 استاد راهنما اول داخلی
95 آزاده سدیری جوادی کارشناسی پیاده سازی الگوریتم فاخته برای مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه و چند منبع (مطالعه موردی) 1395/2/28 استاد راهنما اول داخلی
96 حانیه هدایتی باویل کارشناسی پیاده سازی الگوریتم فاخته برای مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه و چند منبع (مطالعه موردی) 1395/2/21 استاد راهنما اول داخلی
97 زهراسادات خادمی کارشناسی بررسی و شناسایی معیارهای مهم در مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه خیام 1395/2/20 استاد راهنما اول داخلی
98 مهرناز غیورمداح کارشناسی بررسی کارایی شعب بانک ملت مشهد با روش DSM 1395/2/16 استاد راهنما اول داخلی
99 فریده خانی کارشناسی ارائه مدل مکان یابی تخصیص چندهدفه (مدل SAW) در برنامه ریزی لجستیک امداد 1395/2/16 استاد راهنما اول داخلی
100 عماد برهانی کردیانی کارشناسی بررسی مدل لجستیک معکوس با الگوریتم فراابتکاری فاخته 1395/2/16 استاد راهنما اول داخلی
101 محمد جاویدی کارشناسی بررسی بزرگراه های LA و تعیین گلوگاه با استفاده از روش DEA 1395/2/16 استاد راهنما اول داخلی
102 فاطمه قربانی کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی COA-AHP برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید 1395/2/15 استاد راهنما اول داخلی
103 سیده دنیا نظیرالحسن کارشناسی رتبه بندی و انتخاب بهترین الگوریتم فراابتکاری با روش AHP 1395/2/14 استاد راهنما اول داخلی
104 احسان دانشمندشیخ الاسلامی کارشناسی ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر از روش DEA 1395/2/13 استاد راهنما اول داخلی
105 محمد برزگرشهنابادی کارشناسی بررسی لجستیک معکوس چندهدفه با استفاده از الگوریتم فاخته 1395/2/13 استاد راهنما اول داخلی
106 فاطمه ادینه کلات کارشناسی رتبه بندی و انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از روش AHP-DEA برای نیروگاه بادی 1395/2/13 استاد راهنما اول داخلی
107 سبا صابری عبداله زاده کارشناسی رتبه بندی و انتخاب بهترین الگوریتم فراابتکاری با روش AHP 1395/2/7 استاد راهنما اول داخلی
108 مهدی پرویزی امینه کارشناسی ارائه روش تلفیقی COA-εconstriant برای حل مسائل چندهدفه 1395/2/6 استاد راهنما اول داخلی
109 سمانه صفری کارشناسی رتبه بندی و انتخاب بهترین الگوریتم فراابتکاری با روش TOPSIS 1394/12/25 استاد راهنما اول داخلی
110 رؤیا آذری کارشناسی بررسی و رتبه بندی نرم افزارهای بهینه سازی با روش TOPSIS 1394/12/16 استاد راهنما اول داخلی
111 نیلوفر جهانی کارشناسی بررسی و بهینه سازی مدل انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوریتم DEA -COA 1394/12/16 استاد راهنما اول داخلی
112 زهرا ایزدپناه محمدآبادی کارشناسی بررسی و رتبه بندی نرم افزارهای بهینه سازی با روش AHP 1394/12/16 استاد راهنما اول داخلی
113 زهرا عابدزاده کارشناسی مدلسازی ریاضی چندهدفه (مدل اپسیلون) برای متعادل سازی خط مونتاژ در حالت تولید چند محصولی و حل 1394/12/4 استاد راهنما اول داخلی
114 مرضیه حسن زاده کارشناسی بررسی مدل لجستیک معکوس با الگوریتم فراابتکاری فاخته 1394/11/11 استاد راهنما اول داخلی
115 مینا محمدی کارشناسی بررسی بالانس خط تولید در کارخانه تولید بخاری 1394/9/16 استاد راهنما اول داخلی
116 زینب برهانی فر کارشناسی ارائه روشی جدید برای مسایل بهینه سازی چندهدفه (COA-SAW) 1394/6/9 استاد راهنما اول داخلی
117 ساجده امین زادگان کارشناسی حل مدل ریاضی انتخاب سهام با استفاده از الگوریتم فاخته 1394/5/27 استاد راهنما اول داخلی
118 محدثه مغربی کارشناسی حل مدل برنامه ریزی تولید با استفاده از الگوریتم فاخته 1394/5/13 استاد راهنما اول داخلی
119 ملیحه حسین پورادیمی کارشناسی ارائه الگوریتم goal attainment برای حل مسایل چندهدفه 1394/4/28 استاد راهنما اول داخلی
120 مهراب هاشم آبادی ثانی کارشناسی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه خیام با استفاده از DEA 1394/4/16 استاد راهنما اول داخلی
121 مهدی گرجستانی کارشناسی الگوریتم چندهدفه DEA-COA برای حل مسایل چند هدفه 1394/3/26 استاد راهنما اول داخلی
122 جواد نیک نژادزنجانی کارشناسی انتخاب تکنولوژی بهینه درکارخانه با استفاده از الگوریتم فاخته و روش AHP 1394/3/4 استاد راهنما اول داخلی
123 معصومه ترشیزی کارشناسی بررسی مدیریت دانش در شهرداری شهرستان اسفراین 1394/3/4 استاد راهنما اول داخلی
124 امید دیانتی نیت کارشناسی روش ارزیابی عملکرد بخش های غیر تولیدی به روش بانک امتیازی متوازن 1394/3/4 استاد راهنما اول داخلی
125 سیده مریم حسینی کارشناسی شبیه سازی خط پوسته پمپ در شرکت سازه های هیدرولیک مشهد 1394/2/21 استاد راهنما اول داخلی
126 ریحانه دهقان فردوس کارشناسی پیاده سازی روش تلفیقی goal attainment برای حل مساله چندهدفه انتخاب ماشین آلات در فرآیند تولید 1394/2/15 استاد راهنما اول داخلی
127 فاطمه یوسفی کارشناسی شبیه سازی شرکت اینترنتی اجاره کالاهای دیجیتال و بررسی سود حاصله 1394/2/15 استاد راهنما اول داخلی
128 مرضیه محمدی کیذقان کارشناسی ارائه الگوریتم ترکیبی Topsis-COA برای مسایل چندهدفه 1394/2/15 استاد راهنما اول داخلی
129 الهه وردی زاده عطائی کارشناسی شبیه سازی با استفاده از نرم افزار متلب 1394/2/14 استاد راهنما اول داخلی
130 ملیحه قاصد کارشناسی بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل سازمانی، فرهنگی و تکنولوژیکی در اجرای موفق CRM 1394/2/7 استاد راهنما اول داخلی
131 مهسا قادری کارشناسی بررسی و شناسایی معیارهای مهم در مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه خیام 1394/2/1 استاد راهنما اول داخلی
132 مژگان عطائی نژاد کارشناسی مدل ریاضی برنامه ریزی درسی برای گروه صنایع دانشگاه خیام 1393/12/16 استاد راهنما اول داخلی
133 طلعت فهیمی قازقان کارشناسی مدل ریاضی برنامه ریزی امتحانی برای گروه صنایع دانشگاه خیام 1393/10/8 استاد راهنما اول داخلی
134 محمدرضا توکلی یزدی کارشناسی بررسی و ارزیابی مولفه های هفت گانه هوش سازمانی(نظریه آلبرخت) در مناطق شهرداری مشهد 1393/9/4 استاد راهنما اول داخلی
135 آزاده غفوری کارشناسی حل مدل برنامه ریزی درسی و امتحانی با استفاده از الگوریتم فاخته 1393/5/7 استاد راهنما اول داخلی
136 الناز پدرامی نیا کارشناسی بررسی رابطه بین کارت های امتیازی متوازن بر عملکرد فعلی کارخانه قطعات محوری خراسان 1393/2/16 استاد راهنما اول داخلی
137 سیده سمیرا حسینی کارشناسی مدیریت زنجیره تامین در صنعت 1392/12/27 استاد راهنما اول داخلی
138 حامد نیک فر کارشناسی بررسی و پیاده سازی زنجیره تامین ناب 1392/12/22 استاد راهنما اول داخلی
139 الهه طاهری کارشناسی بررسی مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تامین 1392/12/6 استاد راهنما اول داخلی
140 رضا دلاوری کارشناسی بررسی الگوریتم فاخته در بازار بورس 1392/11/15 استاد راهنما اول داخلی
141 طاهره فاضلی کارشناسی بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه خیام 1392/10/23 استاد راهنما اول داخلی
142 فرزاد معماریانی کارشناسی ارائه مدل چهارسطحی زنجیره تامین و حل آن به وسیله الگوریتم ژنتیک 1392/10/10 استاد راهنما اول داخلی
143 افسانه اکبرزاده کارشناسی بررسی الگوریتم بهینه سازی فاخته (COA) در برنامه ریزی تولید (مدل GLSP) 1392/7/29 استاد راهنما اول داخلی
144 ساسان صدرائی کارشناسی برنامه ریزی تولید بر مبنای تحلیل پوششی داده ها 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
145 فاطمه محمدزاده کارشناسی بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه خیام (کارکنان) 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
146 علی احمدی شجاع کارشناسی بهبود چیدمان ماشیت آلات خط تولید گاردان مزدا در کارخانه پارت سازان 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
147 سیدعیسی میر آئیز کارشناسی کاربرد بهینه سازی شبیه سازی در مدیریت ریسک 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
148 مهدی غلامی قوام آباد کارشناسی سنجش کیفیت خدمات الکترونیک دفاترپیشخوان شهرداری مشهد 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
149 محمد الهوردی زاده سرابی کارشناسی بررسی و بهبود خط تولید گاردان مزدا در کارخانه پارت سازان 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
150 محمدرضا فرهمندی کارشناسی طراحی چیدمان بهینه کارگاهی در شرکت الکتریک خودرو شرق 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
151 اردلان زعفرانلوی قوچانی کارشناسی مروری بر روش های بهینه سازی شبیه سازی و کاربرد های آن 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
152 عباس بنه کارشناسی بهینه سازی پاسخ های چند هدفه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وروش سطح پاسخ 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
153 مهدی زهرائی کارشناسی بررسی و کاربرد شبیه سازی در مدیریت بحران 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
154 اعظم شیرین کار کارشناسی بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه خیام (اعضای هیات عمی) 1391/12/1 استاد راهنما اول داخلی
155 سیده لادن بدخشان کارشناسی ارزشیابی و رتبه بندی اساتید راهنمای گروه صنایع_مکانیک دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها