گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
مصیب رمضانی
مربی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۸۲
  m.ramezani
معرفی معرفی کامل
همانطور که یک دانشجوی زبان و ادبیات فارسی، پیش از ورود به دانشگاه زبان فارسی را آموخته و با ادبیات آن آشنا است و در دانشگاه به تجزیه و تحلیل زبان فارسی و ادبیات می پردازد، دانشجوی زبان انگلیسی نیز نباید دانشگاه را محلی برای آموزش ابتدایی زبان بداند,بلکه باید پیش از ورود به دانشگاه بازبان انگلیسی آشنایی داشته و سپس در دانشگاه با ادبیات یا مترجمی زبان انگلیسی آشنا گردد.از آنجایی که دانشجویان زبان انگلیسی در بدو ورود به دانشگاه زبان را فقط به صورت نظری یاد گرفته اند نه عملی، باید طی سه ترم اول، دروس پایه زبان شامل خواندن، نگارش و مکالمه را فراگرفته و سپس وارد دروس اصلی و اختصاصی زبان و ادبیات انگلیسی یا مترجمی شوند.
اعضای هیات علمی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
    سمینار و یا جلسه دفاع مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
خبری مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها