صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه علی دوستی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه علی دوستی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۸
f.alidoosti
دکتری
1396
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1390
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1386
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اهواز
مقاله های نشریه داخلی
1. ناهید هاشمیان بجنورد،مسعود مقدس زاده بزاز،فاطمه علی دوستی، پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی، مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، شماره 7، 1399، صفحات 189-206
2. فاطمه علی دوستی،نسرین ظفرطلایی خالص،شیرین شجاعی فر، بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان در بستر تکالیف شناختی رایانه یار، کودکان استثنایی، شماره 20، 1399، صفحات 51-66
3. فاطمه علی دوستی،فاطمه جنگی،شیرین شجاعی فر، اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مبنای مدل گراس بر تنظیم هیجان، اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، مجله روانشناسی خانواده، شماره 7، 1398، صفحات 80-100
4. فاطمه علی دوستی،علی مشهدی،جواد صالحی فدردی،سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، نقش میانجی گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، راهبردهای شناختی در یادگیری، شماره 4، 1395، صفحات 157-177
5. فاطمه علی دوستی،علی مشهدی،جواد صالحی فدردی،سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی، مجله سلامت و مراقبت، شماره 19، 1395، صفحات 39-49
6. زبیر صمیمی،فاطمه علی دوستی،جعفر حسنی،محمد مهدی ذاکری، نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر، تحقیقات علوم رفتاری، شماره 14، 1394، صفحات 92-101
7. سمیه رامش،زبیر صمیمی،فاطمه علی دوستی،حبیبه حیرتی،مهدی پارویی، اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، مطالعات روانشناختی، شماره 12، 1394، صفحات 27-48
8. علی مشهدی،فاطمه علی دوستی،زهرا حسین زاده ملکی،جعفر حسنی،محمد حمزه لو، ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی-نسخه بزرگسال، روان شناسی بالینی، شماره 7، 1393، صفحات 51-62
9. علی مشهدی،فاطمه علی دوستی،جعفر حسنی،حمید یعقوبی،محمد حمزه لو،زهرا حسین زاده ملکی، شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان، تحقیقات علوم رفتاری، شماره 12، 1392، صفحات 103-111
10. فاطمه علی دوستی،محمد فتحی،جواد صالحی فدردی، مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره 21، 1392، صفحات 493-501
11. فاطمه علی دوستی،بهرامعلی قنبری هاشم آبادی،علی مشهدی، نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ، طب جانباز، شماره 5، 1391، صفحات 27-35
12. حمیده پاک مهر،فاطمه علی دوستی،علی غنایی چمن آباد،مرتضی کرمی، رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه، اندازه گیری تربیتی، شماره 4، 1391، صفحات 33-53
13. فاطمه علی دوستی،بهرامعلی قنبری هاشم آبادی،علی مشهدی، بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه، طب نظامی، شماره 14، 1390، صفحات 41-47
14. حسین کارشکی،فاطمه علی دوستی،محمد حمزه لو، نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مشکلات سازشی دانشجویان، مطالعات روانشناختی، شماره 8، 1390، صفحات 159-178
15. علی مشهدی،رضا سلطانی شال،فاطمه علی دوستی،بتول بهرامی، یررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان، روان شناسی کاربردی، شماره 6، 1390، صفحات 70-87
16. علی مشهدی،جعفر حسنی،فاطمه علی دوستی، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه¬ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان – فرم کودکان، اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health، شماره 14، 1390، صفحات 246-259
17. علی مشهدی،فاطمه علی دوستی،جعفر حسنی، نقش راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان، روان شناسی بالینی، شماره 3، 1389، صفحات 29-39
مقاله های نشریه خارجی
18. Susanne Schweizer,Zobair Samimi,Jafar Hasani,Alireza Moradi,Fatemeh Alidoosti,Mohammad Khaleghi, Improving cognitive control in adolescents with post-traumatic stress disorder (PTSD),, Behaviour Research and Therapy, Vol. 39, 2017, PP. 88-94
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه علی دوستی،علی مشهدی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دانشجویان: مسائل فعلی و جهت گیری های آینده، 1392
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 نفیسه روزبهی کارشناسی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با سبک های هویت 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
2 هدیه ملکی کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت جنسی و تعهد زناشویی 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
3 یگانه کسائیان نائینی کارشناسی مقایسه کیفیت رابطه زناشویی در ازدواج‌های سنتی و مدرن 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
4 فرشته زارعی کارشناسی بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و انزوای اجتماعی دانشجویان 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
5 اعظم ایاقی تبادکان کارشناسی بررسی تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به استرس پس ازسانحه (PTSD) 1399/12/20 استاد راهنما اول داخلی
6 صبا شیدعنبرانی کارشناسی مقایسه ی سبک های مقابله با استرس در دانشجویان رشته روانشناسی و معماری 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
7 مریم فولادیان کارشناسی رابطه نشانه های مرضی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و خطرپذیری جنسی در دانشجویان 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
8 سیده مطهره فلاح حسینی کارشناسی بررسی رابطه نشانه های مرضی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و گرایش به سیگار در دانشجویان 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
9 فاطمه پورعلی سعدآباد کارشناسی رابطه سبک های هویت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان 1398/6/23 استاد راهنما اول داخلی
10 خیرالنساء رجبی کارشناسی نقش راهبردهای شناختی تنطیم هیجان در شوخ طبعی دانشجویان 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 نفیسه روزبهی کارشناسی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با سبک های هویت 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
2 هدیه ملکی کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت جنسی و تعهد زناشویی 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
3 یگانه کسائیان نائینی کارشناسی مقایسه کیفیت رابطه زناشویی در ازدواج‌های سنتی و مدرن 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
4 فرشته زارعی کارشناسی بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و انزوای اجتماعی دانشجویان 1400/6/25 استاد راهنما اول داخلی
5 الهام رشیدی زاده کارشناسی ارشد مدل علی روابط فرا زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای 1400/5/4 استاد راهنما اول داخلی
6 الناز اعلم کارشناسی ارشد مدل علی سبک های هویت و رفتارهای پرخطر با بررسی نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 1399/12/24 استاد راهنما اول داخلی
7 محبوبه شادمان کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه با سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس 1399/12/20 استاد راهنما اول داخلی
8 اعظم ایاقی تبادکان کارشناسی بررسی تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به استرس پس ازسانحه (PTSD) 1399/12/20 استاد راهنما اول داخلی
9 مینا افخمی پوستچی کارشناسی ارشد نقش تعدیل گر سبک‌های حل تعارض در رابطه تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی 1399/12/19 استاد راهنما اول داخلی
10 حسین اسکندری کارشناسی ارشد بررسی نقش تعدیل گر مکانیزم های دفاعی در رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان 1399/12/13 استاد راهنما اول داخلی
11 مهدی براتی کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی با نقش میانجی استرس شغلی در کارکنان بهزیستی 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
12 صبا شیدعنبرانی کارشناسی مقایسه ی سبک های مقابله با استرس در دانشجویان رشته روانشناسی و معماری 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
13 مریم فولادیان کارشناسی رابطه نشانه های مرضی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و خطرپذیری جنسی در دانشجویان 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
14 سیده مطهره فلاح حسینی کارشناسی بررسی رابطه نشانه های مرضی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و گرایش به سیگار در دانشجویان 1399/6/20 استاد راهنما اول داخلی
15 نسرین ظفرطلایی خالص کارشناسی ارشد اثربخشی تکالیف شناختی رایانه یار بر بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان دارای اختلال خواندن 1398/10/19 استاد راهنما اول داخلی
16 طناز کاظمیان مروی کارشناسی ارشد نقش میانجی سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
17 فاطمه جنگی کارشناسی ارشد اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر تنظیم هیجانی، افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند کم توان ذهنی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
18 زینب راه چمندی کارشناسی ارشد اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر اضطراب، نگرانی اجتماعی و فعالیت های روزمره زندگیِ نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
19 فاطمه پورعلی سعدآباد کارشناسی رابطه سبک های هویت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان 1398/6/23 استاد راهنما اول داخلی
20 خیرالنساء رجبی کارشناسی نقش راهبردهای شناختی تنطیم هیجان در شوخ طبعی دانشجویان 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
21 طاهره خیابانی مفرد کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش فرهنگی و رضایت شغلی با نقش میانجی استرس شغلی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها