صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه علی دوستی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه علی دوستی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۸
f.alidoosti
دکتری
1396
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1390
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1386
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اهواز
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها