صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه علی دوستی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه علی دوستی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۸
f.alidoosti
دکتری
1396
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1390
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1386
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اهواز
مقاله های نشریه داخلی
1. فاطمه علی دوستی، نقش میانجی گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، راهبردهای شناختی در یادگیری، شماره 4، 1395، صفحات 157-177
2. فاطمه علی دوستی، مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی، مجله سلامت و مراقبت، شماره 19، 1395، صفحات 39-49
3. فاطمه علی دوستی، نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر، تحقیقات علوم رفتاری، شماره 14، 1394، صفحات 92-101
4. فاطمه علی دوستی، اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، مطالعات روانشناختی، شماره 12، 1394، صفحات 27-48
5. فاطمه علی دوستی، ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی-نسخه بزرگسال، روان شناسی بالینی، شماره 7، 1393، صفحات 51-62
7. فاطمه علی دوستی، مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره 21، 1392، صفحات 493-501
8. فاطمه علی دوستی، نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ، طب جانباز، شماره 5، 1391، صفحات 27-35
9. فاطمه علی دوستی، رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه، اندازه گیری تربیتی، شماره 4، 1391، صفحات 33-53
10. فاطمه علی دوستی، بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه، طب نظامی، شماره 14، 1390، صفحات 41-47
11. فاطمه علی دوستی، نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مشکلات سازشی دانشجویان، مطالعات روانشناختی، شماره 8، 1390، صفحات 159-178
12. فاطمه علی دوستی، یررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان، روان شناسی کاربردی، شماره 6، 1390، صفحات 70-87
13. فاطمه علی دوستی، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه¬ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان – فرم کودکان، اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health، شماره 14، 1390، صفحات 246-259
14. فاطمه علی دوستی، نقش راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان، روان شناسی بالینی، شماره 3، 1389، صفحات 29-39
مقاله های نشریه خارجی
15. Fatemeh Alidoosti, Improving cognitive control in adolescents with post-traumatic stress disorder (PTSD),, Behaviour Research and Therapy, Vol. 39, 2017, PP. 88-94
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه علی دوستی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دانشجویان: مسائل فعلی و جهت گیری های آینده، 1392
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مهدی براتی کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی با نقش میانجی استرس شغلی در کارکنان بهزیستی 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 نسرین ظفرطلایی خالص کارشناسی ارشد اثربخشی تکالیف شناختی رایانه یار بر بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان دارای اختلال خواندن 1398/10/19 استاد راهنما اول داخلی
3 طناز کاظمیان مروی کارشناسی ارشد نقش میانجی سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
4 فاطمه جنگی کارشناسی ارشد اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر تنظیم هیجانی، افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند کم توان ذهنی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
5 زینب راه چمندی کارشناسی ارشد اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر اضطراب، نگرانی اجتماعی و فعالیت های روزمره زندگیِ نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
6 طاهره خیابانی مفرد کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش فرهنگی و رضایت شغلی با نقش میانجی استرس شغلی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها