صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه علی دوستی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه علی دوستی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۸
f.alidoosti
دکتری
1396
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1390
روانشناسی عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1386
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اهواز
مقاله های نشریه داخلی
1. زهرا صغرائی خادر، مهدیه بختیاری، مینا افخمی پوستچی و فاطمه علی دوستی، ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی، x، شماره 1، 1402، صفحات 29-39
2. مهری تقوایی بنانژاد، فاطمه علی دوستی و فاطمه شهامت ده سرخ، تعیین اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و سرمایههای روانشناختی دختران دبیرستانی مقطع دوم، مطالعات ناتوانی، شماره 14، 1402، صفحات 0-0
3. راضیه حافظ شعرباف، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و فاطمه علی دوستی، مقایسه اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد( HMT-LMG) و تحلیل ارتباط متقابل (TA)بر تمایزیافتگی و حل تعارض والد-نوجوان، روان شناسی کاربردی، شماره 17، 1401، صفحات 63-89
4. سیما ظفرنیا و فاطمه علی دوستی، رابطه هویت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی جهت‌گیری هدفی، پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره، شماره 8، 1401، صفحات 146-170
5. مینا افخمی پوستچی و فاطمه علی دوستی، نقش تعدیل‌گر سبک‌های حل تعارض در رابطه تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی، مطالعات اسلامی ایرانی خانواده، شماره 2، 1401، صفحات 1-18
6. صدیقه کاظمی و فاطمه علی دوستی، سرمایه‌گذاری در توسعه قابلیت‌های پژوهشی منابع انسانی: بررسی اثربخشی پایان‌نامه‌‌ها به عنوان یک ابزار اجرای خط‌مشی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، شماره 13، 1401، صفحات 165-189
7. سید محسن اصغری نکاح، محمود سعیدی رضوانی، صدیقه کاظمی، حمیده پاک مهر، فاطمه علی دوستی، مهسا خرسندی و زهرا تربتی فیض آیادی، ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو، پژوهشهای برنامه درسی، شماره 13، 1401، صفحات 75-101
8. فاطمه علی دوستی و مهدیه بختیاری، مدل ساختاری عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی، روانشناسی خانواده، شماره 10، 1401، صفحات 1-18
9. فاطمه علی دوستی و وحیده معافیان، سبک‌های دلبستگی و اضطراب مرگ: نقش میانجی‌ دشواری تنظیم هیجان، فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی، شماره 14، 1401، صفحات 1-19
10. فاطمه علی دوستی، زهرا صغرائی خادر و مهدیه بختیاری، مدل علّی کمال‌گرایی ظاهری فیزیکی و نگرانی از تصویر بدن زنان: نقش میانجی مقایسه‌های مبتنی بر ظاهر در اینستاگرام، فصلنامه روانشناسی زن، شماره 3، 1400، صفحات 28-44
11. فاطمه علی دوستی، الناز اعلم و وحیده معافیان، مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره، شماره 5، 1400، صفحات 21-44
12. راضیه حافظ شعرباف، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و فاطمه علی دوستی، بررسی اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد (HMT-LMG) بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان دانش‌آموزان دختر، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، شماره 12، 1400، صفحات 41-59
13. فاطمه علی دوستی، نسرین ظفرطلایی خالص و شیرین شجاعی فر، بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان در بستر تکالیف شناختی رایانه یار، کودکان استثنایی، شماره 20، 1399، صفحات 51-66
14. ناهید هاشمیان بجنورد، مسعود مقدس زاده بزاز و فاطمه علی دوستی، پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی، مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، شماره 7، 1399، صفحات 189-206
15. فاطمه علی دوستی، شیرین شجاعی فر و طناز کاظمیان مروی، مدل پیش بینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی، خانواده و بهداشت، شماره 2، 1399، صفحات 63-84
16. فاطمه علی دوستی، فاطمه جنگی و شیرین شجاعی فر، اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مبنای مدل گراس بر تنظیم هیجان، اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، مجله روانشناسی خانواده، شماره 7، 1398، صفحات 69-80
17. فاطمه علی دوستی، علی مشهدی، جواد صالحی فدردی و سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، نقش میانجی گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، راهبردهای شناختی در یادگیری، شماره 4، 1395، صفحات 157-177
18. فاطمه علی دوستی، علی مشهدی، جواد صالحی فدردی و سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی، مجله سلامت و مراقبت، شماره 19، 1395، صفحات 39-49
19. زبیر صمیمی، فاطمه علی دوستی، جعفر حسنی و محمد مهدی ذاکری، نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر، تحقیقات علوم رفتاری، شماره 14، 1394، صفحات 92-101
20. سمیه رامش، زبیر صمیمی، فاطمه علی دوستی، حبیبه حیرتی و مهدی پارویی، اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، مطالعات روانشناختی، شماره 12، 1394، صفحات 27-48
21. علی مشهدی، فاطمه علی دوستی، زهرا حسین زاده ملکی، جعفر حسنی و محمد حمزه لو، ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی-نسخه بزرگسال، روان شناسی بالینی، شماره 7، 1393، صفحات 51-62
22. فاطمه علی دوستی، محمد فتحی و جواد صالحی فدردی، مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره 21، 1392، صفحات 493-501
23. علی مشهدی، فاطمه علی دوستی، جعفر حسنی، حمید یعقوبی، محمد حمزه لو و زهرا حسین زاده ملکی، شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان، تحقیقات علوم رفتاری، شماره 12، 1392، صفحات 103-111
24. فاطمه علی دوستی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و علی مشهدی، نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ، طب جانباز، شماره 5، 1391، صفحات 27-35
25. حمیده پاک مهر، فاطمه علی دوستی، علی غنایی چمن آباد و مرتضی کرمی، رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه، اندازه گیری تربیتی، شماره 4، 1391، صفحات 33-53
26. فاطمه علی دوستی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی و علی مشهدی، بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه، طب نظامی، شماره 14، 1390، صفحات 41-47
27. حسین کارشکی، فاطمه علی دوستی و محمد حمزه لو، نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مشکلات سازشی دانشجویان، مطالعات روانشناختی، شماره 8، 1390، صفحات 159-178
28. علی مشهدی، رضا سلطانی شال، فاطمه علی دوستی و بتول بهرامی، یررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان، روان شناسی کاربردی، شماره 6، 1390، صفحات 70-87
29. علی مشهدی، جعفر حسنی و فاطمه علی دوستی، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه¬ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان – فرم کودکان، اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health، شماره 14، 1390، صفحات 246-259
30. علی مشهدی، فاطمه علی دوستی و جعفر حسنی، نقش راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان، روان شناسی بالینی، شماره 3، 1389، صفحات 29-39
31. فاطمه علی دوستی، اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی و اجتناب شناختی در افراد افسرده، اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health، شماره 0، -621، صفحات 0-0
مقاله های نشریه خارجی
32. Azadeh Gilanipour, Shirin Shojaeifar, Fatemeh Alidoosti, Mohsen Nematy and Masoud Moghaddaszadeh Bazzaz, Comparing cognitive and impulsive processes in obese and nonobese people, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Vol. 23, 2021, PP. 487-496
33. Susanne Schweizer, Zobair Samimi, Jafar Hasani, Alireza Moradi, Fatemeh Alidoosti and Mohammad Khaleghi, Improving cognitive control in adolescents with post-traumatic stress disorder (PTSD),, Behaviour Research and Therapy, Vol. 39, 2017, PP. 88-94
مقاله های کنفرانس داخلی
1. فاطمه علی دوستی، وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی، هفتمین سمینار بهداشت روان دانشجویان، دی 11-11, 1392
2. فاطمه علی دوستی، نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی، ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان، دی 11-11, 1390
3. فاطمه علی دوستی، نقش طرحواره های ناکارآمد اولیه در پیش بینی تجربه روابط نزدیک دانشجویان، ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان، دی 11-11, 1390
4. فاطمه علی دوستی، رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان، اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دی 11-11, 1389
5. فاطمه علی دوستی، گرایش به تفکر انتقادی: مسیری به سوی موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای، اولین همایش آموزش در ایران، دی 11-11, 1389
6. فاطمه علی دوستی، افسردگی: بعد مغفول اختلالات روانی کودکان، چهارمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، دی 11-11, 1389
7. فاطمه علی دوستی، رشد بازداری شناختی و رفتاری در کودکان نارساخوان، اولین کنگره بین‌المللی تغذیه، رشد و تکامل کودکان و نوزادان، دی 11-11, 1389
8. فاطمه علی دوستی، بررسی و مقایسه سلامت روان و مؤلفه‌های آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقیم خوابگاه، اولین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان، دی 11-11, 1389
9. فاطمه علی دوستی، رابطه خودکارآمدی کودکان بی سرپرست با سلامت روان مادرانشان، کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان، دی 11-11, 1389
10. فاطمه علی دوستی، بررسی رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل مؤثر بر سلامت، دی 11-11, 1388
مقاله های کنفرانس خارجی
1. Fatemeh Alidoosti, The Relationship of M.A. Students' Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health, 3rd World Conference on Educational Sciences, January 04-07, 2011
2. Fatemeh Alidoosti, The Role of Graduate Students' Achievement Goals in Their Critical Thinking Disposition, 3rd World Conference on Educational Sciences, January 04-07, 2011
3. Fatemeh Alidoosti, The Role of Students' Socio-Cultural and Individual factors in Their Value Attitudes, 3rd World Conference on Educational Sciences, January 04-07, 2011
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه علی دوستی،علی مشهدی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دانشجویان: مسائل فعلی و جهت گیری های آینده، 1392
همایش ها و سخنرانی ها
1. اخلاق در پژوهش, اخلاق در پژوهش, , 2/0/2
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 ملیحه حیدری کارشناسی ارشد بررسی رابطه حساسیت اضطرابی و گرایش به مصرف سیگار با نقش تعدیل گر اجتناب تجربی 1402/11/1 استاد راهنما اول داخلی
2 عطیه ایوبی کارشناسی ارشد رویدادهای استرس‌آمیز زندگی و مشکلات هیجانی؛ نقش تعدیل‌گر خودشفقتی 1402/6/28 استاد راهنما اول داخلی
3 الهام حاجی زاده باغستان کارشناسی ارشد مقایسه مهارت املانویسی و درک مطلب در دانش‌آموزان ناشنوای توان‌بخشی شده با روش شنیداری کلامی با همتایان عادی 1402/6/27 استاد راهنما اول داخلی
4 مریم سالاری کارشناسی ارشد نقش میانجی مشکلات رفتاری- هیجانی در رابطه‌ کنترل روان‌شناختی والدین و اعتیاد به اینترنت دانشجویان 1402/6/27 استاد راهنما اول داخلی
5 زهرا سلطانی اصل کارشناسی ارشد پیش بینی راهبردهای یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی از طریق انگیزه یادگیری و اضطراب یادگیری 1402/4/21 استاد راهنما اول داخلی
6 زینب علیزاده حسن اباد کارشناسی ارشد نقش تعدیل گر تاب آوری شغلی دررابطه تکنواسترس وموفقیت شغلی معلمان درطی کرونا وپساکرونا 1401/11/24 استاد راهنما اول داخلی
7 سیما ظفرنیا کارشناسی ارشد مدل یابی معادلات ساختاری رابطه‌ هویت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان با نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدفی 1401/11/24 استاد راهنما اول داخلی
8 آتنا قبادی کارشناسی ارشد مدل علی روابط والد فرزندی و قلدری سایبری با نقش میانجی هویت اجتماعی 1401/6/27 استاد راهنما اول داخلی
9 زهرا صغرائی خادر کارشناسی ارشد مدل علّی کمال¬گرایی ظاهری فیزیکی و نگرانی از تصویر بدن با نقش میانجی مقایسه¬های مبتنی بر ظاهر در اینستاگرام 1401/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 سهیلا سبوحی کارشناسی ارشد پیش بینی انتظارات از ازدواج بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و انعطاف پذیری شناختی 1401/4/21 استاد راهنما اول داخلی
11 زهرا متقی شکیب کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر نشخوار خشم و پرخاشگری پنهان در همسران مردان دارای اختلالات روانی 1400/12/1 استاد راهنما اول داخلی
12 مهدیه بختیاری کارشناسی ارشد مدل ساختاری عملکرد خانواده و رفتارهای اجتماعی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی پختگی روان شناختی 1400/11/25 استاد راهنما اول داخلی
13 وحیده معافیان کارشناسی ارشد نقش سبک های دلبستگی در اضطراب مرگ با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان 1400/11/25 استاد راهنما اول داخلی
14 سیده ملیحه علوی کارشناسی ارشد بررسی نقش تعدیل گری راهبرد های شناختی و رفتاری تنظیم هیجان در رابطه ی رویدادهای منفی زندگی و مشکلات هیجانی 1400/8/10 استاد راهنما اول داخلی
15 الهام رشیدی زاده کارشناسی ارشد مدل علی روابط فرا زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای 1400/5/4 استاد راهنما اول داخلی
16 الناز اعلم کارشناسی ارشد مدل علی سبک های هویت و رفتارهای پرخطر با بررسی نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 1399/12/24 استاد راهنما اول داخلی
17 محبوبه شادمان کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه با سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس 1399/12/20 استاد راهنما اول داخلی
18 مینا افخمی پوستچی کارشناسی ارشد نقش تعدیل گر سبک‌های حل تعارض در رابطه تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی 1399/12/19 استاد راهنما اول داخلی
19 حسین اسکندری کارشناسی ارشد بررسی نقش تعدیل گر مکانیزم های دفاعی در رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان 1399/12/13 استاد راهنما اول داخلی
20 مهدی براتی کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی با نقش میانجی استرس شغلی در کارکنان بهزیستی 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
21 نسرین ظفرطلایی خالص کارشناسی ارشد اثربخشی تکالیف شناختی رایانه یار بر بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان دارای اختلال خواندن 1398/10/19 استاد راهنما اول داخلی
22 طناز کاظمیان مروی کارشناسی ارشد نقش میانجی سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
23 فاطمه جنگی کارشناسی ارشد اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر تنظیم هیجانی، افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند کم توان ذهنی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
24 زینب راه چمندی کارشناسی ارشد اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر اضطراب، نگرانی اجتماعی و فعالیت های روزمره زندگیِ نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
25 طاهره خیابانی مفرد کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش فرهنگی و رضایت شغلی با نقش میانجی استرس شغلی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها
1. برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1394