صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهران مصلحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهران مصلحی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۱
m.moslehi
دکتری
----
دانشجوی دکتری برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی
1388
مهندسی برق-قدرت
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Mehran Moslehi, A High Gain Two-Winding Switched Coupled-Inductor Network, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 2022, 2022, PP. 1-18
2. Mehran Moslehi, Novel switched‑coupled‑inductor quasi‑Z‑source network with enhanced boost capability, Journal of Power Electronics, Vol. 20, 2020, PP. 1343-1351
4. Mehran Moslehi, Shunt active power filter control for compensating current power quality problems in three phase three wire systems based on adaptive notch filter, Turkish journal of electrical engineering & computer sciences, Vol. 24, 2014, PP. 2539-2555
5. Mehran Moslehi, Speed control of three-phase induction motor using buck chopper, Majlesi journal of electrcial engineering, Vol. 1, 2012, PP. 1-9
مقاله های کنفرانس داخلی
1. Mehran Moslehi, Controller Design for a Wind Turbine-Based Variable Speed Permanent Magnet Synchronous Generator Using Quasi-Z-Source Inverter in Stand-Alone Operation, 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), January 12-14, 2019
2. Mehran Moslehi, Controller Design of Paralleled Quasi-Z-Source Inverters with Battery for Application in Grid-Connected Photovoltaic Power Generation System, 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), January 12-14, 2019
3. Mehran Moslehi, Reduction of Losses in Distribution Pad-Mounted Transformers Tank Walls, 23rd Electrical Power Distribution Conference (Tehran May 2018), January 09-10, 2018
4. Mehran Moslehi, A New Family of High Boost Magnetically Coupled-Z-Source Inverters With Expansion Ability, بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2018), January 08-10, 2018
5. Mehran Moslehi, Two New Magnetically Coupled-Inductor Z-Source Inverters With High Voltage Boost Capability, The 9th Power Electronics, Drive systems & Technologies Conference (PEDSTC 2018), January 14-15, 2018
6. Mehran Moslehi, Standalone Operation of Photovoltaic Power Generation System Based-Paralleled Quasi-Z-Source Inverters With Energy Storage System, The 32th International Power System Conference (PSC 2017), January 23-25, 2017
7. Mehran Moslehi, Extended boost trans-Z-source inverter, 2017 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), January 14-16, 2017
8. Mehran Moslehi, Derivation of AC small signal model and analysis of trans Z-source inverter, بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2015), January 10-14, 2015
9. Mehran Moslehi, Application of trans Z-source inverter in photovoltaic systems, بیست و ِیکمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2013), January 14-16, 2013
10. Mehran Moslehi, Z-Source Five Leg Inverter, 4th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2013), January 13-15, 2013
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. مهران مصلحی، ماشینهای الکتریکی، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها