صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهران مصلحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهران مصلحی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۱
m.moslehi
دکتری
----
دانشجوی دکتری برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی
1388
مهندسی برق-قدرت
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
3. , Speed control of three-phase induction motor using buck chopper, Majlesi journal of electrcial engineering, Vol. 1, 2012, PP. 1-9
مقاله های کنفرانس داخلی
1. , Controller Design for a Wind Turbine-Based Variable Speed Permanent Magnet Synchronous Generator Using Quasi-Z-Source Inverter in Stand-Alone Operation, 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), January 12-14, 2019
2. , Controller Design of Paralleled Quasi-Z-Source Inverters with Battery for Application in Grid-Connected Photovoltaic Power Generation System, 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), January 12-14, 2019
3. , Reduction of Losses in Distribution Pad-Mounted Transformers Tank Walls, 23rd Electrical Power Distribution Conference (Tehran May 2018), January 09-10, 2018
4. , A New Family of High Boost Magnetically Coupled-Z-Source Inverters With Expansion Ability, بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2018), January 08-10, 2018
5. , Two New Magnetically Coupled-Inductor Z-Source Inverters With High Voltage Boost Capability, The 9th Power Electronics, Drive systems & Technologies Conference (PEDSTC 2018), January 14-15, 2018
7. , Derivation of AC small signal model and analysis of trans Z-source inverter, بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2015), January 10-14, 2015
8. , Application of trans Z-source inverter in photovoltaic systems, بیست و ِیکمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق ایران (ICEE 2013), January 14-16, 2013
مقاله های کنفرانس خارجی
1. , Extended boost trans-Z-source inverter, 2017 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), January 14-16, 2017
کتاب های چاپ شده
1. مهران مصلحی، ماشینهای الکتریکی، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها