صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مهران مصلحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مهران مصلحی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۱
m.moslehi
دکتری
----
دانشجوی دکتری برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی برق-الکترونیک قدرت
دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی
1388
مهندسی برق-قدرت
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
3. , Speed control of three-phase induction motor using buck chopper, Majlesi journal of electrcial engineering, Vol. 1, 2012, PP. 1-9
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. مهران مصلحی، ماشینهای الکتریکی، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها