صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - ناهید هاشمیان بجنورد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
ناهید هاشمیان بجنورد
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۴۲
n.hashemian
دکتری
1387
صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد
1381
صنایع
علم و صنعت
کارشناسی
1369
الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. ناهید هاشمیان بجنورد، زهرا غنی کاخکی و سید حامد بنی هاشم راد، ارائه مدلی جهت تدوین پروتکل بازگشایی مشاغل در شرایط شیوع کووید 19، فصلنامه مدیریت پرستاری، شماره 9، 1399، صفحات 1-14
2. ناهید هاشمیان بجنورد، مسعود مقدس زاده بزاز و فاطمه علی دوستی، پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی، مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، شماره 7، 1399، صفحات 189-206
3. ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی کیفی برای بررسی رابطه سطوح مهاجرت با امنیت، فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان رضوی، شماره 12، 1398، صفحات 118-149
4. ناهید هاشمیان بجنورد، بررسی شرط مشارکت در تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت آرا (حد خبرگی)، رهیافتی در مدیریت بازرگانی، شماره 5، 1398، صفحات 107-117
5. ناهید هاشمیان بجنورد، بررسی شرط مشارکت در تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت آرا (حد خبرگی)، رهیافتی در مدیریت بازرگانی، شماره 1، 1398، صفحات 107-117
6. ناهید هاشمیان بجنورد و محمد باقر، ارائه روشی برای به دست آوردن توابع تولید در تولیدات دانشی (مطالعه موردی، نشریه علمی پژوهشی فنی دانشگاه تهران، شماره 1، 1388، صفحات 97-103
7. ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در کلان شهرهای ایران، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 3، 1388، صفحات 418-443
8. منهاج و ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی برای ارزش گذاری دانش، نشریه علمی پژوهشی شریف، شماره 25، 1387، صفحات 39-46
9. ناهید هاشمیان بجنورد و محمد باقر، ارائه مدلی برای طبقه بندی تولیدات دانشی بر اساس داده ها و فرایندهای پردازش داده ها، مجله علمی و پژوهشی مدرس، شماره 13، 1387، صفحات 219-248
10. ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی برای تحلیل روابط بین یارانه داروو بیمه سلامت با گسترش عدالت در جامعه، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 1، 1386، صفحات 68-68
11. ناهید هاشمیان بجنورد و محمد باقر، دانش چیست؟ مرور ادبیات، مقایسه تعاریف، ارائه تعریفی جدید، نشریه علمی پژوهشی رهیافت، شماره 1، 1385، صفحات 17-24
12. دکتر علی‌ احمدی و ناهید هاشمیان بجنورد، رقابت برای تصاحب آینده، تدبیر 141، شماره 1، 1380، صفحات 22-25
مقاله های نشریه خارجی
13. nahid hashemian bojnord, The effect of information technology on addiction, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Vol. 1, 2011, PP. 248-249
14. nahid hashemian bojnord and Menhaj Mohammad Bagher, A Conceptual Model for Knowledge Valuation, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 9, 2009, PP. 167-176
15. nahid hashemian bojnord and Menhaj Mohammad Bagher, What is knowledge and how it can be valuated, Communications of the IBIMA, Vol. 11, 2009, PP. 114-122
16. nahid hashemian bojnord and Mohammad Mahdizade, Knowledge management in police works, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 7, 2008, PP. 105-112
17. nahid hashemian bojnord and Afrazeh Abbas, The Knowledge Creation Process, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 6, 2007, PP. 1-8
18. nahid hashemian bojnord and Afrazeh Abbas, Project Knowledge Management, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 3, 2006, PP. 644-650
19. nahid hashemian bojnord, Afrazeh Abbas and Hans H, Productivity in Knowledge Work, International Journal of Production Economics Special Issues, Vol. 1, 2006, PP. 71-80
مقاله های کنفرانس داخلی
1. فرزانه غلامپور و ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدل کیفی برای بررسی تأثیر تعارض شغلی بر بهرهوری سازمانها، هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش، دی 11-11, 1401
2. ناهید هاشمیان بجنورد و تکتم تبریان، احتساب ترجمه به عنوان محصول و طبقه بندی الزامات آن به کمک مدل کانو، سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، دی 11-11, 1400
3. ناهید هاشمیان بجنورد و شکوفه شیرزادی، ارائه مدلی برای تخصیص منابع انسانی به گروه‌های پروژه‌‌ای به منظور حداقل سازی تعارض، پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی، دی 11-11, 1400
4. ناهید هاشمیان بجنورد و مجید براتی، ارائه مدلی برای کاهش چسبندگی هزینه های تولید با استفاده از تعیین آستانه برای میزان تولید در صنایع پریفرم در شرایط کرونا، پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی، دی 11-11, 1400
5. ناهید هاشمیان بجنورد، تحلیل داده های مالی برای سرمایه گذاری مدیریت زنجیره تامین سبز روی ضایعات بازیافتی صنایع با برازشمنحنی تابع چرخه عمر تجهیزات مهم، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دی 12-12, 1399
6. ناهید هاشمیان بجنورد، مروری بر تعاریف عشق و شناسایی مولفه های آن، ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام، دی 12-12, 1399
7. ناهید هاشمیان بجنورد و، بررسی ادعای تقابل دینداری و احساس شادی (مطالعه موردی: دانشگاه خیام)، ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام، دی 12-12, 1399
9. سید فرید صدری زاده و ناهید هاشمیان بجنورد، کاهش هزینه ها در انعطاف پذیری مدیریت تولید، با ارزشگذاری گزینه واقعی عدم قطعیت، دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه، دی 11-11, 1397
10. ناهید هاشمیان بجنورد و سید حامد بنی هاشم راد، ارائه مدلی مفهومی برای بررسی تاثیر گرئشگری سلامت در ایجاد دیپلماسی فرهنگی و صلح، THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORIENTAL STUDIES OF LITERATURE & CULTURAL DIPLOMACY، دی 11-11, 1396
11. ناهید هاشمیان بجنورد و حمیدرضا آقامحمدیان، مطالعه تطبیقی چرخه عمر شرکتها با چرخه عمر انسان، تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روان شناسی، دی 11-11, 1396
12. تکتم رستمی یزدی و ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی مفهومی برای مدیریت اطلاعات بر اساس مشخصه های اولیه اطلاعات، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، دی 12-12, 1395
13. ناهید هاشمیان بجنورد، مطالعه تطبیقی مدل خلق دانش SECI با روشهای تعلیم در قرآن، مجموعه مقالات همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی، چابهار، دی 11-11, 1394
14. ناهید هاشمیان بجنورد، بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری از منظر مدیریت شهری، کنفرانس ملی مدیریت شهری، دی 11-11, 1393
15. ناهید هاشمیان بجنورد، به کارگیری الگوهای مدیریت دانش در توسعه گردشگری، همایش ملی گردشگری پایدار، اردبیل، سرعین، دی 11-11, 1393
16. ناهید هاشمیان بجنورد و سید حامد، ارائه مدل مفهومی برای شناسایی عوامل موثر و تعاملات آنها بر گردشگری ورزشی، همایش ملی گردشگری پایدار، مهر 94، دی 11-11, 1393
17. ناهید هاشمیان بجنورد، تحلیل نظرات ایت الله آقا نجفی قوچانی در باره مدیریت و تولید بر اساس کتاب سیاحت شرق، مجموعه مقالات همایش ملی بزرگداشت آیت ا... آقا نجفی قوچانی93 خراسان شمالی، دی 11-11, 1392
18. شفائی، امیرحمزه و ناهید هاشمیان بجنورد، ارزیابی پارامترهای موثر مکان یابی بر اساس اصول توسعه پایدا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، همایش ملی کامپیوتر و توسعه پایدار، آذر ماه 92 مشهد، دی 12-12, 1391
20. ناهید هاشمیان بجنورد، بررسی حضور زنان در تولید ملی و چالشهای پیش رو، مجموعه مقالات همایش منطقه ای فرصتها و چالشها در تولید ملی، دی 11-11, 1390
21. عرفان مبارک، مسعود گوهری منش، امیرحسین دوائی مرکزی و ناهید هاشمیان بجنورد، سایزبندی اجزاء خودروی هیبریدی به وسیله روش طراحی آزمایشات تاگوچی با رویکرد کاهش مصرف سوخت، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، دی 11-11, 1390
22. ناهید هاشمیان بجنورد و سید علی، بررسی چالشها و فرصتهای موجود در شهرهای مرزی با مدل سازی سیستم های پویا، مجموعه مقالات همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، دی 11-11, 1390
23. ناهید هاشمیان بجنورد، ارائه مدلی پویا برای بررسی تاثیرات عوامل موثر بر خلاقیت کودکان، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش، دی 11-11, 1390
24. ناهید هاشمیان بجنورد و معصومه، بررسی تطبیقی عرفان غیر اسلامی و اسلامی، اولین همایش ملی عرفان با تکیه بر متون اصیل عرفانی، اهواز، اسفند 88، دی 11-11, 1388
25. ناهید هاشمیان بجنورد و سید حامد، عنوان ارائه یک مدل کیفی برای بررسی تاثیر و تاثّر متغیرهای مرتبط با کارآفرینی در قالب سیستمهای پویا، اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای، زاهدان، آذر 88.، دی 12-12, 1387
26. حسین عمویی و ناهید هاشمیان بجنورد، بررسی راهکارهای حفظ و تقویت اخلاق انسانی در قرآن و حدیث و شناسایی موانع اجرایی آنها در عصر حاضر، مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر ما، تبریز، آبان 88، دی 12-12, 1387
27. ناهید هاشمیان بجنورد و معصومه، بررسی و تحلیل آیات قرآنی مرتبط با هنر و زیبایی به منظور شناسایی آسیبها و تحریفهای این دو مقوله در عصر حاضر، مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر ما، تبریز، آبان 88، دی 12-12, 1387
28. ناهید هاشمیان بجنورد، صدقی و سید علی، بررسی نقش بازیهای رایانه¬ای در عصر حاضر و مبارزه با آسیبهای آن، نخستین همایش آسیب های پنهان، کردستان، سنندج، دی 12-12, 1387
29. ناهید هاشمیان بجنورد و سید حامد، ارائه مدلی برای تحلیل روابط بین یارانه داروو بیمه سلامت با گسترش عدالت در جامعه، همایش سراسری عدالت در نظام سلامت، دی 12-12, 1387
30. ناهید هاشمیان بجنورد و عباس، تبیین جایگاه مدیریت دانش و نحوه شکل گیری و تکامل آن در سازمان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت 1382 تهران، دی 11-11, 1381
31. ناهید هاشمیان بجنورد و عباس، بررسی ساختار سازمانی مناسب بر مبنای نوع دانش خلق شده و به کار گرفته شده در سازمان، ارائه شده درسومین کنفرانس بین المللی مدیریت 1384 تهران، دی 11-11, 1381
32. nahid hashemian bojnord and Nobakht Sasan, A model for classification of information for better knowledge creation, Proceedings of The CECCO2013, 10th International Conference on Electronics, Computer and Computation, Ankara, Turkey, January 07-09, 2013
33. nahid hashemian bojnord and Sonia, Designing a Ba for better knowledge creation from customer knowledge, Proceedings of The 18thIBIMA, Turkey, January 09-10, 2012
34. nahid hashemian bojnord and Menhaj Mohammad Bagher, A method for knowledge work study, Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference, June 29-30, Kuala Lumpur, Malaysia, January 29-30, 2011
35. nahid hashemian bojnord, Mohammad Bagher Menhaj and Seyed Ali Banihashemrad, A model for classification of knowledge production through data processing, SWDSI,USA, Houston, 2011, January 07-12, 2011
36. nahid hashemian bojnord, The effect of information technology on addiction, The abstract book of 11th International conference of the Iranian Society of Taxicology, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, January 01-01, 2010
37. nahid hashemian bojnord and Menhaj Mohammad Bagher, What is knowledge and how it can be valuated, Poceeding of 11th IBIMA Conference, January 04-06, 2009
38. nahid hashemian bojnord, Razieh Tavakoli and Mohammad B. Menhaj, Using value function for customer knowledge management: A case study, IEEE 3rd ICTTA, 2008, January 07-11, 2008
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. ناهید هاشمیان بجنورد، یک شب پرستاره، -621
2. ناهید هاشمیان بجنورد، داستان بلند رهیده، -621
3. ناهید هاشمیان بجنورد، گلچین لغات دانستنی، -621
4. ناهید هاشمیان بجنورد، داستان بلند کوپه ویژه خواهران، -621
5. ناهید هاشمیان بجنورد، کتاب راهنمایIC خانواده TTL، -621
6. ناهید هاشمیان بجنورد، سیزده کتاب کودک و نوجوان، 1377
7. ناهید هاشمیان بجنورد، پیش کسوتان سخن می گویند، 1396
8. ناهید هاشمیان بجنورد، پیشکسوتان سخن می گویند، 1396
9. ناهید هاشمیان بجنورد، یافته های دیرو برای فردای بهتر، 1396
10. ناهید هاشمیان بجنورد، ستاره، 1397
11. ناهید هاشمیان بجنورد، مداد رنگی، 1398
12. ناهید هاشمیان بجنورد، مامان طلعت، 1399
13. ناهید هاشمیان بجنورد، چشمان تاریکی، 1399
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. شرکت در پنل تخصصی یادگیری الکترونیکی
2. تحولات صنعت در عصر چهارم انقلاب صنعتی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 عطیه رشیدیان یزد کارشناسی بررسی موارد و مصادیق کیفیت در آموزش عالی 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
2 فاطمه محمودی نقندر کارشناسی بررسی روش‌های بهبود کیفیت در زنجیره تأمین 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
3 حسین علیزاده کارشناسی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتریان و وفاداری آنها 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
4 حانیه رمضانیان ثانی کارشناسی مطالعه تطبیقی هوش سازمانی با هوش انسانی 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
5 سیده محدثه امیران کارشناسی استفاده از مدل کانو در تببین الزامات خدماتی 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
6 الهه یزدانی کارشناسی استفاده از مدل کانو در تببین الزامات آموزش عالی 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
7 مبین سنائی کارشناسی مدیریت دانش در زنجیره تامین 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
8 مهدی اخوان راد کارشناسی مقایسه روشهای نوین بازار یابی 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
9 حمیده امامی پارسا کارشناسی کنترل کیفیت آماری در ارزابی دانشجویان از اساتید 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
10 فرشید ذوالفقاری کارشناسی مقایسه وظایف مدیران در سطوح مختلف مدیریتی 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
11 سمیرا قاسمی سرابی کارشناسی ارائه مدلی برای تحلیل بازار مسکن 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
12 علی توکلی کارشک کارشناسی ارائه مدلی برای عوامل موثر بر مهاجرت ذهنی 1397/12/15 استاد راهنما اول داخلی
13 مریم مالکی کارشناسی بهینه سازی زمان انتظار اتوبوسها در دو حالت پایانه دار و بدون پایانه با تعداد اتوبوس مشخص -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
14 صدیقه مهمان نواز کارشناسی تحلیل SWOT برای کالج دانشگاه خیام -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
15 ریحانه نجفی کارشناسی اراده مدلی برای تخصیص شغل بر اساس ویژگی های شخصیتی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
16 میترا اختری اسلامیه کارشناسی بررسی توسعه پنل های خورشیدی در مشهد با استفاده از تحلیل SWOT -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
17 فاطمه گریزپا کارشناسی بررسی بای پس زنجیره تامین -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
18 محدثه نوزادی کارشناسی بررسی شرایط نصب سیستمهای CHP مطالعه موردی: بزرگ بازار اطلس -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
19 مهتاب حقیری نژاد کارشناسی بررسی هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
20 زهرا حسینی کارشناسی بررسی کاربرد سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری در کاهش خطاهای پزشکی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
21 پریسا بیکس دستجردان کارشناسی بررسی کاربرد پوکایوکه در کاهش خطاهای پزشکی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
22 مانا مستور کارشناسی به کارگیری مدل EFQM درصنعت کفش -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
23 صدف فربودی کارشناسی مکان یابی مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی تحت تاثیر پارامترهای اقلیمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
24 شکیبا کریم زاده کارشناسی بررسی امکان پیاده سازی ISO9001 در کارخانه خوشبافت کاویان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
25 محبوبه ابراهیمی مقدم کاریزی کارشناسی بهینه سازی تعداد اتوبوسها در دو حالت پایانه دار و بدون پایانه با زمان انتظار مشخص -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
26 آتنا شبان ویرانی کارشناسی تحلیل SWOT برای کارخانه خوشافت کاویان -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
27 شهرزاد محمدعلی نژاد کارشناسی به کارگیری مدل EFQM در آموزش -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها