صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سوسن صنعتی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سوسن صنعتی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۵
s.sanati
کارشناسی ارشد
1388
برق- مخابرات
علم و صنعت
کارشناسی
1370
مهندسی الکترونیک
برادفورد انگلستان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. soosan sanaati, Mohammad Hossein Yaghmaee, Asghar Beheshti, Energy Aware Multi-path and Multi-SPEED Routing Protocol in Wireless Sensor Networks, 14th International CSI Computer Conference, January 20-21, 2009
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
1 امینه محمدنژاد کارشناسی پروسه بطری پرکنی کارخانه نوشابه 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
2 محمد بهروزفر کارشناسی تقویت کننده کم نویز - ساختار و عملکرد آنها 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 محمد مرادی بیناباج کارشناسی خطوط انتقال GIL 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مهسا جودوی کارشناسی طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده مادون قرمز 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
5 شیرین سراصلانی کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
6 مسعود علی نژاد کارشناسی هوشمند سازی ساختمان با PLC 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
7 علیرضا حمیدی کارشناسی ساخت ربات مسیریاب به کمک اردوینو 1397/10/26 استاد راهنما اول داخلی
8 مهدی باقی کارشناسی کنترل و مدیریت وسایل برقی با استفاده از مادون قرمز و رمزنگاری 1397/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 ویدا داوری نژادمقدم قوچانی کارشناسی بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس و ماهواره بر بدن انسان 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 زینب حسین نژاد کارشناسی ساخت ساعت زنگدار دیجیتال (با میکرو کنترلر ARM) 1397/6/25 استاد راهنما اول داخلی
11 فاطمه روح بخش کارشناسی طراحی رطوبت سنج با اردوینو 1397/6/24 استاد راهنما اول داخلی
12 بهناز صابری سررود کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعلیرضا تفریشی کارشناسی ساخت سیستم ایمنی مجهز به دوربین مناسب برای محل کار و ارسال پیامک با برد رزبریپای 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 محسن بهلول زاده حقیقی کارشناسی بررسی روشهای پردازش تصویر به منظور حذف سنسورها در صنعت -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
15 امیرمهدی سهامیان مقدم کارشناسی کاربرد PLC در صنعت و برنامه ریزی PLC خط تولید شکر -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 امینه محمدنژاد کارشناسی پروسه بطری پرکنی کارخانه نوشابه 1398/6/27 استاد راهنما اول داخلی
2 محمد بهروزفر کارشناسی تقویت کننده کم نویز - ساختار و عملکرد آنها 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
3 محمد مرادی بیناباج کارشناسی خطوط انتقال GIL 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
4 مهسا جودوی کارشناسی طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده مادون قرمز 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
5 شیرین سراصلانی کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
6 مسعود علی نژاد کارشناسی هوشمند سازی ساختمان با PLC 1397/10/29 استاد راهنما اول داخلی
7 علیرضا حمیدی کارشناسی ساخت ربات مسیریاب به کمک اردوینو 1397/10/26 استاد راهنما اول داخلی
8 مهدی باقی کارشناسی کنترل و مدیریت وسایل برقی با استفاده از مادون قرمز و رمزنگاری 1397/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 ویدا داوری نژادمقدم قوچانی کارشناسی بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس و ماهواره بر بدن انسان 1397/6/27 استاد راهنما اول داخلی
10 زینب حسین نژاد کارشناسی ساخت ساعت زنگدار دیجیتال (با میکرو کنترلر ARM) 1397/6/25 استاد راهنما اول داخلی
11 فاطمه روح بخش کارشناسی طراحی رطوبت سنج با اردوینو 1397/6/24 استاد راهنما اول داخلی
12 بهناز صابری سررود کارشناسی طراحی و ساخت تابلو برق change over 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعلیرضا تفریشی کارشناسی ساخت سیستم ایمنی مجهز به دوربین مناسب برای محل کار و ارسال پیامک با برد رزبریپای 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 محسن بهلول زاده حقیقی کارشناسی بررسی روشهای پردازش تصویر به منظور حذف سنسورها در صنعت -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
15 امیرمهدی سهامیان مقدم کارشناسی کاربرد PLC در صنعت و برنامه ریزی PLC خط تولید شکر -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها